ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040 Říjen 2016

Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu –
Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu

ČSN
EN ISO 4628-7

67 3071

idt ISO 4628-7:2016

Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance –
Part 7: Assessment of degree of chalking by velvet method

Peintures et vernis – Évaluation de la dégradation des revêtements – Désignation de la quantité et de la dimension
des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect –
Partie 7: Évaluation du degré de farinage selon la méthode du morceau de velours

Beschichtungsstoffe – Beurteilung von Beschichtungsschäden – Bewertung der Menge und der Größe von Schäden
und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen –
Teil 7: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4628-7:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4628-7:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4628-7 (67 3071) z dubna 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny jsou uvedeny v předmluvě mezinárodní normy.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 13076 zavedena v ČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 4628-1 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém označování

ČSN EN ISO 4628-6 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky

ČSN EN ISO 8503-1 (03 8223) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 4628-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2016

ICS 87.040 Nahrazuje EN ISO 4628-7:2003

Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu –
Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu
(ISO 4628-7:2016)

Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance –
Part 7: Assessment of degree of chalking by velvet method
(ISO 4628-7:2016) 

Peintures et vernis – Évaluation de la dégradation
des revêtements – Désignation de la quantité
et de la dimension des défauts, et de l’intensité
des changements uniformes d’aspect –
Partie 7: Évaluation du degré de farinage selon
la méthode du morceau de velours
(ISO 4628-7:2016)

Beschichtungsstoffe – Beurteilung
von Beschichtungsschäden – Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität
von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen –
Teil 7: Bewertung des Kreidungsgrades
nach dem Samtverfahren
(ISO 4628-7:2016)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-12-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 4628-7:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 4628-7:2016) vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 4628-7:2003.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 4628-7:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 4628-7:2016 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata metody 7

5 Materiály 7

6 Hodnocení 7

7 Protokol o zkoušce 9

Bibliografie 10

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty, subkomise SC 9 Obecné metody zkoušení nátěrových hmot.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 4628-5:2003), u něhož došlo k technické revizi a byly provedeny tyto změny:

  1. do normy byl zkopírován obrazový referenční standard pro stupně křídování 1 až 5 z ISO 4628-6:2011;

  2. byl přidán normativní odkaz na ISO 13076 týkající se osvětlení při hodnocení.

ISO 4628 se společným názvem Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu sestává z těchto samostatných částí

1 Předmět normy

Tato část ISO 4628 specifikuje metodu vhodnou zejména pro klasifikaci stupně křídování na bílých nebo barevných venkovních nátěrech a nátěrových systémech na drsném povrchu (tj. na povrchu drsnějším než segment 4 referenčního komparátoru G, který je popsán v ISO 8503-1).

Specifikovanou metodu zkoušení lze použít i pro hodnocení stupně křídování nátěrů a nátěrových systémů na hladkém povrchu, pro tento účel se však přednostně doporučuje metoda specifikovaná v ISO 4628-6:2011.

Metoda je vhodná pro nátěry a nátěrové systémy na minerálních podkladech, např. na vláknocementu, cihlách, betonu a omítkách, bez ohledu na strukturu povrchu. Může být efektivně využita zkušenými pracovníky a je dopo-
ručena pro hodnocení v laboratoři i v terénu.

POZNÁMKA 1 Pokud je odkaz na tuto metodu zahrnut do specifikací, musí být zkušební podmínky (tj. metoda stárnutí a podklad) dohodnuty mezi zúčastněnými stranami.

POZNÁMKA 2 Metoda popsaná v této části ISO 4628 poskytuje relativní klasifikaci a není tedy vhodné používat ji v dohodách mezi stranami. Viz ale poznámka k tabulce 1.

POZNÁMKA 3 Systém označování množství a velikosti defektů a intenzity změn vzhledu nátěrů a obecné principy systému viz ISO 4628-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.