ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.060.30

Květen 1998

Výměníky tepla – Definování výkonnosti
výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek
pro stanovení výkonnosti výměníků tepla

ČSN
EN 305

69 6305

 

 

 

Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers

Echangeurs thermiques - Définitions de la performance des échangeurs thermiques et procédure générale d'essai pour la détermination de la performance de tous les échangeurs thermiques

Wärmeaustauscher - Begriffe und allgemeine Festlegungen bei der Prüfung zur Leistungsbestimmung

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 305:1997. Evropská norma EN 305:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 305:1997. The European Standard EN 305:1997 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P ENV 305 z března 1994

 

© Český normalizační institut, 1998
52391


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

prEN 247:1996 nezavedena, nahrazena EN 247:1997 zavedenou v ČSN EN 247 Výměníky tepla. Terminologie (69 0006)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990 Miroslav Patočka, dipl. tech.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 305

EUROPEAN STANDARD

Leden 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS: 27.060.30

 

Deskriptory: heat transfer, heat exchangers, definitions, thermodynamic properties, tests, information

 

Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla

 

Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers

Echangeurs thermiques - Définitions de la performance des échangeurs thermiques et procédure générale d'essai pour la détermination de la performance de tous les échangeurs thermiques

Wärmeaustauscher - Begriffe und allgemeine Festlegungen bei der Prüfung zur Leistungsbestimmung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-12-27. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Značky a zkratky

5

3.1

Latinská písmena

5

3.2

Řecká písmena

6

3.3

Indexy

6

4

Výkonnost, definice a význam

7

4.1

Základní pojmy

7

4.2

Parametry charakterizující výměníky tepla

8

4.3

Energetická bilance

9

4.4

Součinitele přenosu tepla

9

4.5

Povrch přenosu tepla

10

5

Parametry výkonnosti

10

5.1

Charakteristické jednotky

10

5.2

Poměrné hodnoty

12

6

Všeobecné informace o zkušebních postupech

16

6.1

Úvod

16

6.2

Podmínky zkoušky

17

6.3

Postup zkoušky

17

Příloha A (informativní)

18

Bilance výkonu

18

Příloha B (informativní)

19

Součinitel přenosu tepla

19


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 110 „Výměníky tepla", jejíž sekretariát je v BSI. Tato evropská norma nahrazuje ENV 305:1990.

Této evropské normě se nejpozději do srpna 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu se ruší nejpozději do srpna 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

Tato evropská norma je součástí souboru evropských norem věnovaných výměníkům tepla.

Tato norma poskytuje výrobcům informace o výkonových charakteristikách výměníků tepla v různých provozních situacích. Tyto charakteristiky tvoří základ pro stanovení stavu výměníků jak nově vyrobených, tak i po určité době provozu.

Tato norma rovněž poskytuje odběratelům výměníků tepla informace nezbytné pro specifikování a volbu výrobku, který bude nejlépe vyhovovat jejich potřebám.

Tato norma je rovněž určena k použití jako zdroj informací v souvislosti s typem schvalovacích zkoušek pro certifikaci, pokud je tato požadovaná.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje všeobecné pojmy a výpočty používané při stanovení výkonu výměníků tepla včetně související teorie a všeobecných zkušebních postupů.

Tato evropská norma se vztahuje na výměníky tepla klasifikované podle všeobecného uspořádání přenosu tepla specifikovaného podle typů ploch přenosu tepla v 4.1 a 4.2 prEN 247.

Tato evropská norma se použije, je-li na ni odkaz v jiných evropských normách. Přednostně se musí používat tyto normy.

 -- Vynechaný text --