ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.020.10                                                                                                                               Listopad 2005

Dílensky vyráběné ocelové nádrže -
Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou
a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování
hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících
vodu

ČSN
EN 12285-2

69 8235

 

Workshop fabricated steel tanks - Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground
storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

Réservoirs en aciers fabriqués en atelier - Partie 2: Réservoirs horizontaux à simple et double paroi pour le stockage
aérien des liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau

Werksgefertigte Tanks aus Stahl - Teil 2: Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Tanks zur oberirdischen
Lagerung von brennbaren und nichtbrennbaren wassergefährdenden Flüssigkeiten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12285-2:2005. Evropská norma EN 12285-2:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12285-2:2005. The European Standard EN 12285-2:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74398
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 287-1 zavedena v ČSN EN 287-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

EN 288-2 zavedena v ČSN EN 288-2 (05 0312) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových
materiálů. Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování (zrušena, nahrazena ČSN EN ISO )

EN 10025-2 zavedena  v ČSN EN 10025-2:2005 (42 0904)  Výrobky válcované za tepla z konstrukčních
ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

EN 10051:1991 + A1:1997 zavedena v ČSN EN 10051:1991 + A1:2000 (42 0034) Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla, bez povlaku - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10204:2004 zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN 12285-1:2003 zavedena v ČSN EN 12285-1:2003 (69 8235) Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN ISO 898-1 zavedena v ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby

EN ISO 15607 zavedena v ČSN EN ISO 15607 (05 0311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla

EN ISO 15614-1 zavedena v ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC (EU) Stavební výrobky. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Miroslav Patočka, dipl. tech.

Technická normalizační komise: TNK 91 Tlakové nádoby a zařízení chemického průmyslu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12285-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.020.10

Dílensky vyráběné ocelové nádrže -
Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou
pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin
znečišťujících vodu

Workshop fabricated steel tanks -
Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the
aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

 

Réservoirs en aciers fabriqués en atelier -
Partie 2: Réservoirs horizontaux à simple et double
paroi pour le stockage aérien des liquides
inflammables et non inflammables polluant l'eau

Werksgefertigte Tanks aus Stahl -
Teil 2: Liegende zylindrische ein- und
doppelwandige Tanks zur oberirdischen Lagerung
von brennbaren und nichtbrennbaren
wassergefährdenden Flüssigkeiten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12285-2:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy a rozsah platnosti................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny, definice, značky a zkratky................................................................................................................................... 9

3.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

3.2       Značky a zkratky................................................................................................................................................................. 10

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 12

4.1       Značení a technické podmínky kupujícího.................................................................................................................... 12

4.2       Materiály.............................................................................................................................................................................. 12

4.3       Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 12

4.4       Tolerance............................................................................................................................................................................ 14

4.5       Uspořádání plechů pláště............................................................................................................................................... 14

4.6       Průlezy a kontrolní otvory.................................................................................................................................................. 14

4.7       Konstrukční šrouby........................................................................................................................................................... 15

4.8       Tvarovky, trubky a hrdla nádrže....................................................................................................................................... 15

4.9       Sedla, podpěry................................................................................................................................................................... 16

4.10     Zvedací oka......................................................................................................................................................................... 17

4.11     Výroba.................................................................................................................................................................................. 17

4.12     Nebezpečné substance................................................................................................................................................... 21

4.13     Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 21

4.14     Životnost.............................................................................................................................................................................. 21

5          Hodnocení zkoušek a způsob odebírání vzorků.......................................................................................................... 21

6          Vyhodnocení shody........................................................................................................................................................... 21

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 21

6.2       Typové zkoušení................................................................................................................................................................ 22

6.3       Výrobní kontrola (FPC)...................................................................................................................................................... 22

7          Manipulace a instalování................................................................................................................................................. 23

7.1       Manipulace......................................................................................................................................................................... 23

7.2       Instalování........................................................................................................................................................................... 23

8          Značení nádrže a opatřování štítky................................................................................................................................. 23

8.1       Značení nádrže.................................................................................................................................................................. 23

8.2       Osvědčení nádrže.............................................................................................................................................................. 24

8.3       Dokumentace..................................................................................................................................................................... 24

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky Směrnice EU --
Stavební výrobky................................................................................................................................................................. 25

ZA.1    Úvod a odpovídající charakteristiky................................................................................................................................ 25

ZA.2    Postup (postupy) pro ověřování shody ocelových nádrží........................................................................................... 26

ZA.3    Značení CE a opatřování štítky........................................................................................................................................ 28

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 30


Strana 5

Strana

Obrázky

Obrázak 1 - Příklad nadzemní nádrže s dvojitou stěnou, značky.......................................................................................... 11

Obrázak 2 - Uspořádání plechů pro vnitřní a vnější plášť...................................................................................................... 14

Obrázak 3 - Příklady průlezů......................................................................................................................................................... 15

Obrázak 4 - Příklad uspořádání sedlové podpěry.................................................................................................................... 16

Obrázak 5 - Příklad značení.......................................................................................................................................................... 24

Obrázak ZA.1 - Příklad údajů v CE značení výrobku pro systém 3........................................................................................ 29

Tabulky

Tabulka 1 - Seznam nebezpečného zboží, jehož skladování není pokryto touto normou.................................................. 8

Tabulka 2 - Třídy nádrží................................................................................................................................................................... 9

Tabulka 3 - Jmenovitá tloušťka stěny vnitřního a vnějšího pláště nádrží, klenutých den a klenutých den komor....... 13

Tabulka 4 - Rozměry komponent průlezů.................................................................................................................................. 15

