ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                                  Duben 2017

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace

ČSN
EN 14306

72 7228

 

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made calcium silicate (CS) products – Specification

Produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles – Produits manufacturés
en silicate de calcium (CS) – Spécification

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Calciumsilikat (CS) – Spezifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14306:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14306:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14306 (72 7228) z července 2016.

S účinností od 2017-09-30 se nahrazuje ČSN EN 14306+A1 (72 7228) z července 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14306:2015 dovoleno do 2017-09-30 používat dosud platnou ČSN EN 14306+A1 (72 7228) z července 2013.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14306:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 14306 (72 7228) z července 2016 převzala EN 14306:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 822 zavedena v ČSN EN 822 (72 7041) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky

EN 823 zavedena v ČSN EN 823 (72 7042) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky

EN 824 zavedena v ČSN EN 824 (72 7043) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pravoúhlosti

EN 825 zavedena v ČSN EN 825 (72 7044) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rovinnosti

EN 826 zavedena v ČSN EN 826 (72 7045) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška tlakem

EN 1094-6 zavedena v ČSN EN 1094-6 (72 6080) Žárovzdorné výrobky izolační – Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků

EN 1604 zavedena v ČSN EN 1604 (72 7048) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

EN 1609 zavedena v ČSN EN 1609 (72 7053) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

EN 12085 zavedena v ČSN EN 12085 (72 7054) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

EN 12086 zavedena v ČSN EN 12086 (72 7055) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení propustnosti vodní páry

EN 12667 zavedena v ČSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN 12939 zavedena v ČSN EN 12939 (73 0571) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu

EN 13172 zavedena v ČSN EN 13172 (72 7211) Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody

EN 13467 zavedena v ČSN EN 13467 (72 7212) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

EN 13468 zavedena v ČSN EN 13468 (72 7713) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH

EN 13469 zavedena v ČSN EN 13469 (72 7214) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí

EN 13472 zavedena v ČSN EN 13472 (72 7217) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13639 zavedena v ČSN EN 13639 (72 1221) Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci

EN 13820 zavedena v ČSN EN 13820 (72 7064) Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví – Stanovení obsahu organických látek

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823+A1 (73 0881) Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví – Stanovení obsahu organických látek

EN 15715:2009 zavedena v ČSN EN 15715:2010 (72 7234) Tepelně izolační výrobky – Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň – Průmyslově vyráběné výrobky

EN ISO 1182 zavedena v ČSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti

EN ISO 1716 zavedena v ČSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla

EN ISO 8497 zavedena v ČSN EN ISO 8497 (73 0556) Tepelná izolace – Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí

EN ISO 8894-1 zavedena v ČSN EN ISO 8894-1 (72 6047) Žárovzdorné materiály – Stanovení tepelné vodivosti – Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem)

EN ISO 9229:2007 zavedena v ČSN EN ISO 9229:2008 (72 7000) Tepelné izolace – Terminologie

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

EN ISO 13787 zavedena v ČSN EN ISO 13787 (73 0313) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti

Souvisící ČSN

ČSN EN 993-1 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti

ČSN EN 993-4 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny

ČSN EN 993-9 (72 6020) Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné – Část 9: Stanovení tečení v tlaku

ČSN EN 1602 (72 7046) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti

CSN EN 1603 (72 7047) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50 % relativní vlhkosti)

ČSN EN 12089 (72 7058) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška ohybem

ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

ČSN EN 13470 (72 7215) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí

ČSN EN 13471:2002 (72 7216) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení součinitele tepelné roztažnosti

ČSN EN 29053 (73 0502) Akustika – Materiály pro použití v akustice – Stanovení odporu proti proudění vzduchu

ČSN EN ISO 11654 (73 0528)Akustika – Absorbéry zvuku používané v budovách – Hodnocení zvukové pohltivosti

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k evropské předmluvě a k článkům ZA.2.1 a ZA.2.2.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063,           
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 14306
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2015

ICS 91.100.60                                                                                              Nahrazuje EN 14306:2009+A1:2013

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made calcium silicate (CS) products – Specification

Produits isolants thermiques pour l’équipement
du bâtiment et les installations industrielles –
Produits manufacturés en silicate de calcium (CS) – Spécification

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Calciumsilikat (CS) – Spezifikation

