ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040 Červen 2013

Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu –
Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu

ČSN
EN ISO 4628-
 8

67 3071

idt ISO 4628-8:2012

Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance –
Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe or other artificial defect

Peintures et vernis – Évaluation de la dégradation des revêtements – Désignation de la quantité et de la dimension
des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect –
Partie 8: Évaluation du degré de décollement et de corrosion autour d’une rayure ou d’un autre défaut artificiel

Beschichtungsstoffe – Beurteilung von Beschichtungsschäden – Beurteilung der Menge und der Größe von Schäden
und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen –
Teil 8: Bewertung der von einem Ritz
oder einer anderen künstlichen Verletzung ausgehenden Enthaftung und Korrosion

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4628-8:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4628-8:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4628-8 (67 3071) z listopadu 2005.

 

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Do normy byl doplněn popis postupu při použití kruhového defektu. V normě se preferuje stanovení měřením a výpočtem, lze se však dohodnout i na použití obrazových standardů. V celé normě byly provedeny redakční úpravy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3270 zavedena v ČSN EN 23270 (67 3008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4628-1 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace

ČSN EN ISO 4628-2 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

ČSN EN ISO 4628-3 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 3: Hodnocení stupně prorezavění

ČSN EN ISO 4628-4 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 4: Hodnocení stupně praskání

ČSN EN ISO 4628-5 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 5: Hodnocení stupně odlupování

ČSN EN ISO 4628-10 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze

ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

ČSN EN ISO 15711 (67 3115) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci

Informativní údaje z přejímané ISO 4628-8:2012

ISO 4628 se společným názvem Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu sestává z těchto samostatných částí

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 4628-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2012

ICS 87.040 Nahrazuje EN ISO 4628-8:2005

Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů –
Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu –
Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu
(ISO 4628-8:2012)

Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance –
Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe or other artificial defect
(ISO 4628-8:2012) 

Peintures et vernis – Évaluation de la dégradation
des revêtements – Désignation de la quantité
et de la dimension des défauts, et de l’intensité
des changements uniformes d’aspect –
Partie 8: Évaluation du degré de décollement
et de corrosion autour d’une rayure ou d’un autre défaut artificiel
(ISO 4628-8:2012)

Beschichtungsstoffe – Beurteilung
von Beschichtungsschäden – Beurteilung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität
von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen –
Teil 8: Bewertung der von einem Ritz oder einer anderen künstlichen Verletzung ausgehenden Enthaftung und Korrosion
(ISO 4628-8:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 4628-8:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 4628-8:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 4628-8:2005.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 4628-8:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 4628-8:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata metody 8

5 Postup zkoušky 8

5.1 Obecně 8

5.2 Posouzení delaminace 8

5.3 Posouzení koroze 9

5.4 Posouzení pomocí obrazových standardů 10

6 Výpočet a vyjádření výsledků 10

6.1 Stanovení delaminace měřením a výpočtem 10

6.2 Stanovení koroze měřením a výpočtem 10

6.3 Posouzení pomocí obrazových standardů 11

7 Protokol o zkoušce 11

Bibliografie 13 

Úvod

ISO 4628-1 [1] definuje systém klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu nátěrů a uvádí obecné principy systému. Tento systém je určen k používání zejména při hodnocení defektů způsobených stárnutím a povětrnostními vlivy a při hodnocení jednotných změn, jako jsou změny barevného odstínu (např. žloutnutí).

Ostatní části ISO 4628 poskytují obrazové standardy nebo jiné prostředky hodnocení konkrétních typů defektů. Pokud to bylo možné, byla jako základ použita již existující schémata hodnocení.

Na zkušebním vzorku s nátěrem, na němž je vytvořen řez nebo jiný umělý defekt, se po expozici v korozně agresivním prostředí může v okolí řezu nebo jiného umělého defektu vyskytnout některý z těchto jevů nebo kombinace obou:

Pro získání podrobnějších informací o odolnosti nátěrového systému v korozně agresivních prostředích se musí delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu hodnotit odděleně.

Kromě postupu specifikovaného v této části ISO 4628 lze delaminaci a korozi v okolí řezu nebo jiného umělého defektu hodnotit pomocí optického zobrazení.

Klasifikace jiných defektů je popsána v ostatních částech ISO 4628.

1 Předmět normy

Tato část ISO 4628 specifikuje metodu posouzení delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu na zkušebním vzorku s nátěrem, vyvolaných korozně agresivním prostředím.

Tato část ISO 4628 nezahrnuje hodnocení důlkové koroze ani hloubky korozních důlků.

POZNÁMKA 1 Příklady korozně agresivních umělých atmosfér jsou např. solná mlha používaná při zkoušce specifikované v ISO 9227 [7] a ponor v mořské vodě používaný při zkoušce specifikované v ISO 15711 [8]. Lze použít i přírodní prostředí.

POZNÁMKA 2 Současně s delaminací a korozí lze stanovit i rozsah ostatních defektů, které se hodnotí těmito metodami:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.