ČESKÁ NORMA

ICS 23.040.30;23.040.50

Únor 1997

Společné požadavky na betonové trouby,
včetně spojů a tvarovek

ČSN
EN 639

72 3142

 

 

 

Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings

Prescriptions communes pour tuyaux pression en béton y compris joints et pièces spéciales

Allgemeine Anforderungen für Druckrohre aus Beton einschliesslich Rohrverbindungen und Formstücken

 

Tato norma je identická s EN 639:1994 a je vydána se souhlasem CEN rue de Stassart 36 B-1050 Brussels Belgium.

 

This standard is identical with EN 639:1994 and is published with the permission of CEN rue de Stassart 36 B-1050 Brussels Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 29001   zavedena v ČSN ISO 9001 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při navrhování, vývoji, výrobě, uvádění do provozu a servisu (01 0321)

EN 29002   zavedena v ČSN ISO 9002 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu (01 0322)

EN 29003   zavedena v ČSN ISO 9003 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení (01 0323)

 

Souvisící normy

ČSN P ENV 1991-1   Základy navrhování a zatížení stavebních konstrukcí. Část 1: Zásady navrhování (idt ENV 1991-1:1994) (73 0035)

ČSN 73 0035   Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0037   Zemní tlak na stavební konstrukce

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21176


Strana 2

 

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ-K, a. s., Ing. Václav Vimmr, CSc., IČO 63080478

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Kašová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 639

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 23.040.30;23.040.50

 

Deskriptory: water pipelines, pressure pipes, potable water, water pipes, concrete tubes, specifications, materials, definitions, computation, dimensions, tests, quality, implementation, marking

 

Společné požadavky na betonové tlakové trouby, včetně spojů a tvarovek

 

Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings

Prescriptions communes pour tuyaux pression en béton y compris joints et pièces spéciales

Allgemeine Anforderungen für Druckrohre aus Beton einschliesslich Rohrverbindungen und Formstücken

 

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 1994-10-26. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv změn uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy týkající se těchto národních norem a bibliografických odkazů lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze. Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

0

Úvod

5

 

 

 

1

Předmět normy

6

 

 

 

2

Normativní odkazy

6

 

 

 

3

Termíny a definice

6

 

 

 

4

Všeobecně

7

4.1

Účinek prostředí na betonové trouby

7

4.2

Výkresy a údaje dodávané objednatelem

8

4.2.1

Údaje pro navrhování

8

4.2.2

Specifikace požadavků a výkresy

8

4.2.3

Odpovědnost za návrh

8

4.3

Údaje předkládané výrobcem

9

4.3.1

Parametry pro výpočet rázu

9

4.3.2

Výkresy podrobností

9

4.3.3

Kladečské plány v tabelovaném tvaru

9

4.4

Požadavky na navrhování

9

 

 

 

5

Materiály

9

5.1

Cement

9

5.2

Kamenivo

9

5.3

Záměsová voda

10

5.4

Příměsi a přísady

10

5.5

Ocel pro válcové vložky, tvarovky a speciální kusy

10

5.6

Ocel pro prstence ve spoji

10

5.7

Výztuž

10

5.8

Těsnicí kroužky

10

5.9

Obsah chloridů

10

 

 

 

6

Společné požadavky na výrobky

11

6.1

Geometrie a rozměry

11

6.1.1

Jmenovité průměry

11

6.1.2

Vnitřní průměry

11

6.1.3

Délky

11

6.1.4

Přímost a rovinnost povrchů

12

6.1.5

Pravoúhlost čelních ploch

12

6.1.6

Tloušťka stěn

12

6.1.7

Spoje

12

6.1.8

Spoj s ocelovými prstenci a elastomerními těsnicími kroužky

13

6.1.9

Spoj svařovaný ma místě

13

6.1.10

Elastomerní těsnicí kroužky

14

6.1.11

Plechová válcová vložka

14

6.2

Ošetřování

14

6.3

Opravy během výrobního procesu

14

6.4

Zkušební postupy

14

6.4.1

Vnitřní průměr

14

6.4.2

Délka vnitřního povrchu dříku

14

6.4.3

Přímost a rovinnost povrchu

15

6.4.4

Pravoúhlost čelních ploch

15

6.4.5

Tloušťka stěny

15

6.4.6

Ocelové prstence

15

6.4.7

Hydrostatická zkouška plechové válcové vložky pro troubu

16

6.4.8

Zkouška na pronikání kapaliny

16

6.4.9

Těsnicí kroužky (elastomerní těsnicí vložky)

