ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.020; 75.160.20; 75.200                                                                                                                Srpen 2003

Hořlavé kapaliny - Prostory
pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 65 0201

 

Flammable Liquids - Production, processing and stocking areas

Liquides combustibles - L’espace de production, de traitement et de stockage

Brennbare Flüssigkeiten - Räume für Herstellung, Lagerung und Verarbeitung

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 0201 z 1991-05-06 a ČSN 67 0811 z 1984-06-29.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67912
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 8

2       Normativní odkazy................................................................................................................................................................. 10

3       Termíny a definice................................................................................................................................................................ 11

4       Všeobecně............................................................................................................................................................................. 17

5       Společné požadavky............................................................................................................................................................. 18

6       Navrhování výrobních prostorů........................................................................................................................................... 20

6.1    Stavební řešení výrobních prostorů................................................................................................................................... 20

6.2    Specifické požadavky na výrobní prostory........................................................................................................................ 23

6.3    Provozní větrání výrobních prostorů a ochrana proti výbuchům................................................................................... 24

6.4    Potrubní rozvody a armatury ve výrobních prostorech.................................................................................................... 25

7       Navrhování skladových prostorů........................................................................................................................................ 27

7.1    Stavební řešení skladových prostorů................................................................................................................................ 27

7.2    Specifické požadavky na skladové prostory..................................................................................................................... 31

7.3    Provozní větrání skladovacích prostorů a ochrana proti výbuchům............................................................................. 33

8       Havarijní zabezpečení a hašení požárů............................................................................................................................ 34

8.1    Hašení požárů hořlavých kapalin....................................................................................................................................... 34

8.2    Prostředky a technická zařízení k hašení hořlavých kapalin......................................................................................... 34

8.3    Požadavky na instalaci požárně bezpečnostních zařízení............................................................................................. 35

8.4    Výpočet sil a prostředků nutných pro hašení................................................................................................................... 36

Příloha A (normativní) Výroba, skladování a další manipulace s konzumním lihem a lihovinami................................ 37

Příloha B (normativní) Hořlavé kapaliny určené pro vytápění objektů.................................................................................. 39

Příloha C (normativní) Skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích......................................................... 41

Příloha D (normativní) Prostory a zařízení pro nanášení hořlavých kapalných nátěrových hmot.................................... 44

Příloha E (informativní) Stabilní a polostabilní pěnová zařízení - Základní požadavky pro projektování........................ 47

Příloha F (normativní) Zásady požární bezpečnosti pro provoz prostorů s výskytem hořlavých kapalin....................... 50


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Stávající ČSN 65 0201:1991 byla přepracována podle novelizované ČSN 73 0804 a řeší souhrnně požadavky výrobních a skladových prostorů s hořlavými kapalinami v návaznosti na platné technické, právní a normativní předpisy a dokumenty.

Předchozí norma z roku 1991 Hořlavé kapaliny Provozovny a sklady zahrnovala zejména požárně bezpečnostní opatření provozního charakteru, přičemž navazovala na ČSN 73 0804:1991. Od této doby prošla ČSN 73 0804 novelizacemi v roce 1995 a 2002; kromě toho byla novelizována řada dalších projektových i zkušebních norem požární bezpečnosti staveb. Mění se rovněž výrobní technologie s hořlavými kapalinami, jakož i jejich skladování.

V porovnání s předchozí normou dochází k těmto zásadním změnám:

      zcela nově a jednoznačně je specifikována hranice, kde se prostory s hořlavými kapalinami posuzují podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a kde podle ČSN 65 0201;

      je zpřesněno a doplněno názvosloví a třídění hořlavých kapalin;

      obsah normy je nově rozdělen do jednotlivých kapitol; základní kapitoly upravují pravidla pro výrobní prostory a skladové prostory; v obou případech jsou podrobněji stanoveny požárně bezpečnostní požadavky v návaznosti zejména na ČSN 73 0804:2002;

      podstatně větší pozornost je věnována havarijnímu zabezpečení a podmínkám hašení požáru; nová je příloha pěnových hasicích zařízení;

      většina provozních požadavků je soustředěna v příloze F;

      novelizována je příloha hořlavých kapalin pro vytápění objektů a příloha skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích;

      kromě výroby, skladování a další manipulace s konzumním lihem a lihovinami je celá norma zpracována jako obecný technický předpis se čtyřmi třídami nebezpečnosti hořlavých kapalin, bez dříve uváděných specifikací (např. rostlinné a živočišné tuky či ukládání kapalin IV. třídy nebezpečnosti v hutní a strojírenské výrobě).

