ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.180                                                                                                                                      Květen 2004

Lepidla na podlahové krytiny -
Požadavky na mechanické
a elektrické charakteristiky

ČSN
EN 14259

66 8632

 

Adhesives for floor coverings - Requirements for mechanical and electrical performance

Adhésifs pour revêtements du sol - Spécifications

Klebstoffe für Bodenbeläge - Anforderungen an das mechanische und elektrische Verhalten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14259:2003. Evropská norma EN 14259:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14259:2003. The European Standard EN 14259:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70348
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 548 zavedena v ČSN EN 548 (91 7861) Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro linolea se vzorem a bez vzoru

EN 649 zavedena v ČSN EN 649 (91 7850) Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

EN 923 zavedena v ČSN EN 923 (66 8501) Lepidla - Termíny a definice

EN 1307 zavedena v ČSN EN 1307 (80 4427) Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vlasových podlahových krytin

EN 1372 zavedena v ČSN EN 1372 (66 8625) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška odlepováním

EN 1373 zavedena v ČSN EN 1373 (66 8626) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška smyková

EN 1470 zavedena v ČSN EN 1470 (80 4431) Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných podlahových krytin s výjimkou vpichovaných vlasových podlahových krytin

EN 1817 zavedena v ČSN EN 1817 (91 7870) Pružné podlahové krytiny - Homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny - Specifikace

EN 1841 zavedena v ČSN EN 1841 (66 8633) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem

EN 1903 zavedena v ČSN EN 1903 (66 8628) Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí

EN 12199 zavedena v ČSN EN 12199 (91 7872) Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní dezénované pryžové podlahové krytiny

EN 12466 zavedena v ČSN EN 12466 (91 7873) Pružné podlahové krytiny - Slovník

EN 13297 zavedena v ČSN EN 13297 (80 4416) Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných vlasových podlahových krytin

EN 13415 zavedena v ČSN EN 13415 (66 8624) Lepidla - Zkoušení lepidel na podlahové krytiny -
Stanovení elektrického odporu filmů z lepidel

ISO 2424 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO, a. s. Pardubice, IČ: 46504711, Ing. Oldřich Horák, CSc., Hana Flegrová

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14259
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 83.180

Lepidla na podlahové krytiny -
Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky

Adhesives for floor coverings -
Requirements for mechanical and electrical performance

 

Adhésifs pour revêtements du sol -
Spécifications

Klebstoffe für Bodenbeläge - Anforderungen
an das mechanische und elektrische Verhalten

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-10-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 14259:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Podstata zkoušek................................................................................................................................................................ 7

5          Požadavky na vlastnosti..................................................................................................................................................... 7

5.1       Mechanické vlastnosti........................................................................................................................................................ 7

5.2       Elektrické vlastnosti............................................................................................................................................................ 7


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 14259:2003 byl připraven technickou komisí CEN/TC 193 „Lepidla“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Některé podlahové krytiny se pokládají na podkladní vrstvu podlahy pomocí lepidla. Výrobci podlahových krytin i lepidel potřebují posoudit určité kombinace, aby zajistili jejich vzájemnou kompatibilitu. Při vývoji lepidel je rovněž důležité zabezpečit, aby byla vhodná pro použití s jednou podlahovou krytinou nebo s jejich skupinou. Při výběru těchto výrobků a jejich instalaci je také třeba ověřit, zda určitá kombinace lepidla se skupinou podlahových krytin je schopna zajistit během používání dostatečnou funkčnost. Proto se při společném hodnocení těchto výrobků musí vydat obecné a přijatelné směrnice.

1 Předmět normy

Tato norma předepisuje požadavky na vlastnosti lepidla při hodnocení standardní metodou v kombinaci s charakteristickým typem podlahové krytiny. Hodnoty definované v této normě se považují za ukazatel vhodnosti použití lepidla s odpovídající skupinou podlahových krytin. Tuto normu lze rovněž použít při hodnocení určité podlahové krytiny s odpovídajícím typem lepidla. Tato norma nezahrnuje kritéria pro praktické pokládání podlahových krytin. Hodnoty uvedené v této normě též nezaručují úplnou funkčnost kombinací lepidel a podlahových krytin při praktické aplikaci.-- Vynechaný text --