ICS 75.160.30

ČSN

EN ISO 23306

 

65 6474

Květen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva
pro námořní aplikace

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.