16

6.4.10

Pevnost betonu

17

6.4.11

Trhliny v betonu

17

6.4.12

Úhlové přetvoření a smyková zkouška

17


Strana 5

6.5

Tvarovky a speciální kusy... 18

6.5.1

Všeobecně... 18

6.5.2   

Materiály... 18

6.5.3  

Výroba... 18

6.5.4

Návrh tvarovek a speciálních kusů... 18

 

 

 

7

Kontrola jakosti... 18

7.1

Všeobecně... 18

7.2

Přejímací řízení... 18

7.3

Rozsah zkoušek... 18

7.4

Záznamy... 19

7.5

Přístup k výrobnímu zařízení... 19

7.6

Odpovědnost... 19

7.7

Předpis pro stavební výrobky... 19

 

 

 

8

Značení... 19

 

 

 

9

Spojení rozdílných výrobků... 20

 

 

 

10

Provádění a zkoušení... 20

10.1

Provádění... 20

10.2

Příprava zkoušek... 20

10.3

Zkoušky na staveništi... 20

 

 

 

 

Příloha A (informativní)   Značky hlavních parametrů... 21

 

 

Příloha B (informativní)   Výpočet lokálně podepřených trub... 22

 

 

Předmluva

 

Tato evropská norma pro betonové trouby byla připravena pracovní skupinou WG 5 „Betonové trouby" Technické komise CEN/TC 164 „Zásobování vodou", jejíž sekretariát je při AFNOR.

Při přípravě této normy byly uváženy již existující předběžné výsledky uvedené v předpisech CEN/TC 164/WG 1 „Obecné požadavky na vnější soustavy a prvky" a v CEN/TC 164/165/JWG 1 „Statický výpočet".

Této evropské normě bude nejpozději do dubna 1995 udělen status národní normy, a to vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do dubna 1995.

Podle vydané Vnitřní směrnice CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0   Úvod

 

Výrobek1) v trvalém nebo dočasném styku s vodou, určenou pro potřeby obyvatel, nesmí nepříznivě ovlivnit jakost pitné vody a nesmí být v rozporu se směrnicemi CE a EFTA na jakost pitné vody.

Tato norma se nepoužívá samostatně, ale musí se použít s jednou vhodnou dále uvedenou normou2):

EN 640   Železobetonové tlakové trouby a tlakové trouby s rozptýlenou výztuží (bez plechové válcové vložky), včetně spojů a tvarovek;

 

_______________

1)  Jako výrobek se označuje každá stavební část, určená pro dopravu a rozdělení vody pro potřeby obyvatel.

2)  NÁRODNÍ POZNÁMKA - EN 640 je zavedena v ČSN EN 640 Železobetonové tlakové trouby a tlakové trouby s rozptýlenou výztuží (bez plechové válcové vložky), včetně spojů a tvarovek (72 3141), EN 641 je zavedena v ČSN EN 641 železobetonové tlakové trouby s plechovou válcovou vložkou, včetně spojů a tvarovek (72 3144), EN 642 je zavedena v ČSN EN 642 Tlakové trouby z předpjatého betonu s plechovou válcovou vložkou a bez plechové válcové vložky, včetně spojů a tvarovek a zvláštní požadavky na předpínací výztuž pro trouby (72 3145).


Strana 6

EN 641   Železobetonové tlakové trouby s plechovou válcovou vložkou, včetně spojů a tvarovek;

EN 642   Tlakové trouby z předpjatého betonu s plechovou válcovou vložkou a bez plechové válcové vložky, včetně spojů a tvarovek a zvláštní požadavky na předpínací výztuž pro trouby, popř. s další výrobkovou normou, která bude vypracována a bude s touto normou souviset.

Jestliže budou schváleny souvisící evropské normy obsahující obecné požadavky, jako je norma „Obecné požadavky na vnější soustavy a prvky" (CEN/TC 164/WG 1), „Materiály ve styku s vodou" (CEN/TC 164/WG 3) a „Statický výpočet" (CEN/TC 164/165/JWG 1), musí se tato norma revidovat, aby se zajistil soulad se souvisícími normami.

K této normě je připojena:

-  Příloha A (informativní) Značky hlavních parametrů;

-  Příloha B (informativní) Výpočty lokálně podepřených trub.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma obsahuje společné požadavky na betonové tlakové trouby, spoje a tvarovky, včetně výtlačných trub. Tyto prvky jsou určeny pro potrubí, která dopravují vodu pro potřeby obyvatel, pro průmyslové účely, pro zavlažování nebo odpadní vody.

 -- Vynechaný text --