ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040 Červenec 2015

Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové
systémy pro dřevo ve vnějším prostředí –
Část 2: Specifikace funkčních vlastností

ČSN
EN 927-2

67 2010

 

Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior wood –
Part 2: Performance specification

Peintures et vernis – Produits de peinture et systèmes de revêtement pour le bois en extérieur –
Partie 2: Spécifications de performance

Beschichtungsstoffe – Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich –
Teil 2: Leistungsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 927-2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 927-2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 927-2 (67 2010) z listopadu 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě EN. Český název normy byl upraven.

Informace o citovaných dokumentech

EN 927-1:2013 zavedena v ČSN EN 927-1:2013 (67 2010) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 1: Klasifikace a volba

EN 927-3:2012 zavedena v ČSN EN 927-3:2012 (67 2010) Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím

EN 927-5 zavedena v ČSN EN 927-5 (67 2010) Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě

EN 927-6 zavedena v ČSN EN 927-6 (67 2010) Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody

EN 16492 zavedena v ČSN EN 16492 (67 3069) Nátěrové hmoty – Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry

CEN/TS 16358 zavedena v ČSN P CEN/TS 16358 (67 2011) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení vzduchových bublinek v nátěrovém filmu

CEN/TS 16359 zavedena v ČSN P CEN/TS 16359 (67 2012) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky

CEN/TS 16360 zavedena v ČSN P CEN/TS 16360 (67 2013) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování

CEN/TS 16498 nezavedena

CEN/TS 16499 nezavedena

CEN/TS 16700 nezavedena

EN ISO 4618:2006 nezavedena)

EN ISO 4628-1 zavedena v ČSN EN ISO 4628-1 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů –
Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace

EN ISO 7783 zavedena v ČSN EN ISO 7783 (67 3093) Nátěrové hmoty – Stanovení propustnosti pro vodní páru – Misková metoda

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

EVROPSKÁ NORMA EN 927-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Září 2014

ICS 87.040 Nahrazuje EN 927-2:2006

Nátěrové hmoty –
Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí –
Část 2: Specifikace funkčních vlastností

Paints and varnishes –
Coating materials and coating systems for exterior wood –
Part 2: Performance specification 

Peintures et vernis – Produits de peinture
et systèmes de revêtement pour le bois
en extérieur –
Partie 2: Spécifications de performance

Beschichtungsstoffe – Beschichtungsstoffe
und Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich –
Teil 2: Leistungsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-07-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 927-2:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Zkoušky vlastností – Profily zkoušení 8

5 Přehled zkoušek 9

5.1 Přirozené stárnutí 9

5.1.1 Obecně 9

5.1.2 Kritéria funkčních vlastností 9

5.1.3 Podmínky expozice 10

5.1.4 Přirozené stárnutí – Jiné podklady 10

5.1.5 Přirozené stárnutí – Jiné uspořádání zkoušky 10

5.2 Existující metody zkoušení 10

5.2.1 Propustnost pro vodu 10

5.2.2 Umělé stárnutí 10

5.2.3 Skvrny způsobené suky 10

5.2.4 Skvrny způsobené tříslovinami 10

5.2.5 Vznik mikropěny 10

5.2.6 Přizpůsobení nátěru deformaci podkladu 11

5.2.7 Odolnost proti slepování 11

5.2.8 Zkouška úderem 11

5.2.9 Růst plísní a řas 11

5.3 Připravované metody zkoušení 11

5.3.1 Přilnavost za vlhka (zkouška dvojitým křížovým řezem) 11

5.3.2 Přilnavost za vlhka (odtrhová zkouška) 11

5.3.3 Propustnost pro UV záření 11

5.3.4 Uzavření čelních ploch dřeva 11

6 Souhrn metod zkoušení a sjednaný způsob zápisu 12

7 Vyjádření výsledků a prohlášení o shodě – Rozsah a sjednaný způsob zápisu 12

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 927-2:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 927-2:2006.

Proti EN 927-2:2006 byly provedeny tyto významné technické změny:

  1. profily zkoušení pro tři hlavní kategorie konečného použití (definované v EN 927-1) byly aktualizovány zahrnutím dalších metod zkoušení;

  2. příloha A byla vypuštěna; další informace o metodách zkoušení lze najít v kapitole 5 nebo přímo u citovaných metod zkoušení.

EN 927 se společným názvem Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí sestává z těchto samostatných částí

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část EN 927 stanoví kritéria hodnocení funkčních vlastností nátěrových systémů na dřevo ve vnějším prostředí. Požadavky na vlastnosti jsou specifikovány podle tří kategorií konečného použití (definovaných v EN 927-1) na základě dvou povinných zkoušek, a to zkoušky přirozeným stárnutím prováděné podle EN 927-3 a zkoušky propustnosti pro vodu podle EN 927-5. Uvedeny jsou i doplňující volitelné (nepovinné) zkoušky, které mohou být použity dodavateli nebo pro účely specifikace k získání doplňujících informací (nad normalizovaný formát) o aspektech funkčních vlastností významných pro specifické situace. Většina metod zkoušení je převzata ze souboru EN 927, v případě potřeby jsou však použity doplňující zkoušky pocházející z jiných národních i mezinárodních zdrojů.

V normě jsou definovány požadavky na prohlášení o shodě s EN 927-2, které umožňují přizpůsobení různým situacím a mohou rovněž sloužit jako základ pro certifikaci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.