ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60; 23.040.45; 23.040.20; 93.025 Červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) –
Část 1: Všeobecně

ČSN
EN ISO 1452-1

64 3185

idt ISO 1452-1:2009

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) – Part 1: General

Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression – Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) – Partie 1: Généralités

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversongung und für erdverlegte und nicht erdverlegte Entwässerungs-und Abwasserdruckleitungen – Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) – Teil 1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1452-1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1452-1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1452-1 (64 3185) ze srpna 2000.

Touto normou spolu s ČSN EN ISO 1452-2 (64 3185) z července 2010, ČSN EN ISO 1452-3 (64 3185) z července 2010, ČSN EN ISO 1452-4 (64 3185) z července 2010 a ČSN EN ISO 1452-5 (64 3185) z července 2010 se nahrazuje ČSN EN 1456-1 (64 6430) z května 2002.

 

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Působnost normy byla rozšířena na tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní použití.

Kapitola 4 byla rozšířena o článek 4.4 Klasifikace a ověření materiálů.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 472:1999 zavedena v ČSN EN ISO 472:2004 (64 0001) Plasty – Slovník

ISO 1043-1:2001 zavedena v ČSN EN ISO 1043-1:2002 (64 0002) Plasty – Symboly a zkratky – Část 1:
Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

ISO 1167-1 zavedena v ČSN EN ISO 1167-1 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku – Část 1: Obecná metoda

ISO 1167-2 zavedena v ČSN EN ISO 1167-2 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku – Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek

ISO 6401:2008 zavedena v ČSN EN ISO 6401:2009 (64 3251) Plasty – Polyvinylchlorid – Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu – Metoda plynové chromatografie

ISO 9080 zavedena v ČSN EN ISO 9080 (64 6401) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace

ISO 12162 zavedena v ČSN EN ISO 12162 (64 3100) Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky – Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 1452-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2009

ICS 91.140.60, 23.040.45; 23.040.20; 93.025 Nahrazuje EN 1452-1:1999; EN 1456-1:2001

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) –
Část 1: Všeobecně
(ISO 1452-1:2009)

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) –
Part 1: General
(ISO 1452-1:2009)  

Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression – Poly(chlorure de vinyle) non plastifié
(PVC-U) –
Partie 1: Généralités
(ISO 1452-1:2009)

Kunstoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversongung und für erdverlegte und nicht erdverlegte Entwässerungs-und Abwasserdruckleitungen – Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) –
Teil 1: Allgemeines
(ISO 1452-1:2009)

Tato evropská norma byla schválena 4. listopadu 2009.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 1452-1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1452-1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN ve spolupráci s ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu tekutin„.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději června 2010.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nesmí být činěn odpovědným za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1452-1:1999, EN 1456-1:2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva ............................................................................................................................................................................. . 4

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny, definice, symboly a zkratky 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Symboly 11

3.3 Zkratky 11

4 Materiál 11

4.1 Všeobecné požadavky pro směsi nebo receptury 11

4.2 Speciální požadavky na směsi pro součásti přicházející do styku s pitnou vodou 12

4.3 Použití recyklovatelného a znovu zpracovatelného materiálu 12

4.4 Klasifikace a ověření materiálů 12

Bibliografie 15

Úvod

Systémová norma, jejíž součástí je tato část 1, specifikuje požadavky na potrubní systémy a jejich součásti vyrobené z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní použití.

Vzhledem k možnému nepříznivému vlivu na kvalitu pitné vody se na výrobky podle této části ISO 1452 vztahují následující opatření:

  1. tato část ISO 1452 neuvádí informace, zda může nebo nemůže být výrobek použit bez dalších omezení;

  2. stávající národní pravidla týkající se používání a/nebo vlastností těchto výrobků zůstávají v platnosti.

Požadavky a metody zkoušení pro součásti jsou specifikovány v ISO 1452-2, ISO 1452-3 a ISO 1452-4.
Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití systému (hlavně spojů) jsou uvedeny v ISO 1452- 5.

Tato část ISO 1452 specifikuje obecná hlediska PVC-U.

Pokyny pro instalace uvádí ISO/TR 4191[1].

Směrnici pro posuzování shody uvádí ENV 1452-7[2].

1Předmět normy

Tato část ISO 1452 specifikuje obecné aspekty na plnostěnné potrubní systémy vyrobené z neměkčeného
polyvinylchloridu (PVC-U) určené pro použití v rozvodech vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní použití.

Spolu s ISO 1452-2, ISO 1452-3, ISO 1452-4 a ISO 1452-5 platí pro PVC-U trubky, tvarovky, ventily a pomocné příslušenství, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných polymerních a nepolymerních materiálů, které jsou
určeny k následujícímu použití:

  1. vodovodní řady a přípojky uložené v zemi;

  2. rozvody vody pro nadzemní použití vně i uvnitř budov;

  3. tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i pro nadzemní použití.

Používá se pro potrubní systémy pro tlakové rozvody vody při teplotě do 25 °C (studená voda) včetně, které jsou určené jak pro lidskou spotřebu a pro všeobecné použití, tak pro tlakové rozvody odpadních vod.

Tato část ISO 1452 je rovněž použitelná pro příslušenství pro rozvody vody a odpadní vody do 45 °C včetně. Pro teploty v rozmezí 25 °C až 45 °C platí obrázek A.1 v ISO 1452-2:2009.

POZNÁMKAVýrobce a koncový uživatel mohou odsouhlasit použití teplot nad 45 °C případ od případu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.