ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20; 23.040.45; 93.025 Listopad 2011

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi –
Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

ČSN
EN ISO 11298-3

64 6422

idt ISO 11298-3:2010

Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks – Part 3: Lining with close-fit pipes

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux enterrés d'alimentation en eau – Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Renovierung von erdverlegten Wasserversorgsnetzen – Teil 3: Close-Fit-Lining

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11298-3:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11298-3:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14409-3 (64 6422) z června 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla technicky revidována.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 3126 zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

ISO 4427-1:2007 nezavedena

ISO 4427-2 nezavedena

ISO 4427-3 nezavedena

ISO 4427-5:2007 nezavedena

ISO 11298-1:2010 zavedena v ČSN EN ISO 11298-1:2011 (64 6422) Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 1: Všeobecně

ISO 12176-1 nezavedena)

ISO 12176-2 zavedena v ČSN ISO 12176-2 (64 3106) Trubky a tvarovky z plastů – Zařízení pro tavné svařování polyethylenových systémů – Část 2: Elektrosvařování

EN 12201-4zavedena v ČSN EN 12201-4 (64 6410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – Polyethylen (PE) – Část 4: Ventily

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 11298-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2011

ICS 23.040.20; 23.040.45; 93.025 Nahrazuje EN 14409-3:2004

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
(ISO 11298-3:2010)

Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks –
Part 3: Lining with close-fit pipes
(ISO 11298-3:2010) 

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux enterrés d'alimentation en eau –
Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire
(ISO 11298-3:2010)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Renovierung von erdverlegten Wasserversorgungsnetzen –
Teil 3: Close-Fit Lining
(ISO 11298-3:2010)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-04-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 11298-3:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Text ISO 11298-3:2010 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a armatury pro dopravu tekutin“ a byl převzat jako EN ISO 11298-3:2011 technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát řídí NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14409-3:2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 11298-3:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 11298-3:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

3.1 Všeobecně 8

3.2 Metody (technlogie, techniky) 8

3.3 Geometrie 9

3.4 Materiály 9

3.5 Fáze výroby 9

3.6 Provozní podmínky 9

3.7 Spoje 9

4 Symboly a zkratky 10

4.1 Symboly 10

4.2 Zkratky 10

5 Trubky ve stavu „M“ 10

5.1 Materiály 10

5.2 Všeobecné vlastnosti 10

5.3 Materiálové vlastnosti 11

5.4 Geometrické vlastnosti 11

5.5 Mechanické vlastnosti 11

5.6 Fyzikální vlastnosti 11

5.7 Spojování 11

5.8 Označování 11

6 Tvarovky ve stavu „M“ 11

7 Doplňkové součásti 11

8 Vhodnost systému ve stavu „I“pro účely vyvložkování 12

8.1 Materiály 12

8.2 Všeobecné vlastnosti 12

8.3 Materiálové vlastnosti 12

8.4 Geometrické vlastnosti 12

8.5 Mechanické vlastnosti 13

8.6 Fyzikální vlastnosti 14

8.7 Doplňkové vlastnosti 14

8.8 Vzorkování 14

9 Instalační praxe 15

9.1 Přípravné práce 15

9.2 Skladování, manipulace a doprava 15

9.3 Zařízení 15

9.4 Instalace 16

9.5 Postupy pro kontrolu a zkoušení 16

Příloha A (normativní) Průmyslově skládané polyethylenové (PE) trubky - Zkoušení tvarové paměti 17

Bibliografie 19

Úvod

Tato část ISO 11298 jako část systémové normy pro plastové potrubní systémy z různých materiálů používané pro renovace stávajícího potrubí ve specifikovaných oblastech aplikací.

Systémové normy, pro renovace se zabývají následujícími aplikacemi:

Tyto systémové normy se odlišují od systémových norem týkajících se běžně instalovaných potrubních systémů stanovením požadavků na určité vlastnosti v instalovaném stavu po zhotovení na místě. Uvedené požadavky jsou nad rámec specifikovaných požadavků pro vyráběné součásti potrubních systémů.

Každá systémová norma obsahuje:

a další části uvádějící všechny aplikace skupiny renovačních metod:

Požadavky pro jakoukoliv uvedenou skupinu renovačních metod jsou specifikovány v části 1 a aplikují se spolu s příslušnou částí. Například část ISO 11298-1 a tato část ISO 11298 spolu specifikují požadavky týkající se vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami. Další informace viz ISO 11295. Ne všechny skupiny metod jsou vhodné pro všechny aplikace, to se odráží v řadě částí, které obsahuje každá systémová norma.

Pro usnadnění přímého srovnávání jednotlivých skupin renovačních metod byla přijata pro všechny části ISO 11298 stejná struktura kapitol.

Všeobecné členění, skladba kapitol a vztah mezi ISO 11298 a systémovými normami pro ostatní oblasti použití jsou uvedeny na obrázku 1.

1Předmět normy

Tato část ISO 11298 spolu s ISO 11298-1 specifikuje požadavky a metody zkoušení pro renovace rozvodů vody pro lidskou spotřebu včetně neupravené vody vyvložkováním těsně přiléhajícími trubkami.

Použije se pro trubky z polyethylenu (PE) pro nezávislé i interaktivní tlakové vložky a odpovídající tvarovky a spojky používané pro konstrukci vložkovacího systému.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.