ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20; 23.040.45; 93.030;91.140.80 Listopad 2011

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi –
Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

ČSN
EN ISO 11296-3

64 6420

idt ISO 11296-3:2009 + ISO 11296-3:2009/Cor.1:2011-05

Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks – Part 3: Lining with close-fit pipes

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux d'assainissement enterrés  sans pression – Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwässerungsnetzen (Freispiegelleitungen) – Teil 3: Close-Fit-Lining

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11296-3:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11296-3:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13566-3 (64 6420) z dubna 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Text technického porovnání věcných změn přijatých v této normě oproti normě původní.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

ISO 899-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 899-1:2004 (64 0621) Plasty – Stanovení krípového chování – Část 1: Kríp v tahu

ISO 2507-1 nezavedena

ISO 3126 zavedena v ČSN EN ISO 3126 (64 6406) Plastové potrubní systémy – Plastové součásti – Stanovení rozměrů

ISO 4435 nezavedena

ISO 6259-1 zavedena v ČSN EN ISO 6259-1 (64 3117) Trubky z termoplastů – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecná zkušební metoda

ISO 8772:2006 nezavedena

ISO 9852 nezavedena

ISO 9967:2007 zavedena v ČSN EN ISO 9967:2009 (64 3103) Trubky z termoplastů – Stanovení krípového poměru

ISO 9969 zavedena v ČSN EN ISO 9969 (64 3102) Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

ISO 11296-1:2009 zavedena v ČSN EN ISO 11296-1:2011 (64 6420) Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Všeobecně

ISO 12176-1 nezavedena

ISO 13953 nezavedena

ISO 18373-1:2007 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 11296-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2011

ICS 23.040.20; 23.040.45; 93.030, 91.140.80 Nahrazuje EN 13566-3:2002

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi –
Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
(ISO 11296-3:2009+Cor.1:2011)

Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks –
Part 3: Lining with close-fit pipes
(ISO 11296-3:2009+ Cor.1:2011) 

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux d'assainissement enterrés sans pression –
Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire
(ISO 11296-3:2009+Cor.1:2011)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Renovierung von erdverlegter drucklosen Entwässerungsnetzen (Freispiegelleitungen) – Teil 3: Close-Fit-Lining (ISO 11296-3:2009+Cor.1:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-04-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 11296-3:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Text ISO 11296-3:2009+Cor.1:2011 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a armatury pro dopravu tekutin“ a byl převzat jako EN ISO 11296-3:2011 technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát řídí NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13566-3:2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 11296-3:2009+Cor.1:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 11296-3:2011 bez jakýchkoliv modifikací.

 

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Symboly a zkratky 9

5 Trubky ve stavu „M“ 9

5.1 Materiály 9

5.2 Všeobecné vlastnosti 10

5.3 Materiálové vlastnosti 10

5.4 Geometrické vlastnosti 10

5.5 Mechanické vlastnosti 11

5.6 Fyzikální vlastnosti 11

5.7 Spojování 11

5.8 Označování 11

6 Tvarovky 11

7 Příslušenství 12

8 Vhodnost systému pro účely vyvložkování ve stavu „I“ 12

8.1 Materiály 12

8.2 Všeobecné vlastnosti 12

8.3 Materiálové vlastnosti 12

8.4 Geometrické vlastnosti 12

8.5 Mechanické vlastnosti 13

8.6 Fyzikální vlastnosti 14

8.7 Doplňkové vlastnosti 14

8.8 Vzorkování 14

9 Instalační praxe 14

9.1 Přípravné práce 14

9.2 Skladování, manipulace a doprava trubek a tvarovek 14

9.3 Zařízení 15

9.4 Instalace 15

9.5 Kontrola a zkoušení 16

9.6 Ukončení vložkování 16

9.7 Opětovné připojení ke stávajícím šachtám a přípojkám 16

9.8 Závěrečná kontrola a zkoušení 16

Příloha A (normativní) Průmyslově skládané polyethylenové (PE) trubky. Zkoušení tvarové paměti 17

Příloha B (normativní) Skládané polyethylenové (PE) trubky. Stanovení odolnosti proti obvodovému tahovému napětí při konstantní teplotě 19

Bibliografie 23

 

Úvod

Systémová norma, jejíž součástí je tato část 3, specifikuje požadavky pro plastové potrubní systémy z různých materiálů používaných pro renovace stávajících potrubních systémů pro specifické aplikace. Systémové normy pro renovace, které se zabývají následujícími aplikacemi:

Tyto systémové normy se odlišují od systémových norem týkajících se běžně instalovaných potrubních systémů stanovením požadavků na určité vlastnosti v instalovaném stavu po zhotovení na místě. Uvedené požadavky jsou nad rámec specifikovaných požadavků pro vyráběné součásti potrubních systémů.

Každá systémová norma obsahuje:

a následující části týkající se všech použitelných skupin renovačních metod:

Požadavky pro jakoukoliv uvedenou skupinu renovačních metod jsou specifikovány v části 1 a aplikují se v součinnosti s ostatními odpovídajícími částmi. Například části 1 a 2 specifikují požadavky vztahující se k vyvložkování kontinuálními trubkami. Další informace viz ISO 11295. Ne všechny skupiny metod jsou vhodné pro všechny aplikace. To uvádí další části každé systémové normy.

Pro usnadnění přímého srovnávání jednotlivých skupin renovačních metod byla přijata pro všechny části ISO 11296 stejná struktura kapitol.

Všeobecné členění, skladba kapitol a vztah mezi ISO 11296 a systémovými normami pro ostatní oblasti použití je uveden na obrázku 1.

1Předmět normy

Tato část ISO 11296 spolu s ISO 11296-1 specifikuje požadavky a metody zkoušení pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí vyvložkováním těsně přiléhajícími trubkami.

Vztahuje se na trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Používá se pouze pro plastové potrubní systémy. Neuvádí požadavky pro stávající potrubí.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.