ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040 Říjen 2014

Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla –
Část 3: Fluorescenční UV lampy

ČSN
EN ISO 16474-
3

67 3117

idt ISO 16474-3:2013

Paints and varnishes – Methods of exposure to laboratory light sources –
Part 3: Fluorescent UV lamps

Peintures et vernis – Méthodes d’exposition à des sources lumineuses de laboratoire –
Partie 3: Lampes fluorescentes UV

Beschichtungsstoffe – Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten –
Teil 3: UV-Fluoreszenzlampen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16474-3:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16474-3:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 16474-1 (67 3117) z října 2014 nahrazuje ČSN EN ISO 11507 (67 3112) ze září 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla začleněna do nového souboru norem přejímajících jednotlivé části ISO 16474. Do této části byla zahrnuta ustanovení specifická pro fluorescenční UV lampy. Oproti předchozí normě jsou ustanovení obsáhlejší a podrobnější. Ustanovení společná pro všechny zkoušky s použitím laboratorních zdrojů světla jsou uvedena v ČSN EN ISO 16474-1.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1514 zavedena v ČSN EN ISO 1514 (67 3009) Nátěrové hmoty – Normalizované podklady pro zkušební nátěry

ISO 2808 zavedena v ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru

ISO 4618 zavedena v ČSN EN ISO 4618 (67 0010) Nátěrové hmoty – Termíny a definice

ISO 9370 dosud nezavedena

ISO 16474-1 zavedena v ČSN EN ISO 16474-1 (67 3117) Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecný návod

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

Informativní údaje z přejímané ISO 16474-3:2013

ISO 16474 se společným názvem Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla sestává z těchto samostatných částí

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 16474-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2013

ICS 87.040 Nahrazuje EN ISO 11507:2007

Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla –
Část 3: Fluorescenční UV lampy
(ISO 16474-3:2013)

Paints and varnishes – Methods of exposure to laboratory light sources –
Part 3: Fluorescent UV lamps
(ISO 16474-3:2013) 

Peintures et vernis – Méthodes d’exposition
à des sources lumineuses de laboratoire –
Partie 3: Lampes fluorescentes UV
(ISO 16474-3:2013)

Beschichtungsstoffe – Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten –
Teil 3: UV-Fluoreszenzlampen
(ISO 16474-3:2013)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-10-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 16474-3:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 16474-3:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11507:2007.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 16474-3:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 16474-3:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata metody 7

5 Zařízení 8

5.1 Laboratorní zdroj světla 8

5.2 Zkušební komora 11

5.3 Radiometr 11

5.4 Teploměr černého standardu/černého panelu 11

5.5 Ovlhčení a vlhkost vzduchu 11

5.6 Držáky vzorků 12

5.7 Zařízení k hodnocení změn vlastností 12

6 Zkušební vzorky 12

6.1 Obecně 12

6.2 Příprava vzorku a nanesení nátěru 12

6.3 Sušení a kondicionování 12

6.4 Tloušťka nátěru 12

6.5 Počet zkušebních vzorků 12

7 Podmínky zkoušky 13

7.1 Ozáření 13

7.2 Teplota 13

7.3 Relativní vlhkost vzduchu v komoře 13

7.4 Cykly s kondenzací a s postřikem 13

7.5 Složité cykly s fázemi tmy 13

7.6 Soubory podmínek expozice 13

8 Postup zkoušky a upevnění zkušebních vzorků 14

8.1 Obecně 14

8.2 Expozice 14

8.3 Měření dávky ozáření 15

8.4 Stanovení změn vlastností po expozici 15

9 Protokol o zkoušce 15

Příloha A (informativní) Spektrální složení záření typických fluorescenčních UV lamp 16

Bibliografie 20 

1 Předmět normy

Tato část ISO 16474 specifikuje metody expozice vzorků světlem fluorescenční UV lampy, teplem a vodou v zařízení určeném k reprodukování účinků stárnutí, které nastávají, když se materiály v prostředí jejich skutečného konečného použití vystaví dennímu světlu nebo dennímu světlu přes okenní sklo.

Vzorky se v regulovaných podmínkách (teploty, vlhkosti vzduchu a/nebo vody) vystaví světlu fluorescenčních UV lamp různých typů. Ke splnění všech požadavků pro zkoušení rozdílných materiálů lze použít různé typy fluorescenčních UV lamp.

Příprava vzorků a vyhodnocení výsledků jsou předmětem jiných mezinárodních norem na konkrétní materiály.

Obecný návod je uveden v ISO 16474-1.

POZNÁMKA Expozice plastů světlem fluorescenční UV lampy je popsána v ISO 4892-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.