ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20 Srpen 2014

Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo –
Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

ČSN
EN 15683-2

70 1585

Glass in building – Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass –
Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

Verre dans la construction – Verre de silicate sodo-calcique profilé de sécurité trempé thermiquement –
Partie 2: Evaluation de la conformité/Norme de produit

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Profilbau-Sicherheitsglas –
Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15683-2:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15683-2:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví – Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

EN 572-1 zavedena v ČSN EN 572-1 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 572-7 zavedena v ČSN EN 572-7 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenato-
křemičitého skla – Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní

EN 673 zavedena v ČSN EN 673 (70 1024) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla
(hodnota U) – Výpočtová metoda

EN 1063 zavedena v ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

EN 1096-1:2012 zavedena v ČSN EN 1096-1:2012 (70 1030) Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 1: Definice a klasifikace

EN 1096-2 zavedena v ČSN EN 1096-2 (70 1030) Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 12758 zavedena v ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností

EN 12898 zavedena v ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví – Stanovení emisivity

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí
staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí
staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí
staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 13541 zavedena v ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

EN 15683-1:2013 zavedena v ČSN EN 15683-1:2014 (70 1585) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené
sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis

Souvisící ČSN

ČSN EN 357 (70 1022) Sklo ve stavebnictví – Požárně odolné zasklené prvky s průhlednými nebo průsvitnými skleněnými prvky – Klasifikace požární odolnosti

ČSN EN 572-9 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s.r.o., IČ 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser


EVROPSKÁ NORMA EN 15683-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2013

ICS 81.040.20

Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo –
Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

Glass in building – Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass –
Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 

Verre dans la construction – Verre de silicate
sodo-calcique profilé de securité trempé thermiquement –
Partie 2: Evaluation de la conformité/Norme de produit

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Profilbau-Sicherheitsglas –
Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-05-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15683-2:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Požadavky 10

4.1 Popis výrobku 10

4.2 Shoda s definicí tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého profilovaného stavebního bezpečnostního skla 11

4.3 Stanovení výkonnosti charakteristik 11

4.3.1 Charakteristiky tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého profilovaného stavebního bezpečnostního skla 11

4.3.2 Stanovení charakteristik tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého profilovaného stavebního
bezpečnostního skla 12

4.4 Stálost 13

4.5 Nebezpečné látky 14

5 Hodnocení shody 14

5.1 Obecně 14

5.2 Počáteční typové zkoušení výrobku (viz 5.1, b)) 14

5.2.1 Obecně 14

5.2.2 Počáteční typové zkoušení tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého profilovaného stavebního
bezpečnostního skla 15

5.2.3 Počáteční typové zkoušení výkonnosti charakteristik 17

5.3 Kontrola výroby v závodě a kontrola vzorků podle stanoveného plánu zkoušek (viz 5.1, a) 1) a 2) 17

5.4 Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby (viz 5.1, a) 2) 17

5.5 Průběžný dohled a posuzování řízení výroby v závodě (viz 5.1, a) 3) 18

6 Označování a/nebo značení štítkem 18

6.1 Obecně 18

6.2 Označování výrobku 18

6.3 Charakteristiky výrobku 18

6.4 „Identifikační list Charakteristika/výkonnost“ 18

Příloha A (normativní)  Řízení výroby 19

A.1 Požadavky na řízení výroby 19

A.1.1 Obecně 19

A.1.2 Organizace 19

A.1.3 Systém řízení 19

A.2 Označování 20

A.3 Tabulky kontrol a zkoušek pro výrobu tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého profilovaného stavebního bezpečnostního skla 20

A.3.1 Informace k tabulce A.1 20

A.3.2 Kontrola výrobku 20

A.3.3 Použití zástupného zkoušení 20

Příloha B (informativní)  Zkoušky pro kontrolu výroby v závodě 23

B.1 Zkouška rozpadu 23

B.1.1 Požadavky 23

B.1.2 Metoda zkoušení 23

Strana

Příloha C (informativní)  Ustanovení pro nepovinnou účast třetí strany (třetích stran) 24

C.1 Obecně 24

C.2 Úkoly pro nepovinnou účast třetí strany 24

C.3 Označování a značení štítkem 24

Příloha ZA (normativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích 25

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 25

ZA.2 Postup (postupy) prokazování shody výrobků z tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého profilovaného stavebního bezpečnostního skla 27

ZA.2.1 Systém (systémy) prokazování shody 27

ZA.2.2 EC certifikát a EC prohlášení o shodě 29

ZA.3 Označování shody CE a značení štítkem 30

Bibliografie 32 

Předmluva

Tento dokument (EN 15683-2:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 129 Sklo ve stavebnictví, jejíž
sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Norma EN 15683 sestává z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se týká hodnocení shody a řízení výroby tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého profilovaného stavebního bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví.

Obsahuje také požadavky podléhající předpisům.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.