ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.20; 75.100                                                                                                                         Leden 2003

Odpadní oleje

 

ČSN 65 6690

 

 

Waste oil

Huile usée

Abfallöl

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 6690 z 1991-05-10.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          65783
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Podle ČSN 65 6690:1991 se řídil sběr, zkoušení a přejímání upotřebených ropných olejů regenerovatelných, mezi dodavatelem a organizací pověřenou sběrem. Pojednávala tedy pouze omezený segment upotřebených olejů, neusměrňovala postup nakládání s oleji, které pro regeneraci nemají vhodné složení. Nevztahovala se ani na oleje řezné a transformátorové.

Nová ČSN 65 6690 respektuje legislativní změny, ke kterým došlo od doby platnosti normy původní, zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a některé další zákony a vyhlášky, citované dále.

Souvisící ČSN

ČSN EN 12766-1 (65 6205) Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků - Část 1: Oddělení a stanovení kongenerů PCB plynovou chromatografií (GC) za použití detektoru elektronového záchytu (ECD) (idt EN 12766-1:2000)

ČSN EN 12766-2 (65 6205) Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 6080 Ropa, ropné výrobky a přísady. Stanovení mechanických nečistot filtrací

ČSN 68 4061 Čisté chemikálie a činidla. Příprava pomocných činidel a roztoků

ČSN 68 4063 Čisté chemikálie a činidla. Voda destilovaná

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

Zákon č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, v platném znění

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi, obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg ( o nakládání s PCB)

Vyhláška ČÚBP č. 48/1997 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární bezpečnosti)

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Karel Friedrich IČO 49227769

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanoví podmínky pro nakládání s minerálními, polosyntetickými i syntetickými odpadními oleji. Respektuje přijaté legislativní změny a dělí odpadní oleje do jednotlivých kategorií z hlediska jejich užití k regeneraci, přepracování či spálení. Určuje způsob kvalitativních zkoušek, a další podrobnosti souvisící s nakládáním s nimi.-- Vynechaný text --