ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.180 Listopad 2016

Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů
pro rozvod tekutin – Specifikace

ČSN
EN 14814
ed. 2

66 8696

 

Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure – Specifications

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sous pression – Spécifications

Klebstoffe für Druckrohrleitungssysteme aus thermoplastischen Kunststoffen für Fluide – Festlegungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14814:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14814:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-02-28 se nahrazuje ČSN EN 14814 (66 8696) z října 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14814:2016 dovoleno do 2018-02-28 používat dosud platnou ČSN EN 14814 (66 8696) z října 2007.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání nejsou do této normy zapracovány žádné technické změny, jedinými změnami jsou ty, které jsou důležité pro její přizpůsobení nařízení EU 305/2011 o stavebních výrobcích. Překlad termínu „setting time“ byl v souladu s ČSN EN 923:2016 změněn z „doba tvrdnutí“ na „doba tuhnutí“.

Informace o citovaných dokumentech

EN 923:2015 zavedena v ČSN EN 923:2016 (66 8501) Lepidla – Termíny a definice

EN 1452 (soubor) nezavedena1)

EN ISO 9311-2 zavedena v ČSN EN ISO 9311-2 (66 8692) Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů – Část 2: Stanovení pevnosti ve smyku

EN ISO 9311-3 zavedena v ČSN EN ISO 9311-3 (66 8692) Lepidla pro termoplastické potrubní systémy – Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku

EN ISO 15493 zavedena v ČSN EN ISO 15493 (64 6404) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace –
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) –
Specifikace pro součásti a systém – Metrické řady

EN ISO 15877 (soubor) zavedena v ČSN EN ISO 15877 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)

Souvisící ČSN

ČSN EN 542 (66 8543) Lepidla – Stanovení hustoty

ČSN EN 827 (66 8541) Lepidla – Stanovení obsahu sušiny za smluvních podmínek a do konstantní hmotnosti

ČSN EN 12092 (66 8620) Lepidla – Stanovení viskozity

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 9311-1 (66 8692) Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů – Část 1: Stanovení vlastností filmu

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Rozhodnutí Komise 1999/472/ES ze dne 1. července 1999 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o trubky, nádrže a příslušenství, které nejsou v kontaktu s vodou určenou pro lidskou spotřebu, změněné rozhodnutím Komise 2001/596/ES ze dne 8. ledna 2001.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN 14814
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Květen 2016

ICS 83.180 Nahrazuje EN 14814:2007

Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod kapalin –
Specifikace

Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure – Specifications

Adhésifs pour systèmes de canalisations
thermoplastiques pour liquides sous pression –
Spécifications

Klebstoffe für Druckrohrleitungssysteme
aus thermoplastischen Kunststoffen für Fluide –
Festlegungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-03-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14814:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Charakteristiky výrobku 8

4.1 Obecné úvahy 8

4.2 Odolnost proti vytržení 8

4.3 Odolnost proti tlaku 9

4.4 Odolnost proti zvýšené teplotě 9

4.5 Skladovatelnost 9

4.6 Uvolňování nebezpečných látek 9

4.7 Stálost 9

5 Metody zkoušení, posuzování a odběr vzorků 9

5.1 Odolnost proti vytržení 9

5.2 Odolnost proti tlaku 10

5.3 Skladovatelnost 10

5.4 Uvolňování nebezpečných látek 10

5.5 Stálost 10

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – (AVCP) 10

6.1 Obecně 10

6.2 Zkoušky typu 11

6.2.1 Obecně 11

6.2.2 Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody 11

6.2.3 Protokoly o zkouškách 12

6.3 Řízení výroby (FPC) 12

6.3.1 Obecně 12

6.3.2 Požadavky 12

6.3.3 Specifické požadavky na výrobek 14

6.3.4 Kusové výrobky, výrobky v předvýrobní etapě (např. prototypy) a výrobky vyráběné ve velmi malém množství 14

7 Označování, značení štítkem a balení 15

Příloha A (informativní) Dodatečná charakterizace lepidel pro tlakové potrubní systémy z termoplastů 16

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích 17

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 17

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) lepidel pro tlakové potrubní systémy z termoplastů 17

ZA.2.1 Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 17

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 18

ZA.2.2.1 Obecně 18

ZA.2.2.2 Obsah 18

ZA.2.2.3 Příklad prohlášení o vlastnostech (DoP) 19

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 20

Bibliografie 22

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14814:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 193 Lepidla, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14814:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky nařízení (EU) 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma obsahuje požadavky na lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů, nezávisle na pou-
žití potrubního systému. Stávající systém a aplikační normy, které specifikují parametry lepených spojů zejména v oblastech použití a v nich specifikované metody zkoušení, zůstávají beze změn. Požadavky uvedené v těchto systémových normách se týkají teploty, tlaku a standardní životnosti potrubního systému a jsou použitelné pro všechny součásti potrubního systému všech příslušných rozměrů, které se požadují pro specifikované použití.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro lepidla používaná ke spojování součástí
potrubních systémů z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) a směsí styrenových kopolymerů (PVC+SAN) pro tlakové potrubní systémy z termoplastů, bez ohledu na oblast použití.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.