ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                   Srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné
sodnovápenatokřemičité sklo -
Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN
EN 12337-2

70 1050

 

Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique chimiquement - Partie 2: Evaluation de la conformité

Glas im Bauwesen - Chemisch vorgespanntes Kalknatronglas - Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12337-2:2004. Evropská norma EN 12337-2:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12337-2:2004. The European Standard EN 12337-2:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73760
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení

EN 572-1 zavedena v ČSN EN 572-1 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 572-2 zavedena v ČSN EN 572-2 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float

EN 572-4 zavedena v ČSN EN 572-4 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Sklo ploché tažené

EN 572-5 zavedena v ČSN EN 572-5 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Sklo vzorované

EN 673 zavedena v ČSN EN 673+A1 (70 1024) Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

EN 1063 zavedena v ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

EN 12337-1:2000 zavedena v ČSN EN 12337-1:2000 (70 1050) Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 12758 zavedena v ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností

EN 12898 zavedena v ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

prEN 13474 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

prEN 13501-5 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

EN 13541 zavedena v ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s.r.o., IČ: 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12337-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 81.040.20

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo -
Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass -
Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

Verre dans la construction - Verre de silicate
sodo-calcique chimiquement
-
Partie 2: Evaluation de la conformité

Glas im Bauwesen - Chemisch vorgespanntes
Kalknatronglas -
Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-05-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,  Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12337-2:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

4.1       Popis výrobku....................................................................................................................................................................... 8

4.2       Shoda s definicí chemicky zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla.............................................................. 8

4.3       Stanovení funkčních charakteristik.................................................................................................................................. 8

4.3.1    Charakteristiky chemicky zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla................................................................. 8

4.3.2    Stanovení charakteristik chemicky zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla................................................ 9

4.4       Stálost.................................................................................................................................................................................. 11

4.5       Nebezpečné látky.............................................................................................................................................................. 11

5          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Počáteční typové zkoušení výrobku (viz 5.1, 2)............................................................................................................. 12

5.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

5.2.2    Počáteční typové zkoušení chemicky zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla.......................................... 13

5.2.3    Počáteční typové zkoušení funkčních charakteristik................................................................................................... 13

5.3       Kontrola výroby v závodě a kontrola vzorků podle stanoveného plánu zkoušek (viz 5.1, 1a a b)........................ 13

5.4       Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby (viz 5.1, 1c).................................................................................. 14

5.5       Průběžný dohled a posuzování řízení výroby v závodě (viz 5.1, 1c)........................................................................... 14

6          Označování a/nebo značení štítkem.............................................................................................................................. 14

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

6.2       Značení výrobku................................................................................................................................................................. 15

6.3       Charakteristiky výrobku..................................................................................................................................................... 15

6.4       „Identifikační list charakteristika/ukazatel“.................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Řízení výroby........................................................................................................................................... 16

A.1       Požadavky na řízení výroby .............................................................................................................................................. 16

A.1.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

A.1.2   Organizace.......................................................................................................................................................................... 16

A.1.3   Systém řízení...................................................................................................................................................................... 16

A.2       Označování......................................................................................................................................................................... 17

A.3       Inspekce a tabulky zkoušek pro výrobu chemicky zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla..................... 17

A.3.1   Informace k tabulce A.1.................................................................................................................................................... 17

A.3.2   Použití zástupných zkoušek ............................................................................................................................................ 17

Příloha B (informativní) Metody zkoušení pro řízení výroby - Měření pevnosti..................................................................... 19

B.1       Čtyřbodová zkouška pevnosti v ohybu........................................................................................................................... 19

B.1.1   Požadavky........................................................................................................................................................................... 19

B.1.2   Metoda měření................................................................................................................................................................... 19

B.1.3   Zkušebvní vzorky................................................................................................................................................................ 19


Strana 5

Strana

B.2       Alternativní metody zkoušení mechanické pevnosti................................................................................................... 19

B.2.1   Tříbodová zkouška pevnosti v ohybu............................................................................................................................. 19

B.2.2   Zkouška pevnosti v ohybu soustředným prstencem.................................................................................................. 19

Příloha C (informativní) Ustanovení pro nepovinnou účast třetí strany (třetích stran)....................................................... 21

C.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 21

C.2       Úkoly pro nepovinnou účast třetí strany........................................................................................................................ 21

C.3       Označování a značení štítkem......................................................................................................................................... 21

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích.............................................................................................................................................................................. 22

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 22

ZA.2    Postup(y) prokazování shody výrobků z chemicky zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla..................... 23

ZA.2.1 Systém(y) prokazování shody.......................................................................................................................................... 23

ZA.2.2 EC certifikát shody a EC prohlášení o shodě ............................................................................................................. 25

ZA.3    Označování shody CE a značení štítkem...................................................................................................................... 26

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 28


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 12337-2:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 „Sklo ve stavebnictví“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma nenahrazuje žádný dokument.

Tato část dokumentu není samostatná, je součástí dokumentu:

      EN 12337-1 Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

      EN 12337-2 Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

Tato evropská norma obsahuje další hlediska významu obchodu.


Strana 7

1 Předmět normy

Tento dokument se týká hodnocení shody a řízení výroby plochého chemicky zpevněného sodnovápenatokřemičitého skla pro použití ve stavebnictví.

POZNÁMKA Na výrobky ze skla s elektroinstalací nebo připojením pro např. alarm nebo pro účely vyhřívání, se mohou vztahovat i jiné směrnice, např. směrnice pro zařízení nízkého napětí.-- Vynechaný text --