Souvisící ČSN

ČSN EN 80416-2 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN ISO 14713 (03 8261) Ochrana železných a ocelových konstrukcí proti korozi - Povlaky zinku a hliníku - Směrnice

ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

ČSN 05 0601 Zváranie - Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov - Prevádzka

ČSN 05 0610 Zváranie - Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

ČSN 05 0630 Zváranie - Bezpečnostná ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle - Teplovodní kotle do výkonu 50 kW - Technické požadavky Zkoušení

ČSN EN 303-1 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-2 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

ČSN EN 303-4 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení


Strana 4

ČSN EN 303-6 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s kombinovaným provozem pro vytápění a ohřev pitné (užitkové) vody s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN 304 (07 5304) Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury - Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

ČSN 13 0072 Potrubí - Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 6651 Neprůbojné pojistné armatury - Základní ustanovení

ČSN 13 6660 Zkoušení ventilů, šoupátek a klapek v protivýbuchovém provedení

ČSN 13 6663 Automatické protiplamenné uzávěry potrubí a automatické zařízení na potlačení exploze v nádobách - Metody zkoušek

ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly

ČSN EN 1726-1 (26 8809) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 1551 (26 8810) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností nad 10 000 kg

ČSN ISO 3691+Amd. 1 (26 8812) Motorové vozíky - Bezpečnostní předpisy

ČSN EN 1175-1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky

ČSN 26 9015 Skladování - Základní názvosloví

ČSN 26 9016 Skladování - Názvosloví skladů

ČSN 26 9017 Skladování - Názvosloví ploch a prostorů

ČSN ISO 830 (26 9339) Kontejnery - Slovník

ČSN 26 9354 Kontejnery - Základní třídění

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN 50014 (33 0370) Nevýbušná elektrická zařízení - Všeobecné požadavky

ČSN EN 50018 (33 0372) Nevýbušná elektrická zařízení - Pevný závěr „d“

ČSN EN 50028 (33 0377) Nevýbušná elektrická zařízení - Zalití zalévací hmotou „m“

ČSN EN 50020 (33 0380) Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrová bezpečnost „i“

ČSN EN 50039 (33 0381) Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení

ČSN EN 60079-17 (33 1530) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 17: Revize a preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení (jiných než důlních)

ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2033 Elektrotechnické předpisy - Označování materiálů a výrobků s ověřenými elektrostatickými vlastnostmi

ČSN 34 1382 Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků

ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN - Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 38 5422 Strojovny elektrických zdrojových soustrojí

ČSN 38 9220 Pěnové hasící zařízení nadzemních skladovacích nádrží - Technické předpisy

ČSN 38 9230 Stabilní hasící zařízení na kysličník uhličitý - Technické předpisy


Strana 5

ČSN ISO 6184-2 (38 9600-2) Systémy ochrany proti výbuchu - Část 2: Určování ukazatelů výbuchu hořlavých plynů ve vzduchu

ČSN 65 6480 Zkapalněné uhlovodíkové plyny - Základní společná ustanovení

ČSN 65 7991 Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN 68 1503 Kosmetické výrobky v aerosolovém balení - Společná ustanovení a metody zkoušení

ČSN 68 1513 Kosmetické výrobky - Přípravky s obsahem ethanolu - Společná ustanovení a metody zkoušení

ČSN 69 0010-1-1 Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Část 1.1: Základní část - Všeobecná ustanovení a terminologie

ČSN 69 0010-5-2 Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

ČSN 69 0010-7-2 Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Zkoušení - Část 7.2: Pasport

ČSN 69 0201 Chemická zařízení - Průměry, jmenovité objemy, výpočtové přetlaky a výpočtové teploty

ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb - Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

ČSN 73 0866 Požární bezpečnost staveb - Stanovení rychlosti odhořívání látek v silech, zásobnících a nádržích

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace

ČSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel - Čerpací stanice pohonných hmot - Základní ustanovení

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami - Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

ČSN 75 6551 Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

Citované právní a technické předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)


Strana 6

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, v platném znění.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě /COTIF) - Příloha I, ve znění pozdějších předpisů, Přípojka B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980

Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení MZV č. 159/1997 Sb., sdělení č. 54/1999 Sb., sdělení č. 93/2000 Sb. a sdělení č. 60/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID)

Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.

