ČESKÁ NORMA

MDT 666.774.001.33

Prosinec 1993

Žárovzdorné výrobky
KLASIFIKACE HUTNÝCH TVAROVÝCH
VÝROBKŮ
ODOLNÝCH PROTI PŮSOBENÍ KYSELIN

ČSN
ISO 10080

72 6011

 

 

 

Refractory products - Classification of dense, shaped acid-resisting products

Produits réfractaires - Classification des produits faconnés denses résistant à l' acide

Feuerfeste Erzeugnisse - Klassifizierung von dichten säurebeständigen Steinen

 

 Tato norma obsahuje ISO 10080:1990

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 1109:1975 (t.č. v revizi) v ČSN dosud nezavedena  (obdobná je ČSN 72 6005)

ISO 5017:1988 zavedena v ČSN ISO 5017 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé a skutečné pórovitosti  (72 6042)

 ISO 8890:1988 zavedena v ČSN ISO 8890 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení odolnosti proti působeni kyseliny sírové  (72 6046)

 

Další souvisící normy

 ČSN 72 5122  Stanovení odolnosti keramického střepu a glazury proti chemickým činidlům

 

Vysvětlivky k používání  ČSN ISO 10080

Postup stanovení odolnosti proti působení kyseliny sírové, vyžadovaný touto normou, je shodný s používaným postupem podle ČSN 72 5122:1987

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kod deskriptoru/znění deskriptoru: TLW/žáruvzdorné materiály, ZKH.X/výrobky,

ATE/ATI/tvar, DID.D/kyseliny,CYS.P/poréznost, LIG.L/klasifikační systémy

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ELECT - elektronické systémy, spol. s r. o. Karlovy Vary, IČO 18227228 - Ing. Eliška Gernerová

 

Technická normalizační komise :  TNK č. 44 -  Žárovzdorné materiály a výrobky

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Růžena Straková

 

Ó Český normalizační institut
15112


Strana 2

ŽÁROVZDORNÉ VÝROBKY

ISO 10080

KLASIFIKACE HUTNÝCH TVAROVÝCH

První vydání

VÝROBKU ODOLNÝCH PROTI PUSOBENÍ

1990-12-15

KYSELIN


 

MDT 666.774.001.33

 

Deskriptory: refractory materials, acid-resistance, porosity, classification, designation.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 10080 byla připravena technickou komisí

ISO/TC 33 Žárovzdorné výrobky.

 

1  Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje klasifikaci hutných tvarových žárovzdorných výrobků odolných proti působení kyselin.

 

Týká se výrobků, které vyhovují požadavkům na žárovzdorné výrobky podle ISO 1109.

 -- Vynechaný text --