ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.040.20                                                                                                                               Listopad 2004

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla -
Část 1: Obecné údaje, tolerance
rozměrů a pravidla pro popis systému

ČSN
EN 1279-1

70 1621

 

Glass in building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description

Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué et scellé - Partie 1: Généralités, tolérances dimesionnelles
et règles de description du système

Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 1: Allgemeines, Maßtoleranzen und Vorschriften für die
Systembeschreibung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1279-1:2004. Evropská norma EN 1279-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1279-1:2004. The European Standard EN 1279-1:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71513
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Norma ČSN 70 1621 Izolační skla z 1989-01-03 bude zrušena po převzetí všech částí ČSN EN 1279 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla.

Citované normy

EN 572-1 zavedena v ČSN EN 572-1 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

EN 572-2 zavedena v ČSN EN 572-2 (70 1010) Sklo ve stavebnictví -- Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float

EN 572-3 zavedena v ČSN EN 572-3 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Sklo leštěné s drátěnou vložkou

EN 572-4 zavedena v ČSN EN 572-4 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Sklo ploché tažené

EN 572-5 zavedena v ČSN EN 572-5 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Sklo vzorované

EN 572-6 zavedena v ČSN EN 572-6 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Sklo vzorované s drátěnou vložkou

EN 572-7 zavedena v ČSN EN 572-7 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s/nebo bez drátěné vložky

EN 1096-1 zavedena v ČSN EN 1096-1 (70 1030) Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a zatřídění

EN 1279-2 zavedena v ČSN EN 1279-2 (70 1621) Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti

EN 1279-3 zavedena v ČSN EN 1279-3 (70 1621) Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu

EN 1279-4 zavedena v ČSN EN 1279-4 (70 1621) Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů

EN 1279-6 zavedena v ČSN EN 1279-6 (70 1621) Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky

EN 1748-1-1 dosud nezavedena

EN 1748-2-1 dosud nezavedena

EN 1863-1 zavedena v ČSN EN 1863-1 (70 1042) Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

EN 12150-1 zavedena v ČSN EN 12150-1 (70 1570) Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

EN 12337-1 zavedena v ČSN EN 12337-1 (70 1050) Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

EN ISO 12543-1 zavedena v ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis jednotlivých částí

EN ISO 12543-2 zavedena v ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo

EN ISO 12543-3 zavedena v ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 3: Vrstvené sklo

EN ISO 12543-6 zavedena v ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled

EN 13024-1 zavedena v ČSN EN 13024-1 (70 1580) Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

prEN 14178-1 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN


Strana 3

prEN 14179-1 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

prEN 14321-1 dosud nezavedena, po schválení bude zavedena příslušná EN

Upozornění na národní poznámku

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky: v obsahu, kapitole 3, článek 3.5 a v příloze B.

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s.r.o., IČ: 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1279-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Červen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 81.040.20

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla -
Část 1: Obecné údaje, tolerance rozměrů a pravidla pro popis systému

Glass in building - Insulating glass units -
Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description

 

Verre dans la construction - Vitrage isolant

préfabriqué et scellé -
Partie 1: Généralités, tolérances dimesionnelles

et règles de description du système

Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas -

Teil 1: Allgemeines, Maßtoleranzen

und Vorschriften für die Systembeschreibung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-01-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1279-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Definice................................................................................................................................................................................. 9

4          Systémy izolačních skel................................................................................................................................................... 12

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

4.2       Tabule skla/ skleněné prvky............................................................................................................................................ 12

4.3       Výplně dutiny....................................................................................................................................................................... 13

4.4       Prvky vložené do dutiny..................................................................................................................................................... 13

4.5       Tvary..................................................................................................................................................................................... 13

4.6       Zakřivená izolační skla..................................................................................................................................................... 13

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 13

5.1       Shoda s definicí izolačního skla..................................................................................................................................... 13

5.2       Optická a vizuální jakost zasklených izolačních skel.................................................................................................. 14