Souvisící zahraniční dokumenty

NFPA 11 Standard for low-expansion foam

NFPA 16 Standard for the installation on deluge foam-water sprinkler and spray systems

NFPA 30 Flammable and Combustuble Liquides Coda

CEA 4001 Sprinklerová hasicí zařízení. Projektování a montáž

Souvisící právní a technické předpisy

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisících zákonů

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných půdních přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisících zákonů

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu)

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)


Strana 7

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 10/1999 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

Vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisících, v platném znění

Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Směrnice č. 64/1984 Sb. Hygienické předpisy sv. 56 (registr. V částce 1/1985 Sb.). Hygienické zásady pro práce s chemickými karcinogeny, ve znění Výnosu MZ ČR č. 4/1991 Věstníku MZ ČR (registrován v částce 190/1990 Sb.), (úplné znění částka 2/1991 Věstníku MZ ČR)

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS a.s. Praha, IČO 60193174 a Ing. Vladimír Reichel, DrSc., Praha 10, Sečská 1961/16; ke zpracování novelizace normy přispěly STOCK Plzeň a.s., 3PRO spol. s r.o. Ostrava, FTZÚ s.p. Ostrava, KRASO Praha, MERO ČR a.s. Kralupy nad Vltavou, Galatek a.s. Ledeč nad Sázavou, Kovofiniš a.s. Ledeč nad Sázavou a Kovolak s.r.o. Ledeč nad Sázavou.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 8

1 Předmět normy

1.1 Tato norma platí pro projektování nových a pro projektování změn stávajících stavebních objektů, které se navrhují podle ČSN 73 0804, popř. ČSN 73 0802, a souvisících norem z oblasti požární bezpečnosti staveb, pokud se v nich vyskytují1) hořlavé kapaliny v dále specifikovaném rozsahu, vyjádřeném zpravidla množstvím a třídou nebezpečnosti.

Hořlavé kapaliny se mohou vyskytovat:

      v nových stavebních objektech, popř. v jejich části, nebo

      v otevřených technologických zařízeních, popř. volných skladech, nebo

      u změn staveb stávajících prostorů s hořlavými kapalinami, nebo

      u změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na prostory s hořlavými kapalinami.

Norma stanoví další požadavky na požární bezpečnost v návaznosti na ČSN 73 0804:2002, nebo souvisící normy ČSN 73 0845 a ČSN 73 0842, popř. ČSN 73 0802, přičemž platí ustanovení těchto norem, pokud nejsou nahrazena v této normě odchylnými ustanoveními.

Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, platí tato norma pro měněné části objektu nebo technologických zařízení, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu nebo zařízení, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany.

Norma rovněž stanoví v přílohách specifické požadavky pro tyto prostory s výskytem hořlavých kapalin:

      Výroba, skladování a další manipulace s konzumním lihem a lihovinami (viz přílohu A)

      Hořlavé kapaliny určené pro vytápění objektů (viz přílohu B)

      Skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích (viz přílohu C)

      Prostory a zařízení pro nanášení kapalných hořlavých nátěrových hmot (viz přílohu D)

      Stabilní a polostabilní pěnové hasicí zařízení - základní požadavky pro projektování (viz přílohu E)

Obecná ustanovení této normy platí i pro výdejní čerpací stanice pohonných hmot a pro plnění a stáčení hořlavých kapalin. Specifická ustanovení pro tyto případy jsou uvedena v ČSN 65 0202. Specifická ustanovení ČSN 65 0202 mají přednost před požadavky této normy.

Tato norma neplatí pro:

a)    objekty (požární úseky) navrhované podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0831, ČSN 73 0833, ČSN 73 0834, ČSN 73 0835, ČSN 73 0842, ČSN 73 0843, ČSN 73 0845, pokud nahodilé požární zatížení pn v požárním úseku:

1)    je menší nebo nejvýše rovno 30 kg·m-2, a to i v případech, že toto požární zatížení zahrnuje hořlavé kapaliny, nebo

2)    je větší než 30 kg·m-2, avšak hořlavé kapaliny kterékoliv třídy nebezpečnosti

      tvoří méně než pn/3, nejvýše však 30 kg·m-2, a

 

_______________

1)    Pod pojmem „vyskytují“ se rozumí přítomnost hořlavých kapalin, bez ohledu na jejich třídu nebezpečnosti, a to v množství a formách, ve kterých jsou schopné při požáru uvolňovat teplo. Jde zejména o výrobu, použití, úpravu, manipulaci, skladování, náplň strojů a zařízení, obsah obalů, kontejnerů a nádrží atd.

Podle této normy se zpravidla posuzuje požární úsek, v němž se hořlavá kapalina (viz 3.1) v dále vymezeném množství vyskytuje. Nevylučuje se však použití této normy pouze na část požárního úseku (např. místnost – dílna), pokud je zabráněno rozšíření požáru rozlitými hořlavými kapalinami mimo tuto část požárního úseku.

Vždy však musí být zabráněno rozšíření požáru hořlavými kapalinami mimo požární úsek, v němž se při běžném provozu vyskytují.


Strana 9

 

      nemohou se nekontrolovatelně rozlít2) a šířit požár případně i mimo požární úsek; za nekontrolovatelné rozlití se nepovažují případy, kde plochy, na které by se mohla hořlavá kapalina rozšířit, nepřesahují 10 % půdorysné plochy požárního úseku (0,1 S m2), nejvýše však 50 m2; pokud je více míst v požárním úseku, kde by se mohla hořlavá kapalina rozšířit, potom se uvedené limity vztahují na součet půdorysných ploch těchto míst.