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-10-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 14306:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny, definice, značky, jednotky a zkratky.......................................................................................................................... 12

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 12

3.1.1... Termíny a definice podle EN ISO 9229:2007.......................................................................................................................... 12

3.1.2... Doplňující termíny a definice...................................................................................................................................................... 12

3.2...... Značky, jednotky a zkratky........................................................................................................................................................... 13

3.2.1... Značky a jednotky použité v této normě.................................................................................................................................... 13

3.2.2... Zkratky použité v této normě....................................................................................................................................................... 14

4......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 14

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

4.2...... Pro všechna použití....................................................................................................................................................................... 14

4.2.1... Součinitel tepelné vodivosti......................................................................................................................................................... 14

4.2.2... Rozměry a tolerance..................................................................................................................................................................... 14

4.2.3... Rozměrová stabilita...................................................................................................................................................................... 15

4.2.4... Reakce na oheň výrobku uváděného na trh............................................................................................................................ 15

4.2.5... Stálost charakteristik..................................................................................................................................................................... 16

4.3...... Pro specifická použití.................................................................................................................................................................... 16

4.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

4.3.2... Nejvyšší provozní teplota............................................................................................................................................................. 16

4.3.3... Nejnižší provozní teplota.............................................................................................................................................................. 16

4.3.4... Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku........................................................................................................................................... 17

4.3.5... Stopová množství ve vodě rozpustných iontů a hodnota pH................................................................................................ 17

4.3.6... Difuzní odpor.................................................................................................................................................................................. 17

4.3.7... Krátkodobá nasákavost při částečném ponoření.................................................................................................................... 17

4.3.8... Uvolňování nebezpečných látek................................................................................................................................................ 17

4.3.9... Hoření postupujícím žhnutím...................................................................................................................................................... 17

5......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 18

5.1...... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 18

5.2...... Kondicionování.............................................................................................................................................................................. 18

5.3...... Zkoušení.......................................................................................................................................................................................... 18

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

5.3.2... Součinitel tepelné vodivosti......................................................................................................................................................... 19

5.3.3... Nejvyšší provozní teplota............................................................................................................................................................. 20

5.3.4... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 20

6......... Kód značení.................................................................................................................................................................................... 20

7......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)................................................................................................................ 20

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

7.2...... Určení typu výrobku (PTD)........................................................................................................................................................... 20

7.3...... Řízení výroby u výrobce (FPC).................................................................................................................................................... 21

8......... Označování a značení štítkem.................................................................................................................................................... 21

Strana

Příloha A (normativní) Řízení výroby u výrobce................................................................................................................................... 22

Příloha B (normativní) Stanovení nejnižší provozní teploty............................................................................................................... 24

B.1..... Definice........................................................................................................................................................................................... 24

B.2..... Zásady............................................................................................................................................................................................. 24

B.3..... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 24

B.4..... Zkušební tělesa.............................................................................................................................................................................. 24

B.5..... Postup.............................................................................................................................................................................................. 25

B.6..... Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 25

B.7..... Přesnost měření............................................................................................................................................................................ 26

B.8..... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 26

Příloha C (informativní) Příprava zkušebních těles pro měření součinitele tepelné vodivosti................................................... 27

C.1..... Příprava zkušebních těles pro měření součinitele tepelné vodivosti.................................................................................. 27

C.2..... Stárnutí............................................................................................................................................................................................ 27

Příloha D (informativní) Doplňkové vlastnosti...................................................................................................................................... 28

D.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 28

D.2..... Součinitel tepelné roztažnosti..................................................................................................................................................... 28

D.3..... Zdánlivá a skutečná pórovitost................................................................................................................................................... 28

D.4..... Odolnost proti proudění vzduchu............................................................................................................................................... 28

D.5..... Dotvarování tlakem....................................................................................................................................................................... 28

D.6..... Propustnost pro plyny................................................................................................................................................................... 28

D.7..... Akustické vlastnosti....................................................................................................................................................................... 28

D.8..... Pevnost v ohybu............................................................................................................................................................................ 28

D.9..... Objemová hmotnost..................................................................................................................................................................... 28

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU
o stavebních výrobcích................................................................................................................................................................. 30

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................................... 30

ZA.2... Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) průmyslově vyráběných výrobků z křemičitanu vápenatého (CS).......................................................................................................................................................................................................... 31

ZA.3... Označení CE a značení štítkem.................................................................................................................................................. 37

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 39

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14306:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14306:2009+A1:2013.

