ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Září 2016

Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 14528
ed. 2

72 4870

 

Bidets – Functional requirements and test methods

Bidets – Exigences fonctionnelles et méthodes d’essais

Sitzwaschbecken – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14528:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14528:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14528 ed. 2 (72 4870) z března 2016.

S účinností od 2017-04-30 se nahrazuje ČSN EN 14528 (72 4870) ze září 2007, která do uvedeného data platí
souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14528:2015 dovoleno do 2017-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 14528 (72 4870) ze září 2007.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14528:2015 do soustavy ČSN. Zatímco
ČSN EN 14528 ed. 2 (72 4870) z března 2016 převzala EN 14528:2015 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 35 zavedena v ČSN EN 35 (72 4846) Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody – Připojovací
rozměry

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s., IČ 47910381, Ing. Lenka Druláková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 14528
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červenec 2015

ICS 91.140.70 Nahrazuje EN 14528:2007

Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody

Bidets – Functional requirements and test methods 

Bidets – Exigences fonctionnelles et méthodes d’essai

Sitzwaschbecken – Funktionsanforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-06-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14528:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 7

4.1 Připojovací rozměry 7

4.2 Odolnost proti statickému zatížení 7

4.3 Čistitelnost 7

4.4 Ochrana proti přetékání 7

4.4.1 Bidety s přepadem 7

4.4.2 Bidety bez přepadu 7

4.5 Trvanlivost 7

5 Zkušební metody 8

5.1 Obecně 8

5.2 Zkouška odolnosti proti statickému zatížení 8

5.3 Čistitelnost 9

5.4 Stanovení hodnoty odtoku přepadu 10

6 Nebezpečné látky 10

7 Označování 10

8 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 11

8.1 Obecně 11

8.2 Zkoušky typu 11

8.2.1 Obecně 11

8.2.2 Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody 12

8.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 12

8.3.1 Obecně 12

8.3.2 Zařízení 13

8.3.3 Suroviny a součásti 13

8.3.4 Zkoušení a hodnocení výrobku 13

8.3.5 Neshodné výrobky 13

8.3.6 Opatření k nápravě 13

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích 14

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 14

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) bidetů 14

ZA.2.1 Systém posuzování ověřování stálosti vlastností (AVCP) 14

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 15

ZA.3 Označení CE a značení štítky 19

Bibliografie 21

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14528:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Sanitární potřeby, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Dokument nahrazuje EN 14528:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky nařízení EU o stavebních výrobcích.

Vztah k nařízení EU o stavebních výrobcích je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavními technickými změnami od poslední verze EN 14528 jsou následující:

  1. zavedení termínu „typ výrobku“;

  2. vložení kapitoly „Nebezpečné látky“;

  3. změny označování výrobků;

  4. nahrazení kapitoly „Posuzování shody“ kapitolou Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP a nahrazení přílohy ZA novou přílohou podle ustanovení nařízení 305/2011.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje funkční požadavky a zkušební metody pro bidety vyrobené ze zdravotnické
keramiky nebo korozivzdorné oceli a používané pro domovní použití.

Všechna vyobrazení v normě jsou jen příkladem, jsou přípustné i jiné tvary bidetů.

POZNÁMKAPro účely této normy termín „domovní“ zahrnuje používání v hotelích, studentských ubytovnách, nemocnicích a podobných budovách, s výjimkou speciálního lékařského použití.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.