ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.20                                                                                                                                     Únor 2021

Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Odběr vzorků u čerpacích stanic

ČSN 65 6501

 

Automotive fuels – LPG – Sampling at filling stations


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Princip metody................................................................................................................................................................................. 5

5......... Chemikálie a činidla....................................................................................................................................................................... 5

6......... Přístroje a zařízení........................................................................................................................................................................... 5

7......... Čištění sestavy tlakových nádob................................................................................................................................................... 6

8......... Odběr vzorků LPG z výdejního stojanu na čerpací stanici....................................................................................................... 6

9......... Bezpečnostní pokyny...................................................................................................................................................................... 8

 

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu – Technická pravidla

ČSN 69 0010 (soubor) Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní – Provozní požadavky

ČSN 65 6481 Zkapalněné ropné plyny – Topné plyny – Propan, butan a jejich směsi – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 12806 (07 8452) Části motorových vozidel na LPG – Jiné než nádrže

ČSN EN ISO 4257 (65 6480) Zkapalněné ropné plyny – Vzorkování

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 516/2020 Sb. o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona
o pohonných hmotách

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká strojnická společnost, Centrum technické normalizace, IČO 00506443

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Cílem tohoto dokumentu je popsat způsob odběru vzorků zkapalněných ropných plynů (LPG1)) na čerpacích stanicích. Vzorky LPG se na čerpacích stanicích odebírají z důvodu monitorování kvality produktu.

UPOZORNĚNÍ – Používání tohoto dokumentu je spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tento dokument adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní a environmentální problémy spojené s jeho použitím. Je odpovědností uživatelů tohoto dokumentu, aby před jeho použitím provedli vhodná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a životního prostředí, a splnili příslušné zákonné a regulatorní požadavky.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje postup při odběru vzorků nechlazených zkapalněných ropných plynů (LPG) pro pohon motorových vozidel z výdejních stojanů na čerpacích stanicích. Postup odběru je vhodný pro následné laboratorní zkoušení vzorku podle ČSN EN 589:2019.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Z anglického Liquefied Petroleum Gas.