ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20 Červenec 2009

Sklo ve stavebnictví – Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory –
Část 2: Hodnocení shody; výrobková norma

ČSN
EN 1036-2

70 1040

Glass in building – Mirrors from silver-coated float glass for internal use – Part 2: Evaluation of conformity; product standard

Verre dans la construction – Miroirs en glace argentée pour l’intérieur – Partie 2: Evaluation de la conformité; norme de produit

Glas im Bauwesen – Spiegel aus silberbeschichtetem Floatglas für den Innenbereich – Teil 2: Konformitätsbewertung; Produktnorm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1036-2:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1036-2:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1036-2 (70 1040) ze srpna 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1036-2:2008 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1036-2 ze srpna 2008 převzala EN 1036-2:2008 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví – Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení

EN 572-1 zavedena v ČSN EN 572-1 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 1 : Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 572-2 zavedena v ČSN EN 572-2 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 2: Sklo float

EN 572-8 zavedena v ČSN EN 572-8 (70 1010) Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla – Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry

EN 673 zavedena v ČSN EN 673+A1 (70 1024) Sklo ve stavebnictví – Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) – Výpočtová metoda

EN 1036-1:2007 zavedena v ČSN EN 1036-1:2009 (70 1040) Sklo ve stavebnictví – Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory – Část 1: Definice, požadavky a metody zkoušení

EN 1063 zavedena v ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 12758 zavedena v ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností

EN 12898 zavedena v ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví – Stanovení emisivity

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 13541 zavedena v ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s.r.o., IČ 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN 1036-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2008

ICS 81.040.20

Sklo ve stavebnictví – Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory –
Část 2: Hodnocení shody; výrobková norma

Glass in building – Mirrors from silver-coated float glass for internal use –
Part 2: Evaluation of conformity; product standard 

Verre dans la construction – Miroirs en glace argentée pour l’intérieur –
Partie 2: Evaluation de la conformité; norme produit

Glas im Bauwesen – Spiegel aus silberbeschichtetem Floatglas für den Innenbereich –
Teil 2: Konformitätsbewertung; Produktnorm

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007–12–29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1036-2:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky 8

4.1 Popis výrobku 8

4.2 Shoda s definicí zrcadla 8

4.3 Stanovení funkčních vlastností 8

4.3.1 Vlastnosti zrcadla 8

4.3.2 Stanovení vlastností zrcadel 9

4.4 Stálost 11

4.5 Nebezpečné látky 11

5 Hodnocení shody 11

5.1 Všeobecně 11

5.2 Počáteční typové zkoušení výrobku (viz 5.1, 2)) 11

5.2.1 Všeobecně 11

5.2.2 Počáteční typové zkoušení zrcadla 13

5.2.3 Počáteční typové zkoušení funkčních vlastností 13

5.3 Podniková kontrola výroby a kontrola vzorků podle stanoveného plánu zkoušek (viz 5.1, 1)a)) 13

5.4 Počáteční inspekce závodu a podnikové kontroly výroby (viz 5.1, 1)b)) 14

5.5 Průběžný dohled a posuzování podnikové kontroly výroby (viz 5.1, 1)c)) 14

6 Označování a/nebo značení štítky 15

6.1 Všeobecně 15

6.2 Označování výrobku 15

6.3 Charakteristiky výrobku 15

6.4 „Identifikační dokument vlastnost/způsobilost" 15

Příloha A (normativní)  Podniková kontrola výroby 16

A.1 Požadavky na podnikovou kontrolu výroby 16

A.1.1 Všeobecně 16

A.1.2 Organizace 16

A.1.3 Systém kontrol 16

A.2 Značení 17

A.3 Tabulky pro kontrolu a zkoušky výroby zrcadel 17

A.3.1 Informace v tabulce A.1 17

A.3.2 Kontrola výroby 17

A.3.3 Kontrola výrobku 17

A.3.4 Použití alternativních postupů zkoušek 17

Příloha B (informativní)  Zkoušky pro zajištění shody, prováděné při kontrole výroby 19

B.1 Informace k zajištění shody s požadavky na stálost 19

B.2 Zkouška ponořením 19

B.2.1 Všeobecně 19

B.2.2 Metoda zkoušení 19

B.2.3 Kritéria přijetí 19

Strana

Příloha C (informativní)  Ustanovení pro nepovinnou účast třetí strany (třetích stran) 20

C.1 Všeobecně 20

C.2 Nepovinné úkoly pro třetí strany 20

C.3 Označování a značení štítky 20

Příloha ZA (informativní)  Kapitoly této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 21

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 21

ZA.2 Postup(y) prokazování shody zrcadel 23

ZA.2.1 Systém(y) prokazování shody 23

ZA.2.2 EC certifikát shody a EC prohlášení o shodě 25

ZA.3 Označování shody CE a značení štítkem 26

Bibliografie 28


Předmluva

Tento dokument (EN 1036-2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 „Sklo ve stavebnictví“, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2009.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentového práva. CEN (a/nebo CENELEC) nenese odpovědnost za identifikaci některého nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic(e) EC.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 1036 Sklo ve stavebnictví – Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory sestává z následujících částí:

Část 1: Definice, požadavky a metody zkoušení

Část 2: Hodnocení shody; výrobková norma

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky, hodnocení shody a podnikovou kontrolu výroby plochých zrcadel z postříbřeného skla float pro vnitřní prostory ve stavebnictví.

POZNÁMKANa výrobky ze skla s elektroinstalací nebo připojením pro např. alarm nebo pro účely vyhřívání se mohou vztahovat jiné směrnice, např. směrnice pro zařízení nízkého napětí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.