ČESKÁ NORMA

23.020.30

Leden 1994

Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby

ČSN 69 2501


69 2501

 

 

 

Bursting discs. Bursting discs for pressure vessels

Disques de rupture. Disques de rupture pour récipients résistants a la pression

Druckentlastungseinrichtungen für Druckbehälterverordnung

 

Tato norma obsahuje ISO 6718:1985 Pojistné membrány a pojistná membránová zařízení. Norma je přeložena z anglické verze a obsahuje v čl. 2.9, 2.31, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 6.1, 14.3, 16.1.2.1, 16.1.2.3, 17.1.1, 18 a 19 národní modifikace. Národní modifikace jsou označeny „národní doplněk", „národní poznámka".

Články 3.5, 3.6, 4.2. 4.4, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.5, 4.6.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 6.1, 8.1, 9.2.1, 10.1, 13, 16.1.1.1, 16.1.1.4, 17.1.1 a 17.2 této normy jsou podle §3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

 

ČSN 69 2502 Pojistné membrány. Membrány pro uvolnění tlaku při výbuchu.

 

ČSN 69 0010 - 5.1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Základní požadavky

 

Obdobná mezinárodní norma

 

ISO 6718:1985 Bursting discs and bursting disc devices (Pojistné membrány a pojistná membránová zařízení)

 

Porovnání s ISO 6718:1985

 

ČSN 69 2501 je překladem ISO 6718 a má pouze vysvětlující a upřesňující národní doplňky a národní poznámky.

 

ČSN 69 2501 je ekvivalentní s ISO 6718. Zařízení splňující ČSN 69 2501 splňují zároveň požadavky ISO 6718.

 

Informační údaje z ISO 6718:1985

 

Tato norma byla připravena technickou komisí ISO TC 185 „Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti přetlaku".

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN 69 0710 z 11. 2. 1983 v celém rozsahu.

 

© Český normalizační institut, 1993
15325


Strana 2

Změny proti předchozí normě

 

Norma byla doplněna konstrukčními požadavky pro pojistné membrány a uvádí podrobný popis jednotlivých částí pojistného membránového zařízení.

 

Deskriptory podle ISO 6718

 

pressure equipment, safety devices, safety valves, bursting disc, components, specifications, tests, marking, packing

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava - Radvanice, IČO 577880; Ing. Jan Pohludka, Ing. Vladimír Drobilík

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dania

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

3

Část 1: Všeobecně

3

2

Termíny a definice

3

3

Výběr

7

4

Použití

7

5

Instalace

9

6

Uvolňovací kapacita

10

7

Informace, které mají být dodány uživatelem

10

Část 2: Součásti pojistného membránového zařízení

11

8

Pojistné membrány

11

9

Držák pojistných membrán

13

10

Výztuž proti zpětnému tlaku

16

11

Teplotní kryt ,

16

12

Výztužný kroužek

16

13

Těsnění

17

Část 3: ochrana proti korozi

17

14

Všeobecně

17

Část 4: Kontrola a zkoušení

17

15

Kontrola

17

16

Zkoušení

18

Část 5: Značení

19

17

Značení

19

18

Balení

20

Část 6: Protokol o zkoušce

20

19

Požadované údaje

20

Příloha A (informativní) - Uvolňovací kapacita

21

Tabulky

1

Počet zkoušených pojistných membrán

18

2

Vlastnosti plynů

23

Obrázky

1

Konvexně vypuklá pojistná membrána s šikmým sedlem

5


Strana 3

2

Konvexně vypuklá pojistná membrána s plochým sedlem

5

3

Plochá pojistná membrána

6

4

Pojistná membrána s drážkovaným vyložením

6

5

Obráceně vypuklá (vydutá) pojistná membrána

6

6

Výměnná pojistná membrána (disk)

13

7

Jednobloková pojistná membrána s vybráním na vnější straně

13

8

Jednobloková pojistná membrána s vybráním na vnitřní straně

13

9

Jednobloková pojistná membrána s vybráním na obou stranách

13

10

Držák kapslovité pojistné membrány

15

11

Plnoprůměrový držák pojistné membrány

15

12

Plnoprůměrový držák pojistné membrány (jiné provedení)

15

13

Držák pojistné membrány spojený převlečnou maticí

15

14

Držák pojistné membrány se závitovou zátkou

15

15

Koeficient stlačení jako funkce redukovaného tlaku a redukované teploty

24

16

Součinitel expanze

25

17

Opravný koeficient pro dynamickou viskozitu kapalin

26

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na pojistné membrány, které mohou být použity k ochraně tlakových nádob, potrubních tras nebo jiných plášťů před překročením přetlaku nebo vakua. Jsou navrženy tak, aby se protrhly nebo otevřely, jestliže rozdíl tlaků na membráně překročí stanovenou hodnotu při stanovené teplotě.

 -- Vynechaný text --