5.3       Rozměry a tolerance rozměrů......................................................................................................................................... 15

5.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

5.3.2    Výška a šířka izolačního skla.......................................................................................................................................... 15

5.3.3    Tolerance tloušťky po obvodu izolačního skla............................................................................................................. 16

Příloha A (normativní) Popis systému izolačních skel........................................................................................................... 18

A.1       Obecný obsah popisu systému...................................................................................................................................... 18

A.2       Normativní část popisu systému.................................................................................................................................... 18

A.2.1   Normativní dílčí části popisu systému.......................................................................................................................... 18

A.2.2   Popisy prvků....................................................................................................................................................................... 18

A.2.3   Popis zpracovaného utěsnění okraje............................................................................................................................ 18

A.3       Informativní část popisu systému.................................................................................................................................. 19

A.4       Zkušební vzorky reprezentující popis systému............................................................................................................ 19

Příloha B (normativní) Tabulky možností náhrady materiálů a prvků, a možné změny mezi prvky................................. 20

Příloha C (informativní) Optická a vizuální jakost zasklených izolačních skel.................................................................... 23

C.1       Interferenční zbarvení (Brewsterovy pásy, Newtonovy prstence).............................................................................. 23

C.1.1   Brewsterovy pásy............................................................................................................................................................... 23

C.1.2   Newtonovy prstence.......................................................................................................................................................... 23

C.1.3   Jiné....................................................................................................................................................................................... 23

C.2       Průhyb skla vlivem kolísání teploty a barometrického tlaku...................................................................................... 23

C.3       Vnější kondenzace............................................................................................................................................................ 23

C.4       Přírodní barva čirého skla................................................................................................................................................ 23

Bibilografie1..................................................................................................................................................................................... 24

_______________

1     NÁRODNÍ POZNÁMKA V anglické verzi normy chybí odkaz na bibliografii.


Strana 7

Předmluva

Tento dokument (EN 1279-1:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 „Sklo ve stavebnictví“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah k směrnici (směrnicím) EU viz informativní příloha Z, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma „Sklo ve stavebnictví - Izolační skla“ sestává z následujících částí:

      Část 1: Obecné údaje, tolerance rozměrů a pravidla pro popis systému.

      Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti.

      Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu.

      Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů.

      Část 5: Hodnocení shody.

      Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky.

Přílohy A a B jsou normativní, příloha C je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma je výrobkovou normou pro izolační skla, která definuje izolační skla a zajišťuje prostřednictvím odpovídajících hodnocení shody s touto normou, že během doby:

-    se šetří energie, protože hodnota U a solární faktor se významně nezmění;

-    je chráněno zdraví, protože útlum zvuku a osvětlení se významně nezmění;

-    je zajištěna bezpečnost, protože se mechanická odolnost významně nezmění.

Norma zahrnuje dodatečné charakteristiky, které jsou důležité pro obchod, a obsahuje podmínky značení.

POZNÁMKA 1 Na výrobky ze skla s elektroinstalací nebo připojením pro např. alarm nebo pro účely vyhřívání, se mohou vztahovat i jiné směrnice, např. směrnice pro elektrická zařízení určená pro použití v určených mezích napětí.

Hlavní oblasti použití izolačních skel jsou instalace ve stavbách a konstrukcích jako jsou okna, dveře, přepážky, střechy a příčky, kde existuje na okrajích ochrana proti přímému ultrafialovému záření.

POZNÁMKA 2 V případech, kdy na okrajích není ochrana před přímým ultrafialovým zářením, jako jsou strukturální utěsněné zasklívací systémy, by měly být dodrženy doplňkové Evropské technické specifikace.

Tato norma se nevztahuje na izolační skla, jejichž charakter je pouze umělecký.

Tato část evropské normy, která je neoddělitelně spjata s dalšími částmi normy, se týká materiálů, pravidel pro popis systému, optické a vizuální jakosti a tolerancí rozměrů pro izolační skla.-- Vynechaný text --