ČESKÁ NORMA

ICS 23.040.30;23.040.50

Únor 1997

Železobetonové tlakové trouby s plechovou
válcovou vložkou, včetně spojů a tvarovek

ČSN
EN 641

72 3144

 

 

 

Reinforced concrete pressure pipes, cylinder type, including joints and fittings

Tuyaux pression en béton armé à âme en tôle, joints et pièces spéciales compris

Stahlbetondruckrohre mit Blechmantel einschliesslich Rohrverbindungen und Formstücke

 

Tato norma je identická s EN 641:1994 a je vydána se souhlasem

CEN

rue de Stassart 36

B-1050 Brussels

Belgium.

 

This standard is identical with EN 641:1994 and is published with the permission of

CEN

rue de Stassart 36

B-1050 Brussels

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 29001   zavedena v ČSN ISO 9001 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při navrhování, vývoji, výrobě, uvádění do provozu a servisu (01 0321)

EN 29002   zavedena v ČSN ISO 9002 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu (01 0322)

EN 29003   zavedena v ČSN ISO 9003 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení (01 0323)

 

Souvisící normy

ČSN P ENV 1991-1   Základy navrhování a zatížení stavebních konstrukcí. Část 1: Zásady navrhování (idt ENV 1991-1:1994) (73 0035)

ČSN 73 0035   Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0037   Zemní tlak na stavební konstrukce

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21174


Strana 2

 

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ-K, a. s., Ing. Václav Vimmr, CSc., IČO 63080478

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Kašová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 641

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 23.040.30; 23.040.50

 

Deskriptory: water pipelines, pressure pipes, potable water, water pipes, concrete tubes, reinforced concrete, armatures, metal plates, specifications, computation, equipment specifications, dimensions, tests

 

Železobetonové tlakové trouby s plechovou válcovou vložkou, včetně spojů a tvarovek

 

Reinforced concrete pressure pipes, cylinder type, including joints and fittings

Tuyaux pression en béton armé à  âme en tôle, joints et pièces spéciales compris

Stahlbetondruckrohre mit Blechmantel einschliesslich Rohrverbindungen und Formstücke

 

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 1994-10-26. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv změn uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy týkající se těchto národních norem a bibliografických údajů lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

0

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Materiály

6

3

Návrh a výroba trouby

6

3.1

Všeobecné požadavky

6

3.1.1

Všeobecně

6

3.1.2

Tloušťka stěn

6

3.2

Návrh trouby

7

3.2.1

Železobetonová trouba s plechovou válcovou vložkou a s výztuží

navinutou na betonovou vrstvu pokrývající plechovou válcovou vložku

7

3.2.2

Železobetonová trouba s plechovou válcovou vložkou a s výztuží

navinutou přímo na plechovou válcovou vložku

8

3.3

Výztuž

8

3.3.1

Obvodová výztuž

8

3.3.2

Podélná výztuž

9

3.3.3

Uložení a krytí výztuže

9

3.4

Beton a malta

9

3.4.1

Poměr míšení

9

3.4.2

Pevnost betonu

9

4

Výrobní zkoušky

9

4.1

Zkoušky betonu

9

4.2

Zkoušky trub

9

Příloha A (informativní)

Obvyklý způsob výpočtu trub s výztuží navinutou na betonovou vrstvu

11

Příloha B (informativní)

Obvyklý způsob výpočtu trub s výztuží navinutou přímo na plechovou válcovou vložku

16


Strana 5

 

Předmluva

 

Tato evropská norma pro betonové trouby byla připravena pracovní skupinou WG 5 „Betonové trouby" Technické komise CEN/TC 164 „Zásobování vodou", jejíž sekretariát je při AFNOR.

Při přípravě této normy byly uváženy již existující předběžné výsledky uvedené v předpisech CEN/TC 164/WG 1 „Obecné požadavky na vnější soustavy a prvky" a v CEN/TC 164/165/JWG 1 „Statický výpočet".

Této evropské normě bude nejpozději do dubna 1995 udělen status národní normy, a to vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do dubna 1995.

Podle vydané Vnitřní směrnice CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0   Úvod

 

Výrobek1) v trvalém nebo dočasném styku s vodou, určenou pro potřeby obyvatel, nesmí nepříznivě ovlivnit jakost pitné vody a nesmí být v rozporu se směrnicemi CE a EFTA na jakost pitné vody.

Tuto normu je nutné používat současně s EN 639 (Společné požadavky).2).

Jestliže budou schváleny souvisící EN obsahující obecné požadavky, jako je norma „Obecné požadavky na vnější soustavy a prvky" (CEN/TC 164/WG 1),"Materiály ve styku s vodou" (CEN/TC 164/WG 3) a „Statický výpočet" (CEN/TC 164/165/JWG 1), musí se tato norma revidovat, aby se zajistil soulad se souvisícími normami.

K této normě jsou připojeny:

-  Příloha A (informativní): Obvyklý způsob výpočtu trub s výztuží navinutou na betonovou vrstvu;

-  Příloha B (informativní): Obvyklý způsob výpočtu trub s výztuží navinutou přímo na plechovou válcovou vložku.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma obsahuje požadavky a způsob výroby železobetonových nepředpjatých tlakových trub s plechovou válcovou vložkou, jejichž velikost je v rozmezí od DN/ID 250 do DN/ID 4 000 včetně. Tato norma se zabývá také troubami s plechovou válcovou vložkou, u nichž je výztuž navinuta pod nízkým napětím přímo na plechovou válcovou vložku, kdy velikost trub obvykle nepřekračuje DN/ID 1 400. Větší velikosti se mohou vyrábět podle zásad uvedených v této normě.

Tyto druhy trub se navrhují na vnitřní tlak, vnější zatížení a podmínky uložení stanovené odběratelem.

Uvedené druhy trub jsou vhodné také pro trouby bez vnitřního přetlaku, zatížené vnějším zatížením.

 

_______________

1)  Jako výrobek se označuje každá stavební část určená pro dopravu a rozdělení vody pro potřeby obyvatel.

2)  NÁRODNÍ POZNÁMKA - EN 639 je zavedena v ČSN EN 639 Společné požadavky na betonové trouby, včetně spojů a tvarovek (72 3142).


Strana 6

 -- Vynechaný text --