ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                   Srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky
z křemičitého skla s alkalickými zeminami -
Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN
EN 14178-2

70 1011

 

Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

Verre dans la construction - Produits verriers de silicate alcalinoterreux de base - Partie 2: Evaluation de la conformité

Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Erdalkali-Silicatglas - Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14178-2:2004. Evropská norma EN 14178-2:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14178-2:2004. The European Standard EN 14178-2:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73765
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení

EN 673 zavedena v ČSN EN 673 (70 1024) Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

EN 1063 zavedena v ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

ENV 1187 zavedena v ČSN P ENV 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 12758 zavedena v ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností

EN 12898 zavedena v ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

prEN 13474 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

prEN 13501-5 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

EN 13541 zavedena v ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

EN 14178-1:2004 zavedena v ČSN EN 14178-2:2005 (70 1060) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1: Sklo float

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s.r.o., IČ: 25032836, Ing.Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14178-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 81.040.20

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla
s alkalickými zeminami -
Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products -
Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

Verre dans la construction - Produits verriers
de silicate alcalinoterreux de base -
Partie 2: Evaluation de la conformité

Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse
aus Erdalkali-Silicatglas -
Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-05-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14178-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Shoda s definicí základních výrobků z křemičitého skla s alkalickými zeminami................................................... 7

4.2       Stanovení funkčních charakteristik.................................................................................................................................. 7

4.2.1    Charakteristiky základního křemičitého skla s alkalickými zeminami...................................................................... 7

4.2.2    Stanovení základních charakteristik výrobků z křemičitého skla s alkalickými zeminami..................................... 8

4.3       Stálost................................................................................................................................................................................... 9

4.4       Charakteristiky neuvedené v 4.2...................................................................................................................................... 9

4.5       Nebezpečné látky................................................................................................................................................................ 9

5          Hodnocení shody................................................................................................................................................................ 9

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Počáteční typové zkoušení výrobku (viz 5.1,2).............................................................................................................. 10

5.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.2.2    Počáteční typové zkoušení, pokud výrobek patří do skupiny křemičitého skla s alkalickými zeminami,
čirého nebo zbarveného................................................................................................................................................... 11

5.2.3    Počáteční typové zkoušení funkčních charakteristik................................................................................................... 11

5.3       Kontrola výroby v závodě a kontrola vzorků podle stanoveného plánu zkoušek (viz 5.1, 1a a b)........................ 11

5.4       Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby (viz 5.1, 1c).................................................................................. 11

5.5       Průběžný dohled a posuzování řízení výroby v závodě (viz 5.1, 1c)........................................................................... 12

6          Označování a/nebo značení štítkem.............................................................................................................................. 12

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

6.2       Označování výrobku........................................................................................................................................................... 12

6.3       Charakteristiky výrobku..................................................................................................................................................... 12

6.4       „Identifikační list charakteristika/ukazatel“.................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Řízení výroby........................................................................................................................................... 12

A.1       Požadavky na řízení výroby .............................................................................................................................................. 13

A.1.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

A.1.2   Organizace.......................................................................................................................................................................... 13

A.1.3   Systém řízení...................................................................................................................................................................... 13

A.2       Označování......................................................................................................................................................................... 14

A.3       Inspekce a tabulky zkoušek pro výrobu výrobků z křemičitého skla s alkalickými zeminami............................. 14

A.3.1   Informace k tabulce........................................................................................................................................................... 14

A.3.2   Použití zástupných zkoušek............................................................................................................................................. 14

Příloha B (informativní) Ustanovení pro nepovinnou účast třetí strany (třetích stran)....................................................... 16

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

B.2       Úkoly pro nepovinnou účast třetí strany........................................................................................................................ 16

B.3       Označování a značení štítkem......................................................................................................................................... 16

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích
.............................................................................................................................................................................. 17

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 17

ZA.2    Postup(y) prokazování shody základních výrobků z křemičitého skla s alkalickými zeminami.......................... 18

ZA.2.1   Systém(y) prokazování shody.......................................................................................................................................... 18

ZA.2.2   EC certifikát shody a EC prohlášení o shodě.............................................................................................................. 20

ZA.3    Označování shody CE a značení štítkem...................................................................................................................... 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14178-2:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 „Sklo ve stavebnictví“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, B, C nebo D, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma nenahrazuje žádný dokument.

Tato část dokumentu není samostatná, je součástí dokumentu:

EN 14178-1 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1:
Sklo float

EN 14178-2 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 2:
Hodnocení shody/Výrobková norma

Tento dokument obsahuje další hlediska významu obchodu.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument se týká hodnocení shody a řízení výroby základních výrobků z křemičitého skla s alkalickými zeminami pro použití ve stavebnictví.

POZNÁMKA Na výrobky ze skla s elektroinstalací nebo připojením pro např. alarm nebo pro účely vyhřívání, se mohou vztahovat i jiné směrnice, např. směrnice pro zařízení nízkého napětí.-- Vynechaný text --