ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040; 71.100.50 Září 2013

Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové
systémy pro dřevo ve vnějším prostředí –
Část 1: Klasifikace a volba

ČSN
EN 927-1

67 2010

 

Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior wood –
Part 1: Classification and selection

Peintures et vernis – Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois extérieur –
Partie 1: Classification et sélection

Beschichtungsstoffe – Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich –
Teil 1: Einteilung und Auswahl

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 927-1:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 927-1:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 927-1 (67 2010) z května 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě EN.

V celé normě byly provedeny redakční úpravy, použité termíny byly upraveny a sladěny s jinými platnými ČSN.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 2808:2007zavedena v ČSN EN ISO 2808:2007 (67 3061) Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru

EN ISO 2813zavedena v ČSN ISO 2813 (67 3066) Nátěrové hmoty – Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20°, 60° a 85°

Souvisící ČSN

ČSN EN 350-1 (49 0081)Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi – Přirozená trvanlivost rostlého dřeva –
Část 1: Návod na zkoušení a klasifikaci přirozené trvanlivosti dřeva

ČSN EN 351-1 (49 0674)Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku

ČSN EN 927-3 (67 2010)Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím

ČSN EN 927-5 (67 2010)Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě

ČSN EN ISO 4618 (67 0010)Nátěrové hmoty – Termíny a definice

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN 927-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2013

ICS 87.040; 71.100.50 Nahrazuje EN 927-1:1996

Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy
pro dřevo ve vnějším prostředí –
Část 1: Klasifikace a volba

Paints and varnishes – Coating materials and coating systems for exterior wood –
Part 1: Classification and selection 

Peintures et vernis – Produits de peinture
et systèmes de peinture pour le bois extérieur –
Partie 1: Classification et sélection

Beschichtungsstoffe – Beschichtungsstoffe
und Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich –
Teil 1: Einteilung und Auswahl

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-01-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 927-1:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Klasifikace 10

4.1 Obecně 10

4.2 Klasifikace podle zamýšleného konečného použití 10

4.3 Klasifikace podle vzhledu 10

4.4 Klasifikace podle podmínek expozice 11

5 Informace od výrobce 12

Příloha A (informativní) Návod pro kritéria výběru 13

A.1 Obecně 13

A.2 Konečné použití 13

A.3 Vzhled 13

A.4 Podmínky expozice 14

A.5 Stav podkladu 15

Příloha B (informativní) Příklad informací od výrobce 16

Příloha C (informativní) Příklad úplné informace od výrobce 17

Bibliografie 18

Předmluva

Tento dokument (EN 927-1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 927-1:1996.

EN 927 se společným názvem Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí sestává z těchto samostatných částí

Hlavní technické změny proti předchozímu vydání jsou:

  1. definice termínu „síla vrstvy“ (build) byla rozdělena na termíny „naměřená síla vrstvy“, „teoretická síla vrstvy“ a „subjektivní síla vrstvy“;

  2. klasifikace podle síly vrstvy byla rozšířena o stupeň „velmi velká“;

  3. klasifikace podle podmínek expozice byla přepracována;

  4. podmínky expozice v příloze A byly přepracovány;

  5. příklad informací od výrobce byl přepracován.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Termíny používané dnes k popisu nátěrových hmot a nátěrových systémů neberou příliš ohled na technické, funkční a aplikační kategorie. V důsledku toho je obtížné najít jednoznačnou a jednoduchou terminologii použitelnou pro všechny typy výrobků. Tato část EN 927 se pokouší řešit tento problém tak, že odděleně definuje kategorie vzhledu a konečného použití, ale nepředpokládá pouze podle vzhledu daného výrobku nic o tom, zda bude vhodný pro konkrétní použití. Cílem je zabránit nesprávnému použití nátěrových systémů způsobenému špatným pochopením nebo zveličením nároků na jejich ochrannou účinnost. V příloze A jsou uvedeny současné zkušenosti s charakteristickým chováním nátěrů, takže uživatelé mohou být předem upozorněni na situace vyžadující zvláštní opatření.

Úprava povrchu dřeva pro venkovní použití plní estetickou i ochrannou funkci. Výsledek takové úpravy může zahrnovat:

Tato část EN 927 stanoví kritéria, která je nutno brát v úvahu při posuzování vhodnosti nátěrového systému pro konkrétní konečné použití a vytváří rámec pro přenos této informace mezi výrobcem a uživatelem. To by mělo přispět k odstraňování technických překážek obchodu. Za to, že nátěrový systém bude zařazen do vhodných kategorií podle svého konečného použití a vzhledu, odpovídá jeho výrobce.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje systém klasifikace nátěrových systémů a nátěrových hmot určených k povrchové úpravě dřeva pro venkovní použití, a to vymezením kategorií konečného použití, vzhledu a podmínek expozice. Zároveň definuje různé složky vícevrstvého systému (základní nátěr, mezivrstvu, vrchní nátěr atd.).

Normu lze použít pro všechny nátěrové hmoty a nátěrové systémy určené k dekoraci a ochraně povrchů dřeva pro venkovní použití včetně těch, které obsahují biologické prostředky na ochranu nátěrů a pro zachování původních vlastností povrchu (konzervační nátěry). Nátěrové hmoty mohou obsahovat biologicky aktivní složky určené k jejich ochraně v tekutém stavu, např. během skladování (v plechovkách), nebo k ochraně rozhraní mezi nátěrem a dřevem (např. na ochranu proti zamodrání).

Tato evropská norma obecně není použitelná pro konzervační prostředky na dřevo. Tyto prostředky však mohou být součástí nátěrových systémů spadajících do rozsahu platnosti této normy.

Návod týkající se kritérií výběru a postupu výběru uživatelem je pro informaci uveden v příloze A.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.