ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.20                                                                                                                                   Leden 2003

Ropné výrobky - Topné oleje -
Technické požadavky a metody
zkoušení

ČSN 65 7991

 

Oil products - Heating oils - Requirements and test methods

Produits pétrolièrs - Huiles combustibles - Exigences et méthodes d‘essai

Erdölprodukte - Heizöle - Anforderungen und Prüfverfahren

Nahrazení předchozích norem

Tato norma ruší a nahrazuje ČSN 65 7991 z 1989-10-11.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          65773
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V této normě byly aktualizovány legislativní odkazy v souladu s platnou legislativou a normativní odkazy na jednotlivé zkušební metody v souvislosti s převzetím Evropských norem do soustavy Českých technických norem.

Sortiment na topné oleje podle této normy byl upraven a doplněn v souladu s aktuálními potřebami. Zůstal zachován stávající topný olej lehký L a topný olej těžký R2. Topný olej střední R1 byl z důvodu jeho neaktuálnosti zrušen. Doplněn byl topný olej těžký R3 a topný olej zbytkový.

Souvisící normy

ČSN 01 8003     Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 0201     Hořlavé kapaliny - Provozovny a sklady

ČSN 65 0202     Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice

ČSN 65 6690     Odpadní oleje

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení (ADR - aktualizace platná od 1 července 2001)

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Zákon č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení (RID - aktualizace platná od 1 července 2001)

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších změn, doplňků a souvisících předpisů a nařízení

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Obdobné zahraniční normy

DIN 51603 Flüssige Brennstoffe - Heizöle - Anforderungen

ÖNORM C 1108 Flüssige Brennstoffe - Rückstandsheizöle - Anforderungen

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká rafinérská, a.s., Ing. Václav Pražák

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

1 Předmět normy

Tato česká technická norma určuje požadavky kvality a metody zkoušení pro topné oleje na bázi ropy tak, jak jsou v tuzemsku prodávány a expedovány. Platí pro topné oleje používané jako topné médium v zařízeních pro tento účel schválených.

POZNÁMKA Pro účely této normy termíny „% (m/m)“ a „% (V/V)“ reprezentují hmotnostní zlomek, respektive objemový zlomek.-- Vynechaný text --