ICS 27.075; 71.100.20; 75.200

ČSN

EN 17127

 

69 7280

Květen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík
s plnicími protokoly

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 17127 (69 7280) z května 2019.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.