ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 01.040.23; 13.300; 23.020.20                                                                                             Červen 2022

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie

ČSN
EN 14564

69 9001

 

Tanks for transport of dangerous goods – Terminology

Citernes destinées au transport des matières dangereuses – Terminologie

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter – Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14564:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14564:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14564 (69 9001) z února 2020.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14564:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2019 převzala EN 14564:2019 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma je přejímána překladem.

Citované předpisy

„Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží“ (RID) je v České republice zaveden Vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších změn a doplňků, naposledy změněnou a doplněnou Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 60/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků „Příloha I – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží“ (RID) „Příloha B – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží“ (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980.

„Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí“ (ADR) je v České republice zavedena Vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších změn a doplňků, naposledy změněnou a doplněnou Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje abecední seznam českých termínů v návaznosti na anglické a německé termíny.

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s. r. o. Brno, IČO 26883473; Ing. Vladimír Joukl, Ing. Milan Slavík

Technická normalizační komise: TNK 91 Tlakové nádoby a zařízení chemického průmyslu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kristýna Hanušová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 14564
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Srpen 2019

ICS 01.040.13; 01.040.23; 13.300; 23.020.20                                                               Nahrazuje EN 14564:2013

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie

Tanks for transport of dangerous goods – Terminology

Citernes destinées au transport des matières dangereuses – Terminologie

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter – Begriffe

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-05-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 14564:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14564:2019) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 296 Nádrže na přepravu nebezpečného zboží, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2020 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2020.

Je nutno upozornit na možnost, že některé detaily tohoto dokumentu mohou podléhat patentovému právu. CEN nebude přejímat odpovědnost za zjišťování některého nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14564:2013.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument zavádí jednotnou terminologii pro technické termíny, které vyžadují další definice vedle regulatorních definic založených na RID/ADR, a pro speciální termíny definované v jiných normách pro nádrže na přepravu nebezpečného zboží, připravené komisí CEN/TC 296.

Kapitola 3 definuje obecné termíny a Kapitola 4 definuje speciální termíny.

Podle Vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Speciální termíny............................................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Definice RID/ADR 2017................................................................................................................................. 10

Příloha B (informativní) RID/ADR 2017 definice – přenosné nádrže (kapitola 6.7)..................................................................... 14

Příloha C (informativní) Abecední seznam anglických termínů....................................................................................................... 21

Příloha D (informativní) Abecední seznam francouzských termínů................................................................................................ 24

Příloha E (informativní) Abecední seznam německých termínů...................................................................................................... 27

Příloha F (normativní) Schéma otvorů a uzávěrů nádrží podle kódu nádrže................................................................................ 30

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 34

Národní příloha NA (informativní) Abecední seznam českých termínů......................................................................................... 36

 

1 Předmět normy

Tento dokument uvádí další termíny a definice k těm, které jsou definovány v Evropské smlouvě týkající se mezinárodní dopravy nebezpečného zboží po silnici (ADR) nebo v předpisech týkajících se mezinárodní dopravy nebezpečného zboží po železnici (RID), která je vydaná jako Příloha C k úmluvě týkající se mezinárodní přepravy po železnici (COTIF).

Tento dokument tvoří část řady dokumentů, připravených komisí CEN/TC 296, týkající se přepravy nebezpečného zboží. Tato řada podporuje správné používání ADR a RID.

Tento dokument polatí pro nádrže na přepravu nebezpečného zboží.

Tento dokument neplatí pro nádrže na přepravu volně loženého nebezpečného zboží.

Pro usnadnění Příloha A (informativní) opakuje některé horizontální definice převzaté z ADR 2017, kapitola 1.2 a Příloha B (informativní) opakuje některé definice z ADR 2017, kapitola 6.7, speciální pro přenosné nádrže.

POZNÁMKA ADR je pravidelně aktualizována, proto mohou Přílohy A a B zastarat.

Přílohy C, D a E (informativní) jsou seřazeny je podle angličtiny, francouzšiny a němčiny.

Příloha F (normativní) je schematický náčrt otvorů a uzávěrů nádrže, podle kódu nádrže.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.