Tabulka 5 - Rozměry přivařených sedel..................................................................................................................................... 16

Tabulka 6 - Rozměry komponent sedla..................................................................................................................................... 17

Tabulka 7 - Volná sedla................................................................................................................................................................ 17

Tabulka 8 - Typy svarových spojů................................................................................................................................................ 19

Tabulka 9 - Zkušební tlak Pt1 a Pt2............................................................................................................................................... 21

Tabulka 10 - Počet jednotek a kritéria shody pro počáteční a další zkoušení................................................................... 22

Tabulka 11 - Minimální četnost zkoušení a hodnocení výrobku jako součást FPC.......................................................... 23

Tabulka ZA.1 - Příslušné články.................................................................................................................................................. 25

Tabulka ZA.2 - Systémy ověřování shody.................................................................................................................................. 26

Tabulka ZA.3a - Přidělování vyhodnocení úkolů shody (pro systém 3)............................................................................... 26

Tabulka ZA.3b - Přidělování vyhodnocení úkolů shody (pro systém 4)............................................................................... 26


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 12285-2:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 221 „Dílensky vyráběné kovové nádrže a příslušenství pro uskladňovací nádrže a benzinové čerpací stanice“ jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do srpna 2005 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do listopadu 2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky a Směrnice Stavební výrobky (CPD) 1).

Vztah ke Směrnici viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Používáním tohoto dokumentu je dán předpoklad, že jsou splněny základní bezpečnostní požadavky Směrnice CPD.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Estonska, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

_______________

1)    Směrnice 89/106/EEC Evropského parlamentu a Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se stavebních výrobků (OJEC L 40).


Strana 7

Úvod

Tento dokument je součástí řady norem týkajících se dílensky vyráběných nádrží a příslušenství pro uskladňovací nádrže a pro benzinové čerpací stanice (porovnejte níže uvedený přehled a bibliografii). Normální teplota okolí uvažovaná v tomto dokumentu je - 20 °C až + 50 °C. Když je teplota mimo tento rozsah, může být nutno zvažovat další požadavky. Tyto mohou zahrnovat kontrolní měření teploty nebo kontrolu materiálu (viz 4.2.2).

CEN/TC 221

Dílensky vyráběné kovové nádrže

a

příslušenství pro uskladňovací nádrže a benzinové čerpací stanice

SC 1

Nádrže

                        Podzemní nádrže                                                       Nadzemní nádrže

                          (EN 12285-1)                                                             (EN 12285-2)

SC 2

Příslušenství

Systémy zjišťování
netěsností
(EN 13160-1 až -7)

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění
(EN 13616)

Měřiče obsahu nádrží (EN 13352)

Benzinové čerpací stanice (EN 13617-1 až -4,
EN 13012, EN 14125)


Strana 8

1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tento dokument specifikuje požadavky pro kovové dílensky vyráběné válcové ocelové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování vodu znečišťujících kapalin (jak hořlavých tak i nehořlavých) s následujícím omezením:

      jmenovitý průměr od 800 mm do 3 000 mm; a

      do maximální celkové délky rovnající se šestinásobku jmenovitého průměru; a

      pro kapaliny s maximální hustotou do 1,9 kg.l-1; a

      s provozním tlakem (PO) maximálně 1,5 bar (abs.); a

      při použití nádrží s dvojitou stěnou vybavených vakuovým systémem zjišťování netěsností nesmí kinetická viskozita skladovaného média překročit 5.10-3 m2.s-1.

Tento dokument je použitelný pro běžné teploty okolí (- 20 °C do + 50 °C). Pokud jsou teploty mimo tento rozsah, je třeba vzít v úvahu doplňující požadavky.

Tento dokument není použitelný pro skladování kapalin majících nebezpečné třídy zboží uvedené v tabulce 1 vzhledem k předpokládanému zvláštnímu nebezpečí.

Tabulka 1 - Seznam nebezpečného zboží, jehož skladování není pokryto touto normou

Klasifikace UN

Skladované médium

Třída 1

Třída 4.2

Třída 4.3

Třída 5.2

Třída 6.2

Třída 7

Výbušné

Substance náchylné k samovolnému vznícení

Substance, jejichž kontakt s vodou vyvolává hořlavé plyny

Organické peroxidy

Nakažlivé substance

Radioaktivní materiály, hydrokyanidy nebo roztoky hydrokyanidových kapalin, kovové karbonyly, kyselina fluorovodíková, bromidové kapaliny

POZNÁMKA Uvedené klasifikace jsou klasifikacemi převzatými "Výborem expertů spojených národů pro přepravu nebezpečného zboží (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) " (nesmí být interpretováno jako třídy nádrží ve 3.1.4).

Tento dokument nepokrývá instalování nádrží, které může podléhat místním předpisům včetně kontroly znečišťování.

2 Normativní odkazy

Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně změn).

EN 287-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

(Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels)

EN 288-2 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování

(Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 2: Welding procedures specification for arc welding)

EN 10025-2 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

(Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels)

EN 10051:1991 + A1:1997 Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla, bez povlaku - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (včetně změny A1:1997)

(Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape (includes amendment A1:1997))


Strana 9

EN 10204:2004 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

(Metallic products - Types of inspection documents)

EN 12285-1:2003 Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

(Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids)

EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

(Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire testst)

EN ISO 898-1 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby
(ISO 898-1:1999)

(Mechanical properties of fasteners of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs
(ISO 898-1:1999))

EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla (ISO 15607:2003)

(Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Part 1: General rules
(ISO 15607:2003))

EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování -
Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu (ISO 15614-1:2004)
(Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test -
Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004)
)-- Vynechaný text --