Tento dokument uvádí ty články normy, které jsou nezbytné pro shodu evropské normy s nařízením pro stavební výrobky (CPR).

Hlavní technické změny, které byly provedeny v tomto novém vydání EN 14306, jsou následující:

a)   doplnění předmluvy;

b)   doplnění článku 3.2.2;

c)   nový článek 4.3.8;

d)   změna článku 5.3.2;

e)   změna kapitoly 7;

f)    změna kapitoly 8;

g)   změna přílohy A;

h)   odstranění přílohy B (normativní) Zkoušení reakce na oheň NP1);

i)    nová příloha ZA.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení EU č. 305/2011.

Vztah k nařízení EU č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Zodpovědné místní úřady a smluvní strany, které jsou podle směrnic EU povinné specifikovat požadavky při použití evropských harmonizovaných norem výrobků, mohou požadovat doplňkové vlastnosti mimo rámec ustanovení této normy, pokud je to technicky nezbytné z důvodu převládajících provozních podmínek zařízení budov nebo navržených průmyslových instalací nebo z důvodu bezpečnostních předpisů.

Tato evropská norma obsahuje pět příloh:

Příloha A (normativní)         Řízení výroby u výrobce

Příloha B (normativní)         Stanovení nejnižší provozní teploty

Příloha C (informativní)       Příprava zkušebních těles pro měření součinitele tepelné vodivosti

Příloha D (informativní)      Doplňkové vlastnosti

Příloha ZA (informativní)     Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro izolační výrobky používané pro zařízení budov a průmyslové instalace, ale může se použít v dalších oblastech, pro které je vhodná.

Při provádění revidované rezoluce BT 20/1993 navrhl CEN/TC 88 dále uvedený seznam norem jako soubor evropských norem, a stanovil 21 měsíců po vydání norem jako datum zrušení národních norem (DOW), které jsou v rozporu s evropskými normami tohoto souboru.

Tento soubor norem zahrnuje následující skupinu vzájemně souvisejících norem pro specifikaci průmyslově
vyráběných tepelněizolačních výrobků, které patří do oblasti působnosti CEN/TC 88:

EN 14303 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace

EN 14304 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) – Specifikace

EN 14305 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace

EN 14306 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace

EN 14307 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace

EN 14308 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace

EN 14309 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace

EN 14313 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace

EN 14314 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace

EN 15501 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého, které se používají pro tepelnou izolaci zařízení budov a průmyslových instalací v rozsahu provozní teploty od přibližně –170 °C do +1 100 °C.

Výrobky z křemičitanu vápenatého lze používat při teplotách pod –50 °C. Pro provozní teplotu nižší než –50 °C jsou doporučeny speciální zkoušky týkající se vhodnosti výrobku pro určené použití (např. zkapalňování kyslíku). V každém případě je nezbytné brát zřetel na doporučení výrobce.

Výrobky jsou vyráběny ve formě desek, izolačních pouzder potrubí, izolačních segmentů a prefabrikovaných výrobků.

Tato evropská norma popisuje charakteristiky výrobku a obsahuje postupy pro zkoušení, hodnocení shody, označování a značení štítkem.

Výrobky, které jsou předmětem této normy, jsou také používány v prefabrikovaných tepelněizolačních systémech a kompozitních panelech; funkční vlastnosti systémů obsahujících tyto výrobky nejsou součástí této normy.

Tato evropská norma nespecifikuje požadovanou úroveň nebo třídu sledované vlastnosti, kterých má být u výrobku dosaženo k prokázání způsobilosti pro jeho jednotlivá použití. Úrovně požadované pro dané použití mohou být uvedeny v předpisech a požadavcích výběrových řízení.

Výrobky s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti větší než 0,6 W/(m×K) při 10 °C nejsou předmětem této normy.

Tato evropská norma se nevztahuje na výrobky pro izolaci budov.

Tato evropská norma se nevztahuje na následující akustická hlediska: vzduchovou neprůzvučnost a kročejovou neprůzvučnost.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Jedná se o chybu – EN 14306:2009+A1:2013 neobsahovala přílohu tohoto znění.