DT 666. 971: 620. 1             ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 6. 11. 1968

ZKOUŠKA MRAZUVZDORNOSTI MALTY

* ČSN 72 2452

JK-

Испытание на морозостойкость раствора

Testing of frost resistance of mortar

Tato norma navazuje na ČSN 72 2440 Zkoušení malt a maltových směsí - Společná ustanovení, a platí pro zkoušení mrazuvzdornosti malty.

Podstata zkoušky

1.    Mrazuvzdornost malty se zkouší střídavým zmrazováním a rozmrazováním zkušebních těles nasycených vodou, a to buď na požadovaný počet zmrazovacích cyklů 1) nebo na stanovení stupně mrazuvzdornosti, přičemž se zjišťuje míra jejich porušení.

Příprava zkušebních těles

2.   Mrazuvzdornost se zkouší na trámečcích 4x4x16 cm z malty řádně zatvrdlé. Zkušební tělesa se zhotoví podle ČSN 72 2450

3.    Ke zkoušce se zhotoví potřebný počet sad zkušebních těles, přičemž každá sada sestává ze tří trámečků. Počet sad se stanoví s ohledem na počet zmrazovacích etap a potřebu porovnávacích sad vzorků. Pro každou zmrazovací etapu je třeba jedné sady, pro porovnávací zkoušky nezmrazovaných těles dvě sady trámečků. Jestliže se změny struktury malty během zmrazování kontrolují nedestruktivní metodou dynamickou (resonanční metodou), stačí zmrazovat jednu sadu trámečků, přičemž jako porovnávací vzorky slouží dvě sady trámečků.

4.   Počet zmrazovacích cyklů a etap 2) se stanoví s ohledem na požadovanou nebo předpokládanou mrazuvzdornost malty. Zpravidla se pro zkoušku mrazuvzdornosti volí dvě až čtyři zmrazovací etapy podle následující tabulky, v níž jsou též uvedena i potřebná množství zkušebních těles.

1) Požadovaný počet zmrazovacích cyklů je stanoven v příslušných technických normách, popř. v předpisech nebo v projektu.

2) Volený počet zmrazovacích cyklů tvoří jednu zmrazovací etapu (např. 5; 10; 25; 50).

Nahrazuje: viz Dodatek ČSN 72 2440 z 6. 11. 1968

Účinnost od: 1. 1. 1970

05431