ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                   Leden 2006

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně
tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní
sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN
EN 14179-2

70 1575

 

Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass -
Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé et traité Heat Soak -
Partie 2: Evaluation de la conformité/Norme de produit

Glas im Bauwesen - Heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas -
Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14179-2:2005. Evropská norma EN 14179-2:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14179-2:2005. The European Standard EN 14179-2:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74870
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení

EN 572-1 zavedena v ČSN EN 572-1 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 572-2 zavedena v ČSN EN 572-2 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float

EN 572-4 zavedena v ČSN EN 572-4 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Sklo ploché tažené

EN 572-5 zavedena v ČSN EN 572-5 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Sklo vzorované

EN 673 zavedena v ČSN EN 673+A1 (70 1024) Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

EN 1063 zavedena v ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

EN 1096-1 zavedena v ČSN EN 1096-1 (70 1030) Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a zatřídění

EN 1096-2 zavedena v ČSN EN 1096-2 (70 1030) Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro povlaky třídy A,B a S

EN 1096-3 zavedena v ČSN EN 1096-3 (70 1030) Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro povlaky třídy C a D

EN 1288-3 zavedena v ČSN EN 1288-3 (70 0580) Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 3: Zkouška se vzorky podepřenými ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 12758 zavedena v ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností

EN 12898 zavedena v ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

prEN 13501-5 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

EN 13541 zavedena v ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

prEN 14179-1:2001 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s.r.o., IČ: 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14179-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 81.040.20

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené
sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo -
Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

Glass in building - Heat soked thermally toughened
soda lime silicate safety glass -
Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

Verre dans la construction - Verre de silicate
sodo-calciqué de sécurité trempé et traité Heat
Soak
-
Partie 2: Evaluation de la conformité/Norme de
produit

Glas im Bauwesen - Heißgelagertes thermisch
vorgespanntes Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas -
Teil 2: Konformitätsbewertung/ Produktnorm

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-03-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14179-2:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

4.1       Popis výrobku....................................................................................................................................................................... 8

4.2       Shoda s definicí prohřívaného (HST) tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla.... 8

4.3       Stanovení funkčních charakteristik.................................................................................................................................. 8

4.3.1    Charakteristiky prohřívaného (HST) tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla...... 8

4.3.2    Stanovení charakteristik prohřívaného (HST) tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého
bezpečnostního skla.......................................................................................................................................................... 9

4.4       Stálost.................................................................................................................................................................................. 11

4.5       Nebezpečné látky.............................................................................................................................................................. 11

5          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Počáteční typové zkoušení výrobku (viz 5.1, 2))1.......................................................................................................... 12

5.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

5.2.2    Počáteční typové zkoušení prohřívaného (HST) tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého
bezpečnostního skla......................................................................................................................................................... 12

5.2.3    Počáteční typové zkoušení funkčních charakteristik................................................................................................... 14

5.3       Kontrola výroby v závodě a kontrola vzorků podle stanoveného plánu zkoušek (viz 5.1, 1a) a 2a))1.................. 14

5.4       Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby (viz 5.1, 1c)) 1.............................................................................. 15

5.5       Průběžný dohled a posuzování řízení výroby v závodě (viz 5.1, 1c)) 1........................................................................ 15

6          Označování a/nebo značení štítkem.............................................................................................................................. 16

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

6.2       Označování výrobku........................................................................................................................................................... 16

6.3       Charakteristiky výrobku..................................................................................................................................................... 16

6.4       „Identifikační list charakteristika/ukazatel".................................................................................................................... 16

Příloha A (normativní) Řízení výroby........................................................................................................................................... 17

Příloha B (informativní) Zkoušky pro řízení výroby.................................................................................................................... 21

Příloha C (informativní) Ustanovení pro nepovinnou účast třetí strany (třetích stran)....................................................... 22

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích.............................................................................................................................................................................. 23

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 31

_______________

1     NÁRODNÍ POZNÁMKA Odkazy v názvech článků v anglické verzi obsahu neodpovídají odkazům v názvech
článků ve vlastním textu.


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14179-2:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 129 „Sklo ve stavebnictví“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN/BIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma nenahrazuje žádný dokument.

Tato část dokumentu není samostatná, je součástí jedné normy s obecným názvem Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo:

      Část 1: Definice a popis

      Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

Tato evropská norma obsahuje bibliografii.

Tato evropská norma obsahuje další hlediska obchodního významu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky, hodnocení shody a řízení výroby plochého prohřívaného (HST) tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla pro použití ve stavebnictví.

POZNÁMKA Na výrobky ze skla s elektroinstalací nebo připojením pro např. alarm nebo pro účely vyhřívání, se mohou vztahovat i jiné směrnice, např. směrnice pro zařízení nízkého napětí.-- Vynechaný text --