ICS 83.180

ČSN

EN 302-3

 

66 8531

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody –
Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 302-3 (66 8531) ze září 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.