ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01; 93.030 Březen 2012

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polyethylen (PE) –
Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

ČSN
EN 12666-1+A1

64 6435

 

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Polyethylene (PE) –
Part 1: Specification for pipes, fittings and the system

Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement sans pression enterrés – Polyéthylène (PE) –
Partie 1: Spécifications pour les tubes, les raccords et le système

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen – Polyethylen (PE) –
Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12666-1:2005+A1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12666-1:2005+A1:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12666-1 (64 6435) ze září 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2011. Změny či doplněné a upravené články a tabulky jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Změna A1 EN 12666-1 byla vydána z důvodů aktualizace citovaných dokumentů a úprav článku 7.1.3; 10
a v tabulkách 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12.

Informace o citovaných dokumentech

EN 681-1zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

EN 681-2zavedena v ČSN EN 681-2+A1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 2: Termoplastické elastomery

EN 1401-1zavedena v ČSN EN 1401-1 (64 3172) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

EN 1519-1:1999zavedena v ČSN EN 1519-1:2005 (64 3186) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polyethylen (PE) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

CEN/TS 14541:2007zavedena v ČSN P CEN/TS 14541:2009 (64 6443) Trubky a tvarovky z plastů pro netlakové aplikace – Použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu

EN ISO 472:2001zavedena v ČSN EN ISO 472:2004 (64 0001) Plasty – Slovník

EN ISO 580:2005zavedena v ČSN EN ISO 580:2005 (64 3119) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Vstřikované tvarovky z termoplastů – Vizuální stanovení vlivu zahřátí

EN ISO 1043-1:2001zavedena v ČSN EN ISO 1043-1:2002 (64 0002) Plasty – Symboly a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

EN ISO 1133:2005zavedena v ČSN EN ISO 1133:2006 (64 0861) Plasty – Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů

EN ISO 1167-1zavedena v ČSN EN ISO 1167-1 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku – Část 1: Obecná metoda

EN ISO 2505:2005zavedena v ČSN EN ISO 2505:2005 (64 3116) Trubky z termoplastů – Stanovení podélného smrštění – Metoda zkoušení a parametry

EN ISO 3126zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

EN ISO 1183-1zavedena v ČSN EN ISO 1183-1 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

EN ISO 9969:2007zavedena v ČSN EN ISO 9969:2009 (64 3102) Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

ISO 11357-6nezavedena

ISO 13254nezavedena

ISO 13257nezavedena

ISO 13259nezavedena

ISO 13263nezavedena

ISO 13264nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN 12666-1:2005+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2011

ICS 23.040.01; 93.030 Nahrazuje EN 12666-1:2005

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polyethylen (PE) –
Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Polyethylene (PE) –
Part 1: Specification for pipes, fittings and the system  

Systèmes de canalisations en plastique
pour les branchements et les collecteurs d’assainissement sans pression enterrés – Polyéthylène (PE) –
Partie 1: Spécifications pour les tubes

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen – Polyethylen (PE) – Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke
und das Rohrleitungssystem

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2005-11-24 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2011-07-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12666-1+A1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny, definice, symboly a zkratky 8

3.1 Termíny a definice 8

3.2 Symboly 9

3.3 Zkratky 10

4 Materiál 10

4.1 Základní materiál 10

4.2 Znovu zpracovatelný a recyklovatelný materiál 10

4.3 Index toku taveniny 10

4.4 Odolnost vnitřnímu přetlaku (dlouhodobá zkouška) 11

4.5 Teplotní stabilita (OIT) 11

4.6 Svařitelnost 11

4.7 Způsoby zajištění těsnicích kroužků 11

5 Všeobecné požadavky 11

5.1 Vzhled 11

5.2 Barva 12

6 Geometrické vlastnosti 12

6.1 Všeobecně 12

6.2 Rozměry trubek 12

6.3 Rozměry tvarovek 15

6.4 Rozměry hrdel a hladkých konců 16

6.5 Typy tvarovek 20

7 Mechanické vlastnosti 23

7.1 Mechanické vlastnosti trubek 23

7.2 Mechanické vlastnosti tvarovek 23

8 Fyzikální vlastnosti 24

8.1 Fyzikální vlastnosti trubek 24

8.2 Fyzikální vlastnosti tvarovek 24

9 Požadavky na provedení 25

10 Těsnicí kroužky 25

11 Značení 25

11.1 Všeobecně 25

11.2 Minimální požadované značení trubek 26

11.3 Minimální požadované značení tvarovek 26

11.4 Dodatečná značení 27

Příloha A (informativní) Obecné vlastnosti PE trubek a tvarovek 28

Příloha B !(informativní) Předmětové normy pro součásti, které mohou být připojené k součástem podle této normy" 29

Bibliografie 30

Předmluva

Tento dokument (EN 12666+A1:2005+A1:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 155 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2012.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2011-07-15.

Tento dokument nahrazuje EN 12666-1:2005.

!Hlavní změny v revidovaném dokumentu jsou:

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma je částí systémové normy pro plastové potrubní systémy z jednotlivých materiálů pro specifické aplikace. Existuje více takových systémových norem.

Systémové normy vycházejí z výsledků prací provedených v ISO/TC 138 Plastové trubky, tvarovky a ventily pro rozvod tekutin, což je technická komise mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Jsou podporovány jednotlivými zkušebními normami, na které jsou uvedeny odkazy v systémových normách.

Systémové normy se skládají z norem popisujících všeobecné funkční požadavky a norem pro doporučené postupy instalace.

EN 12666 se společným názvem Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) sestává z těchto částí:

– Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém (tato norma)

!Část 2: Směrnice pro posuzování shody (je publikováno jako CEN/TS)"

!vypuštěný text "

!vypuštěný text "

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato část EN 12666 specifikuje požadavky na trubky, tvarovky a potrubní systémy z polyethylenu (PE), používaných pro:

Dle použití se značí výrobky „U“ a „UD“.

Norma stanoví také zkušební podmínky pro metody zkoušení, na které jsou v ní odkazy.

Tato norma pokrývá rozsah jmenovitých rozměrů, rozsah rozměrových řad trubek/tříd tuhosti a poskytuje doporučení týkající se barev.

POZNÁMKA 1Odběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při zvážení svých konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, technických pravidel pro instalaci nebo kódů.

Spolu s CEN/TS 12666-2[1] je tato část určena pro aplikace PE trubek a tvarovek, jejich spoje a spoje s částmi z jiných plastových i neplastových materiálů, určených pro potrubní systémy beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi.

Tato norma se používá pro hrdlované a nehrdlované trubky z PE.

Tvarovky mohou být zhotoveny vstřikováním nebo mohou být vyrobeny z trubek a/nebo výlisků.

Tato evropská norma se používá pro trubky a tvarovky z PE pro následující typy spojů:

– spoje s elastomerními těsnicími kroužky;

– spoje svařované na tupo;

– spoje elektrotvarovkou;

– mechanické spoje.

POZNÁMKA 2Požadavky a limitní hodnoty pro oblast použití s kódem „D“ jsou uvedeny v tabulce 3, tabulce 6 a tabulce 12.

POZNÁMKA 3Trubky, tvarovky a jiné části, odpovídající normám na plastové výrobky uvedené v bibliografii, mohou být použity s trubkami a tvarovkami odpovídajícími této normě, za předpokladu, že vyhovují požadavkům pro rozměry spojů uvedeným v kapitole 6 a požadavkům uvedeným v tabulce 8 a tabulce 12.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.