ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.180 Březen 2016

Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů – Specifikace

ČSN
EN 14680
ed. 2

66 8694

 

Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems – Specifications

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression – Spécifications

Klebstoffe für drucklose thermoplastische Rohrleitungssysteme – Festlegungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14680:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14680:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-07-31 se nahrazuje ČSN EN 14680 (66 8694) z června 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14680:2015 dovoleno do 2017-07-31 používat dosud platnou ČSN EN 14680 (66 8694) z června 2007.

Změny proti předchozí normě

Změna proti předchozímu vydání normy je uvedena v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 923:2005+A1:2008 zavedena v ČSN EN 923+A1:2008 (66 8501) Lepidla – Termíny a definice

EN 1055 zavedena v ČSN EN 1055 (64 3133) Plastové potrubní systémy – Potrubní kanalizační systémy z termoplastů uvnitř budov – Stanovení odolnosti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

EN 1329-1 zavedena v ČSN EN 1329-1 (64 3180) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

EN 1401-1 zavedena v ČSN EN 1401-1 (64 3172) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 1453-1 zavedena v ČSN EN 1453-1 (64 3191) Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

EN 1455-1 zavedena v ČSN EN 1455-1 (64 3187) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Akrylonitrylbutadienstyren (ABS) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

EN 1565-1 zavedena v ČSN EN 1565-1 (64 3175) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

EN 1566-1 zavedena v ČSN EN 1566-1 (64 3176) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

EN 13476-2 zavedena v ČSN EN 13476-2 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

EN 13476-3 zavedena v ČSN EN 13476-3+A1 (64 6444) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

EN ISO 9311-2 zavedena v ČSN EN ISO 9311-2 (66 8692) Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů – Část 2: Stanovení pevnosti ve smyku

Souvisící ČSN

ČSN EN 542:2003 (66 8543) Lepidla – Stanovení hustoty

ČSN EN 827:2006 (66 8541) Lepidla – Stanovení obsahu sušiny za smluvních podmínek a do konstantní hmotnosti

ČSN EN ISO 9001:2008 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 12092:2002 (66 8620) Lepidla – Stanovení viskozity

ČSN EN ISO 11296-1:2011 (64 6420) Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 9229:2008 (72 7000) Tepelné izolace – Terminologie

ČSN EN ISO 9311-1 (66 8692) Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů – Část 1: Stanovení vlastností filmu

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Rozhodnutí Komise 1999/472/ES ze dne 1. července 1999 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o trubky, nádrže a příslušenství, které nejsou v kontaktu s vodou určenou pro lidskou spotřebu, změněné rozhodnutím Komise 2001/596/ES ze dne 8. ledna 2001.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 14680
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Říjen 2015

ICS 83.180 Nahrazuje EN 14680:2006

Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů – Specifikace

Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems – Specifications 

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression – Spécifications

Klebstoffe für drucklose thermoplastische Rohrleitungssysteme – Festlegungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-08-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14680:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Charakteristiky výrobku 10

4.1 Obecné úvahy 10

4.2 Odolnost proti vytržení 11

4.3 Těsnost 11

4.4 Odolnost proti zvýšené teplotě 11

4.5 Skladovatelnost 11

4.6 Uvolňování nebezpečných látek 11

4.7 Stálost 11

5 Metody zkoušení, posuzování a odběr vzorků 11

5.1 Odolnost proti vytržení 11

5.2 Těsnost a odolnost proti zvýšené teplotě 12

5.3 Skladovatelnost 12

5.4 Uvolňování nebezpečných látek 12

5.5 Stálost 12

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – (AVCP) 12

6.1 Obecně 12

6.2 Zkoušky typu 12

6.2.1 Obecně 12

6.2.2 Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody 13

6.2.3 Protokoly o zkouškách 13

6.3 Řízení výroby (FPC) 13

6.3.1 Obecně 13

6.3.2 Požadavky 14

6.3.3 Specifické požadavky na výrobek 16

6.3.4 Kusové výrobky, výrobky v předvýrobní etapě (např. prototypy) a výrobky vyráběné ve velmi malém množství 16

7 Označování, značení štítkem a balení 17

Příloha A (informativní) Dodatečná charakterizace lepidel pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů 18

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích 19

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 19

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) lepidel pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů 19

ZA.2.1 Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 19

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 20

ZA.2.2.1 Obecně 20

ZA.2.2.2 Obsah 20

ZA.2.2.3 Příklad prohlášení o vlastnostech (DoP) 21

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 22

Bibliografie 24

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14680:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 193 Lepidla, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14680:2006.

Oproti předchozímu vydání nejsou do této normy zapracovány žádné technické změny, jedinými změnami jsou ty, které jsou důležité pro její přizpůsobení nařízení EU 305/2011 o stavebních výrobcích.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky nařízení (EU) 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma obsahuje požadavky na lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů, nezávisle na použití potrubního systému. Stávající systém a aplikační normy, které specifikují parametry lepených spojů zejména v oblastech použití a v nich specifikované metody zkoušení, zůstávají beze změn. Požadavky uvedené v těchto systémových normách se týkají teploty, tlaku a standardní životnosti potrubního systému a jsou použitelné pro všechny součásti potrubního systému všech příslušných rozměrů, které se požadují pro specifikované použití.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro lepidla používaná ke spojování součástí potrubních systémů z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) a směsí styrenových kopolymerů (PVC+SAN) pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů (např. pro kanalizace a odpady), bez ohledu na oblast použití.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.