POZNÁMKA V požárních úsecích, v nichž se mohou vyskytovat hořlavé kapaliny, musí být vždy stanoven jejich podíl na nahodilém požárním zatížení. Pokud jsou hořlavé kapaliny umístěny jen na části půdorysné plochy požárního úseku (image004.gifm2), stanoví se nahodilé požární zatížení pro posouzení podle bodu a2) i na ploše image006.gif. Plochu image008.giftvoří nejméně půdorysná plocha, na které se vyskytuje trvale hořlavá kapalina (např. technologická máčecí vana), nebo vymezená plocha, na kterou se ukládají hořlavé kapaliny v přepravních obalech či kontejnerech. Hořlavá kapalina se do nahodilého požárního zatížení započítává svým množstvím a výhřevností; zjednodušeně se může (zejména u variabilních hořlavých kapalin) předpokládat, že 1 litr hořlavé kapaliny představuje 2,5 kg nahodilého požárního zatížení při přepočtu na ekvivalentní výhřevnost dřeva.

Tato norma se nevztahuje na případy, kde v požárním úseku je (jednotlivě nebo společně) méně než 20 litrů nízkovroucích kapalin, nebo 50 litrů hořlavých kapalin I. třídy či 250 litrů hořlavých kapalin II. až IV. třídy nebezpečnosti, aniž by bylo třeba provádět posouzení podle bodu a).

U požárních úseků, v nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, ať již jsou či nejsou posuzovány podle této normy, musí být vždy zabráněno jejich rozlití mimo požární úsek; tyto požární úseky musí být také dostatečně odvětrány, aby nevzniklo prostředí s nebezpečím výbuchu.

b)    hořlavé kapaliny klasifikované současně jako výbušniny3);

c)    hořlavé zkapalněné plyny, odpovídající definicím podle ČSN 38 6462 a ČSN 65 0205;

d)    přepravu hořlavých kapalin v potrubích včetně souvisících přečerpávacích stanic postavených mimo objekt a zařízení, pro kterou platí ČSN 65 0204;

e)    plnění, vyprazdňování a přepravu hořlavých kapalin klasifikovaných současně jako nebezpečné látky v nádobách a obalech, které jsou umístěny na železničních kolejových vozidlech a na které se vztahují zvláštní předpisy RID;

f)      balení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků, pro které platí zvláštní právní předpis4);

g)    pro silniční5), železniční6), vodní vnitrozemskou7), nebo leteckou8) přepravu hořlavých kapalin.

1.2 Pro snížení pravděpodobnosti vzniku požáru hořlavých kapalin při jejich výskytu včetně manipulace jsou v příloze F uvedeny „Zásady požární bezpečnosti pro provoz prostorů s výskytem hořlavých kapalin“.

Tyto zásady se vztahují na všechny prostory (nově navrhované, měněné či stávající), v nichž se ve smyslu této normy vyskytují hořlavé kapaliny.

_______________

2)    Hořlavá kapalina se považuje za nekontrolovatelně rozlitou v případech, kde může být příčinou nebo důsledkem požáru, přičemž průměrná tloušťka vrstvy kapaliny na podlaze je větší než 5 mm.

Při výpočtu půdorysné plochy, na které se může kapalina rozlít, lze zjednodušeně počítat s vrstvou průměrné tloušťky 20 mm. Pokud sklon podlahové plochy (popř. upraveného terénu) nepředurčuje směr a plochu rozlité kapaliny, nebo pokud není rozlití kapaliny jinak plošně vymezeno (např. stavebními konstrukcemi), předpokládá se rozlití v ploše kruhu.

Např. skupina sudů s hořlavou kapalinou o objemu 6 ´ 200 litrů se rozlije na ploše 60 m2, což může být plocha kruhu o průměru 8,75 m; pokud jsou sudy v místnosti A o půdorysné ploše např. 40 m2, aniž by bylo zabráněno proniku kapaliny do vedlejší místnosti B, předpokládá se rozlití kapaliny v místnosti A na ploše 40 m2 a v místnosti B nejméně na ploše 20 m2. Rozlitá kapalina v tomto případě překračuje plošný limit podle bodu a2).

3)    Zákon č. 61/1988 Sb.

4)    Zákon č. 157/1995 Sb.

5)    Zákon č. 111/1994 Sb., vyhláška č. 64/1987 Sb.

6)    Zákon č. 266/1994 Sb., Příloha 1 k vyhlášce č. 8/1985 Sb.

7)    Zákon č. 114/1995 Sb.

8)    Vyhláška č. 17/1966 Sb.-- Vynechaný text --