ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.020.10 Srpen 2011

Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty –
Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu
a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 –
Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 13341+A169 8941

 

Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels – Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerization tanks – Requirements and test methods

Réservoirs statiques en thermoplastiques destinés au stockage non enterré de fioul domestique, combustible liquide pour appareil mobile de chauffage/pétrole lampant et gazole – Réservoirs en polyéthylène moulés par soufflage, en polyéthylène moulés par rotation et en polyamide 6 par polymérisation anionique –
Exigences et méthodes d'essai

Ortfeste Tanks aus Thermoplasten für die oberirdische Lagerung von Heizölen, Kerosin und Dieselkraftstoffen – Tanks, die aus blasgeformten Polyethylen, rotationsgeformten Polyethylen und durch anionische Polymerisation von Polyamid 6 hergestellt wurden – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13341:2005+A1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13341:2005+A1:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13341 (69 8941) z října 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z listopadu 2010. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13160-1 zavedena v ČSN EN 13160-1 (69 8220) Systémy zjišťování netěsností – Část 1: Všeobecné zásady

EN 13160-2 zavedena v ČSN EN 13160-2 (69 8220) Systémy zjišťování netěsností – Část 2: Tlakové a vakuové systémy

EN 13160-3 zavedena v ČSN EN 13160-3 (69 8220) Systémy zjišťování netěsností – Část 3: Kapalinové systémy pro nádrže

EN 13160-4 zavedena v ČSN EN 13160-4 (69 8220) Systémy zjišťování netěsností – Část 4: Systémy se snímači kapalin a/nebo par prosakujících ze zásobníků nebo kontrolních meziprostorů

EN 13160-5 dosud nezavedena

EN 13160-6 zavedena v ČSN EN 13160-6 (69 8220) Systémy zjišťování netěsností – Část 6: Snímače v kontrolních sondách

EN 13160-7 zavedena v ČSN EN 13160-7 (69 8220) Systémy zjišťování netěsností – Část 7: Všeobecné požadavky a zkušební metody na meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13616 zavedena v ČSN EN 13616 (69 9116) Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná ropná paliva

EN ISO 175 zavedena v ČSN EN ISO 175 (64 0242) Plasty – Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření

EN ISO 293:2005 zavedena v ČN EN ISO 293:2006 (03 8650) Plasty – Lisování zkušebních těles z termoplastů

EN ISO 527-2:1996 zavedena v ČSN EN ISO 527-2:1998 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 1183-1 zavedena v ČSN EN ISO 1183-1 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

EN ISO 1183-2 zavedena v ČSN EN ISO 1183-2 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – Část 2: Metoda hustotního gradientu

EN ISO 1872-2:2007 zavedena v ČSN EN ISO 1872-2:2007 (64 3010) Plasty – Polyethylén (PE) pro tváření – Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

EN ISO 4892-1 zavedena v ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

EN ISO 4892-2 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 15512 zavedena v ČSN EN ISO 15512:2010 (64 0113) Plasty – Stanovení obsahu vody

CLC/TR 50404 zavedena v ČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnic pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/106/EEC, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se požadavků na stavební výrobky označované CE. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 251/2003 Sb. a Nařízením vlády č. 128/2004 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Chevess Engineering, s. r. o.. Brno, IČ 26883473; Ing. Vladimír Joukl

Technická normalizační komise: TNK 91 – Tlakové nádoby a zařízení chemického průmyslu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA EN 13341:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2011

ICS 23.020.10 Nahrazuje EN 13341:2005

Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování
topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty –
Nádrže z foukáním tvarovaného polyethylenu, rotačně tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 –
Požadavky a zkušební metody

Thermoplastics static tanks for above ground storage
of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels –
Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene
and polyamide 6 by anionic polymerization tanks –
Requirements and test methods 

Réservoirs statiques en thermoplastiques destinés
au stockage non enterré de fioul domestique, combustible liquide pour appareil mobile
de chauffage/pétrole lampant et gazole –
Réservoirs en polyéthylène moulés par soufflage,
en polyéthylène moulés par rotation et en polyamide 6 par polymérisation anionique – Exigences
et méthodes d’essai

Ortfeste Tanks aus Thermoplasten
für die oberirdische Lagerung von Heizölen,
Kerosin und Dieselkraftstoffen – Tanks,
die aus blasgeformten Polyethylen, rotationsgeformten Polyethylen und durch anionische Polymerisation
von Polyamid 6 hergestellt wurden – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-02-03 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2010-11-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13341:2005+A1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy a rozsah platnosti 7

2 Normativní odkazy 7

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky 8

5 Hodnocení shody 10

6 Požadavky pro nádrže 16

7 Trvanlivost 18

8 !Značení, doprava, manipulace a montáž nádrží" 18

Příloha A  (normativní) Zkušební metody pro stanovení materiálových charakteristik 20

Příloha B  (normativní) Zkušební metoda pro stanovení charakteristik nádrže 23

Příloha ZA (informativní) Články této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná ustanovení evropských směrnic. 26

Bibliografie 35

Předmluva

Tento dokument (EN 13341: 2005+A1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 266 „Termoplastické stabilní nádrže“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2011 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakákoliv nebo všechna patentová práva.

Tato norma zahrnuje změnu 1, schválenou CEN 2010-11-27.

Tato norma nahrazuje ČSN EN 13341:2005.

Počátek a konec textu přidaného nebo změněného dodatkem je označen v textu značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnice EU.

Vztah tohoto dokumentu ke Směrnicí pro stavební výrobky (89/106/EEC) je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

!odstraněný text"

Tento dokument nezahrnuje nádrže pro přepravu a dodávání paliv nebo plynů nebo nádrže pro skladování plynu nebo pro chladicí systémy.

!Skladování hořlavých kapalin s bodem vzplanutí > 55 °C, určených v EN ISO 2719, je vhodné v nádržích popsaných v tomto dokumentu, bez dalších požadavků.

Skladování hořlavých kapalin s bodem vzplanutí £ 55 °C, určených v EN ISO 2719, je rovněž vhodné v nádržích popsaných v tomto dokumentu, jestliže jsou splněny požadavky týkající se elektrostatického chování podle CLC/TR 50404."

Uživatel by měl věnovat pozornost národním bezpečnostním a ekologickým předpisům nebo jiným předpisům, které platí v době instalování termoplastické nádrže a vhodnosti skladovaného paliva.

1 Předmět normy a rozsah platnosti

!Tento dokument specifikuje požadavky na materiály, fyzikální vlastnosti a provedení jednoduchých foukáním tvarovaných a rotačně tvarovaných polyethylenových nádrží nebo nádrží z polyamidu 6 (aniontovou polymerizací), s vyztužením nebo bez něho, určených pro skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty.

Je použitelný pouze pro stabilní foukáním a rotačně tvarované polyethylenové nádrže a z polyamidu 6 (aniontovou polymerizací), které jsou vystavené atmosférickému tlaku a mají obsah od 400 l do 10 000 l včetně."

!odstraněný text"

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.