ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15                                                                                                                                  Červen 2017

Specifikace zdicích prvků –
Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

ČSN
EN 771- 6+A1

72 2634

 

Specification for masonry units –
Part 6: Natural stone masonry units

Spécification pour éléments de maçonnerie –
Partie 6: Eléments de maçonnerie en pierre naturelle

Festlegungen fűr Mauersteine –
Teil 6: Natursteine

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 771- 6:2011+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 771- 6:2011+A1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 771- 6+A1 (72 2634) z března 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 771-6:2011+A1:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 771-6+A1 (72 2634) z března 2016 převzala EN 771-6:2011+A1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z ledna 2015. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Hlavní změny proti předchozímu vydání evropské normy byly provedeny v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) ze dne 9. března 2011 v části kapitol 6 a 8 a v celé příloze ZA.

Informace o citovaných dokumentech

EN 772-1 zavedena v ČSN EN 772-1:2011+A1 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 772-11zavedena v ČSN EN 772-11 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic, zdicích prvků z umělého kamene a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

EN 772-16 zavedena v ČSN EN 772-16:2011 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení rozměrů

EN 772-20 zavedena v ČSN EN 772-20 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic, zdicích prvků z umělého kamene a zdicích prvků z přírodního kamene

EN 998-2 zavedena v ČSN EN 998-2 ed. 2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění

EN 1052-2 zavedena v ČSN EN 1052-2 (73 2320) Metody zkoušení zdiva – Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

EN 1052-3zavedena v ČSN EN 1052-3 (73 2320) Metody zkoušení zdiva – Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

EN 1745zavedena v ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností

EN 1936 zavedena v ČSN EN 1936 (72 1143) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

EN 12371 zavedena v ČSN EN 12371 (72 1147) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení mrazu-
vzdornosti

EN 12372 zavedena v ČSN EN 12372 (72 1145) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

EN 12407 zavedena v ČSN EN 12407 (72 1146) Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor

EN 12440 zavedena v ČSN EN 12440 (72 1401) Přírodní kámen – Pojmenování

EN 13373 zavedena v ČSN EN 13373 (72 1137) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení geometrických charakteristik výrobků

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů
a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry (ISO 12572:2001)

Souvisící ČSN

ČSN EN 771-1Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 771-2Specifikace zdicích prvků – Část 1: Vápenopískové zdicí prvky

ČSN EN 771-3Specifikace zdicích prvků – Část 1: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

ČSN EN 771-4Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pórobetonové tvárnice

ČSN EN 771-5Specifikace zdicích prvků – Část 1: Zdicí prvky z umělého kamene

ČSN EN 12670 (72 1402) Přírodní kámen – Terminologie

ČSN EN 1925 (72 1141)Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti

ČSN EN 12370 (72 1144) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí

ČSN EN 13161 (72 1148) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu

ČSN EN 13755 (72 1149) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

ČSN EN 14066 (72 1138) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

ČSN EN 1467 (72 1865) Přírodní kámen – Hrubé bloky – Požadavky

ČSN EN 1468 (72 1866) Přírodní kámen – Hrubé desky – Požadavky

ČSN EN 1469 ed.2 (72 1867) Výrobky z přírodního kamene – Obkladové desky – Požadavky

ČSN ISO 12491Statistické metody pro kontrolu kvality stavebních materiálů a dílů

ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely – Společná ustanovení

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům ZA.2.1 a ZA.2.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., EURing.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 771- 6:2011+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                  Srpen 2015

ICS 91.100.15                                                                                                            Nahrazuje EN 771- 6:2011

Specifikace zdicích prvků –
Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

Specification for masonry units –
Part 6: Natural stone masonry units

Spécifications pour éléments de maçonnerie –
Partie
 6: Eléments de maçonnerie en pierre naturelle

Festlegungen für Mauersteine –
Teil 6: Natursteine

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-03-03 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2015-01-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 771- 6:2011+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 9

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 9

3............ Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 10

4............ Materiál přírodního kamene..................................................................................................................................................... 12

5............ Požadavky na zdicí prvky z přírodního kamene................................................................................................................... 12

5.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 12

5.2......... Pojmenování............................................................................................................................................................................... 12

5.3......... Rozměry a tolerance.................................................................................................................................................................. 12

5.3.1...... Rozměry....................................................................................................................................................................................... 12

5.3.2...... Rozměrové tolerance................................................................................................................................................................ 13

5.4......... !Tvarové uspořádání a vzhled"....................................................................................................................................... 13

5.4.1...... Tvarové uspořádání................................................................................................................................................................... 13

5.4.2...... Vzhled povrchu........................................................................................................................................................................... 13

5.5......... Objemová hmotnost.................................................................................................................................................................. 14

5.6......... Mechanická pevnost.................................................................................................................................................................. 14

5.6.1...... Pevnost v tlaku............................................................................................................................................................................ 14

5.6.2...... Pevnost v ohybu......................................................................................................................................................................... 14

5.7......... Přídržnost ve smyku................................................................................................................................................................... 14

5.7.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 14

5.7.2...... Deklarace založená na tabulkových hodnotách.................................................................................................................. 15

5.7.3...... Deklarace založená na zkouškách......................................................................................................................................... 15

5.8......... Přídržnost v tahu za ohybu....................................................................................................................................................... 15

