ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20; 91.140.60 Září 2013

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké
a studené vody – Polypropylen (PP) –
Část 1: Obecně

ČSN
EN ISO 15874-1

64 6415

idt ISO 15874-1:2013

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polypropylene (PP) –
Part 1: General

Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide – Polypropylène (PP) –
Partie 1: Généralités

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation – Polypropylen (PP) –
Teil 1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15874-1:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15874-1:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15874-1 (64 6415) z července 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V kapitole 3 došlo k úpravě a rozšíření názvosloví. V článku 5.1 byl doplněn materiál PP-RCT.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 15874-2:2013zavedena v ČSN EN ISO 15874-2:2013 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 2: Trubky

ISO 15874-3zavedena v ČSN EN ISO 15874-3 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 3: Tvarovky

ISO 472zavedena v ČSN EN ISO 472 (64 0001) Plasty – Slovník

ISO 1043-1zavedena v ČSN EN ISO 1043-1 (64 0002) Plasty – Značky a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky

ISO 4065nezavedena

Souvisící ČSN

TNI CEN/TR 12108 (64 3198)Plastové potrubní systémy – Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov

ČSN EN 806-1 (73 6660)Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 21003-1 (64 6423)Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 1: Všeobecně

ČSN EN ISO 21003-2 (64 6423)Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 2: Trubky

ČSN EN ISO 21003-3 (64 6423)Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 3: Tvarovky

ČSN EN ISO 21003-5 (64 6423)Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 5: Vhodnost použití systému

Informativní údaje z přejímané ISO 15874-1:2013

ISO 15874 se společným názvem Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) sestává z těchto samostatných částí:1)

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 15874-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2013

ICS 23.040.20; 91.140.60 Nahrazuje EN ISO 15874-1:2003

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) –
Část 1: Obecně
(ISO 15874-1:2013)

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Polypropylene (PP) –
Part 1: General
(ISO 15874-1:2013) 

Systèmes de canalisations en plastique
pour les installations d’eau chaude et froide –
Polypropylène (PP) –
Partie 1: Généralités
(ISO 15874-1:2013)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm-
und Kaltwasserinstallation – Polypropylen (PP) –
Teil 1: Allgemeines
(ISO 15874-1:2013)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-01-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 15874-1:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15874-1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 155 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 138 Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu tekutin.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 15874-1:2003.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice, značky a zkratky 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Symboly 10

3.3 Zkratky 11

4 Klasifikace provozních podmínek 11

5 Materiál 12

5.1 Obecně 12

5.2 Vliv na pitnou vodu 13

5.3 Znovu zpracovatelný materiál 13

6 Funkční požadavky 13

Bibliografie 14

Úvod

Tato část ISO 15874 specifikuje požadavky na potrubní systémy a jejich součásti vyrobené z polypropylenu (PP). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody.

Vzhledem k možným nepříznivým vlivům výrobků podle ISO 15874 na kvalitu vody určenou pro lidskou spotřebu

Požadavky a metody zkoušení pro součásti potrubních systémů jsou specifikovány v ISO 15874-2 a ISO 15874-3. Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití systému (hlavně spojů) jsou uvedeny ISO 15874-5. ISO/TS 15874-7 obsahuje návod pro posuzování shody.

Tato část ISO 15874 specifikuje obecná hlediska pro plastové potrubní systémy.

V době vydání této části ISO 15874 existují tyto systémové normy pro plastové potrubní systémy z jiných materiálů používaných pro stejnou aplikaci:

ISO 15875 (soubor), Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PE-X)

ISO 15876 (soubor), Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB)

ISO 15877 (soubor), Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)

ISO 22391 (soubor), Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT)

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) upozorňuje na skutečnost, že přestože jsou výrobky v souladu s touto normou, mohou se na ně také vztahovat patentová práva.

Evidencí, ověřováním a předmětem těchto patentových práv se ISO nezabývá.

Držitelé těchto patentových práv ujistili ISO o ochotě vyjednávat s případnými zájemci o licencích za rozumných a nediskriminačních podmínek. Z toho důvodu je prohlášení majitele patentového práva registrováno u ISO. Bližší informace lze získat na adrese:

Borealis AG

Wagramerstrasse 17-19, A-1220,

Vienna, Austria

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem ještě jiných patentových práv, než jsou výše uvedená. ISO nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO (www.iso.org/patents) a IEC (http://patents.iec.ch) zajišťují on-line databázi patentů vztahujících se k vydaným technickým normám. Uživatelé mohou nahlédnout do databází pro aktuální informace týkající se patentů.

1Předmět normy

Tato část ISO 15874 specifikuje obecná hlediska pro polypropylenové (PP) potrubní systémy určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu určenou pro lidskou spotřebu (domácí systémy) nebo pro vytápěcí systémy, za výpočtových (návrhových, konstrukčních) tlaků a teplot odpovídajících třídě použití (viz tabulka 1).

Tato norma zahrnuje rozsah provozních podmínek (tříd použití), výpočtových (návrhových, konstrukčních) tlaků a třídy rozměrů trubek. Pro hodnoty TD, TmaxTmal přesahující hodnoty uvedené v tabulce 1 se tato část ISO 15874 nepoužívá.

POZNÁMKAOdběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při zvážení konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, technických pravidel pro instalaci nebo kódů.

Norma také specifikuje parametry pro zkušební metody citované v této části ISO 15874.

Spolu s dalšími částmi ISO 15874 se tato část používá pro PP trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.