ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                                  Březen 2005

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem -
Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma

ČSN
EN 1096-4

70 1030

 

Glass in building - Coated glass - Part 4: Evaluation of conformity/Product standard

Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 4: Evaluation de la conformité/Norme de produit

Glas im Bauwesen - Beschichtetes glass - Teil 4: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1096-4:2004. Evropská norma EN 1096-4:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1096-4:2004. The European Standard EN 1096-4:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72488
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 356 zavedena v ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení aklasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

EN 410 zavedena v ČSN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení

EN 572-1 zavedena v ČSN EN 572-1 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 572-2 zavedena v ČSN EN 572-2 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float

EN 572-3 zavedena v ČSN EN 572-3 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Sklo leštěné s drátěnou vložkou

EN 572-4 zavedena v ČSN EN 572-4 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Sklo ploché tažené

EN 572-5 zavedena v ČSN EN 572-5 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Sklo vzorované

EN 572-6 zavedena v ČSN EN 572-6 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Sklo vzorované s drátěnou vložkou

EN 572-7 zavedena v ČSN EN 572-7 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s nebo bez drátěné vložky

EN 673 zavedena v ČSN EN 673+A1 (70 1024) Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

EN 1063 zavedena v ČSN EN 1063 (70 0594) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

EN 1096-1 zavedena v ČSN EN 1096-1 (70 1030) Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a zatřídění

EN 1096-2 zavedena v ČSN EN 1096-2 (70 1030) Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro povlaky třídy A,B a S

EN 1096-3 zavedena v ČSN EN 1096-3 (70 1030) Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro povlaky třídy C a D

EN 1748-1-1 dosud nezavedena

EN 1748-2-1 dosud nezavedena

EN 1863-1 zavedena v ČSN EN 1863 (70 1042) Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

EN 12150-1 zavedena v ČSN EN 12150 (70 1570) Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

EN 12337-1 zavedena v ČSN EN 12337 (70 1050) Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

EN ISO 12543-1 zavedena v ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis jednotlivých částí (ISO 12543-1:1998)

EN 12600 zavedena v ČSN EN 12600 (70 0588) Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

EN 12758 zavedena v ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností

EN 12898 zavedena v ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

EN 13024-1 zavedena v ČSN EN 13024-1 (70 1580) Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 1 : Definice a popis


Strana 3

prEN 13474 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

prEN 13501-5 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

EN 13541 zavedena v ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

prEN 14178-1 nahrazena EN 14178-1 (2004)

prEN 14179-1 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

prEN 14321-1 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s.r.o., IČ: 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1096-4
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 81.040.20

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem -
Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma

Glass in building - Coated glass -
Part 4: Evaluation of conformity/Product standard

 

Verre dans la construction - Verre à couche -
Partie 4: Evaluation de la conformité/Norme
de produit

Glas im Bauwesen - Beschichtetes glass -
Teil 4: Konformitätsbewertung/Produktnorm

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-05-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1096-4:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva    ..................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny, definice a symboly............................................................................................................................................ 11

3.2       Symboly............................................................................................................................................................................... 11

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 11

4.1       Popis výrobku..................................................................................................................................................................... 11

4.2       Shoda s definicí skla s povlakem.................................................................................................................................. 12

4.3       Stanovení funkčních charakteristik................................................................................................................................. 12

4.3.1    Charakteristiky skla s povlakem..................................................................................................................................... 12

4.3.2    Stanovení charakteristik skla s povlakem.................................................................................................................... 13

4.4       Stálost.................................................................................................................................................................................. 15

4.5       Nebezpečné látky.............................................................................................................................................................. 15

5          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 15

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

5.2       Počáteční typové zkoušení výrobku (viz 5.1,2).............................................................................................................. 15

5.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

5.2.2    Počáteční typové zkoušení skla s povlakem................................................................................................................ 16

5.2.3    Počáteční typové zkoušení funkčních charakteristik................................................................................................... 17

5.3       Kontrola výroby v závodě a kontrola vzorků podle stanoveného plánu zkoušek (viz 5.1, 1a a b)........................ 17

5.4       Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby (viz 5.1, 1c).................................................................................. 17

5.5       Průběžný dohled a posuzování řízení výroby v závodě (viz 5.1, 1c)........................................................................... 18

6          Označování a/nebo značení štítkem.............................................................................................................................. 18

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

6.2       Označování výrobku........................................................................................................................................................... 19

6.3       Charakteristiky výrobku..................................................................................................................................................... 19

6.4       „Identifikační list charakteristika/ukazatel".................................................................................................................... 19

7          Počáteční typové zkoušení; odběr vzorků a měření fotometrických a energetických charakteristik................... 19

7.1       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 19

7.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

7.1.2    Specifikace vzorku............................................................................................................................................................. 19

7.2       Měření fotometrických a energetických charakteristik ............................................................................................... 19

Příloha A (normativní)  Řízení výroby.......................................................................................................................................... 21

A.1       Požadavky na řízení výroby .............................................................................................................................................. 21

A.1.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 21

A.1.2   Organizace.......................................................................................................................................................................... 21

A.1.3   Systém řízení...................................................................................................................................................................... 21

A.2       Označování......................................................................................................................................................................... 22

A.3       Inspekce a tabulky zkoušek pro výrobu skla s povlakem.......................................................................................... 22

A.3.1   Informace k tabulkám A.1 a A.2...................................................................................................................................... 22

A.3.2   Poznámky k tabulce A.1.................................................................................................................................................... 23


Strana 7

           Strana

A.3.3   Poznámky k tabulce A.2.................................................................................................................................................... 23

A.3.4   Použití zástupných zkoušek............................................................................................................................................. 23

Příloha B (informativní)  Zkoušky pro řízení výroby................................................................................................................... 26

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 26

B.2       Radiometrické vlastnosti................................................................................................................................................. 26

B.2.1   Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 26

B.2.2   Měření.................................................................................................................................................................................. 26

B.3       Informace k zajištění shody stálosti............................................................................................................................... 26

Příloha C (informativní)  Ustanovení pro nepovinnou účast třetí strany (třetích stran)...................................................... 28

C.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 28

C.2       Úkoly pro nepovinnou účast třetí strany........................................................................................................................ 28

C.3       Označování a značení štítkem......................................................................................................................................... 28

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 29

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 29

ZA.2    Postup(y) prokazování shody skla s povlakem............................................................................................................ 31

ZA.2.1 Systém(y) prokazování shody.......................................................................................................................................... 31

ZA.2.2 ES certifikát a ES prohlášení o shodě .......................................................................................................................... 33

ZA.3    Označování shody CE a značení štítkem...................................................................................................................... 34

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 35


Strana 8

Předmluva

Tento dokument (EN 1096-4:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 „Sklo ve stavebnictví“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN. ¨

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, B, C nebo D, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma nenahrazuje žádný dokument.

Tato část dokumentu není samostatná, je součástí dokumentu:

      EN 1096-1 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a zatřídění

      EN 1096-2 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro
povlaky třídy A,B a S

      EN 1096-3 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro
povlaky třídy C a D

      EN 1096-4 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma

Tento dokument obsahuje další hlediska významu obchodu.


Strana 9

1 Předmět normy

Tento dokument se týká hodnocení shody a řízení výroby skla s povlakem pro použití ve stavebnictví.

POZNÁMKA Na výrobky ze skla s elektroinstalací nebo připojením pro např. alarm nebo pro účely vyhřívání, se mohou vztahovat i jiné směrnice, např. směrnice pro zařízení nízkého napětí.-- Vynechaný text --