5.9......... Otevřená pórovitost.................................................................................................................................................................... 15

5.10....... Součinitel nasákavosti vlivem kapilarity................................................................................................................................ 15

5.11....... Trvanlivost.................................................................................................................................................................................... 15

5.12....... Tepelné vlastnosti...................................................................................................................................................................... 16

5.13....... Reakce na oheň.......................................................................................................................................................................... 16

5.14....... Propustnost vodních par........................................................................................................................................................... 16

5.15....... Nebezpečné látky....................................................................................................................................................................... 16

6............ Popis, označování a klasifikace zdicích prvků z přírodního kamene............................................................................... 16

6.1......... Popis a označování.................................................................................................................................................................... 16

6.2......... Klasifikace................................................................................................................................................................................... 17

7............ Označování.................................................................................................................................................................................. 17

8............ !Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)"................................................................................................. 17

8.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 17

8.2......... Určení typu výrobku................................................................................................................................................................... 17

8.3......... Řízení výroby............................................................................................................................................................................... 18

8.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 18

8.3.2...... Zkušební a měřicí zařízení........................................................................................................................................................ 19

8.3.3...... Výrobní zařízení.......................................................................................................................................................................... 19

8.3.4...... Suroviny....................................................................................................................................................................................... 19

Strana

8.3.5...... Výrobní proces............................................................................................................................................................................ 19

8.3.6...... Zkoušení hotového výrobku..................................................................................................................................................... 19

8.3.7...... Statistické techniky..................................................................................................................................................................... 19

8.3.8...... Označování a řízení zásob výrobků........................................................................................................................................ 19

8.3.9...... Sledovatelnost............................................................................................................................................................................ 19

8.3.10... Neshodné výrobky..................................................................................................................................................................... 19

Příloha A (normativní) !Odběr vzorků pro určení typu výrobku a pro nezávislé zkoušení dodávek"................................ 20

A.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 20

A.2......... Postup odběru vzorků................................................................................................................................................................ 20

A.2.1..... Obecně......................................................................................................................................................................................... 20

A.2.2..... Náhodný odběr vzorků.............................................................................................................................................................. 20

A.2.3..... Reprezentativní odběr vzorků.................................................................................................................................................. 20

A.2.4..... Dělení souboru vzorků.............................................................................................................................................................. 20

A.2.5..... Počet prvků požadovaný pro zkoušky.................................................................................................................................... 21

Příloha B (informativní) !Pokyny pro četnost zkoušek pro návrh systému řízení výroby pro prokázání shody hotových
výrobků s požadavky této normy a deklaraci výrobce"................................................................................................... 22

Příloha ZA (informativní) !Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích...................................................................................................................................................................................... 23

ZA.1...... Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................................ 23

ZA.2...... Postup (postupy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) zdicích prvků z přírodního kamene............... 24

ZA.2.1... Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)............................................................................ 24

ZA.2.2... Prohlášení o vlastnostech (DoP)............................................................................................................................................. 26

ZA.3...... Označení CE a značení štítkem............................................................................................................................................... 30

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 33

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 771-6:2011+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 771-6:2011".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2015-01-11.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uvedeného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení pro stavební výrobky (nařízení (EU) č. 305/2011).

Vztah k nařízení/směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Tato norma je v souladu s obecnými pravidly pro nevyztužené a vyztužené zděné konstrukce v EN 1996-1-1.

EN 771 Specifikace zdicích prvků se skládá z těchto částí:

    Část 1: Pálené zdicí prvky;

    Část 2: Vápenopískové zdicí prvky;

    Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem;

    Část 4: Pórobetonové tvárnice;

    Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene;

    Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na zdicí prvky z přírodního kamene šířky větší nebo rovné 80 mm na vlastnosti těchto prvků, určené zejména pro zdivo z obyčejného, neomítaného nebo lícového zdiva vnitřních nebo vnějších stěn nosných a nenosných zděných konstrukcí v pozemních a inženýrských stavbách. Tyto prvky jsou vhodné pro všechny druhy pravidelně nebo nahodile strukturovaných stěn včetně jednovrstvých a dutinových stěn a příček, pro opěrné zdi a pro vnější vrstvy zdiva komínů. Zdicí prvky tak mohou plnit funkci ochrany proti ohni, funkci tepelné izolace, zvukové izolace a pohlcování zvuku (zvukové absorpce).

Tato evropská norma platí pro zdicí prvky z přírodního kamene tvaru obecného ne-pravoúhlého rovnoběžno-
stěnu, pro zdicí prvky zvláštních tvarů a pro doplňkové prvky z přírodního kamene pro vnitřní i venkovní použití.

Tato norma definuje funkční vlastnosti, které souvisí např. s pevností, petrografickým popisem, objemovou hmotností, pórovitostí, s rozměrovou přesností, tepelnou vodivostí, nasákavostí a s mrazuvzdorností a obsahuje ustanovení pro !posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)" výrobků podle této evropské normy. Norma obsahuje též požadavky na označení výrobků, pro něž tato evropská norma platí.

Tato evropská norma neplatí pro panely na výšku podlaží, přírodní kámen pro dlažby, pro vyzdívky komínů ani pro zdicí prvky, které jsou součástí hydroizolačních vrstev.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.