ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01; 23.040.20; 91.140.60 Září 2009

Plastové potrubní systémy pro rozvod
horké a studené vody –
Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) –
Část 5: Vhodnost použití systému

ČSN
EN ISO 15877-
  5

64 6414

idt ISO 15877-  5:2009

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) – Part 5: Fitness
for purpose of the system

Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide – Poly(chlorure de vinyle)
chloré (PVC-C) – Partie 5: Aptitude à l’emploi du système

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation – Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) –
Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15877-  5:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15877-  5:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15877-  5 (64 6414) z června 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti předcházejícímu vydání norma uvádí dva typy PVC-C, Typ I (vhodné pro třídu 1 a třídu 2) a Typ II (vhodné pro třídy 1, 2, 4 a 5). Uvádí zkoušení vyznačených parametrů pro jednotlivé typy PVC-C.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1167-1zavedena v ČSN EN ISO 1167-1 (64 3124) Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku – Část 1: Obecná metoda

ISO 15877-1:2009 zavedena v ČSN EN ISO 15877-1:2009 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Všeobecně

ISO 15877-2:2009 zavedena v ČSN EN ISO 15877-2:2009 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 2: Trubky

EN 712 zavedena v ČSN EN 712 (64 3113) Potrubní systémy z termoplastů – Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami namáhané v tahu – Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou

EN 12293 zavedena v ČSN EN 12293 (64 3184) Plastové potrubní systémy – Termoplastové trubky a tvarovky pro horkou a studenou vodu – Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

EN 12294 zavedena v ČSN EN 12294 (64 3182) Plastové potrubní systémy – Systémy pro horkou a studenou vodu – Stanovení těsnosti za podtlaku

EN 12295 zavedena v ČSN EN 12295 (64 3183) Plastové potrubní systémy – Trubky z termoplastů a přípojné tvarovky pro horkou a studenou vodu – Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

Citované předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb, o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 15877-  5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 23.040.20; 91.140.60 Nahrazuje EN ISO 15877-  5:2003

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody –
Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) –
Část 5: Vhodnost použití systému
(ISO 15877-
  5:2009)

Plastics piping systems for hot and cold water installations –
Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) –
Part 5: Fitness for purpose of the system
(ISO 15877-
  5:2009) 

Systèmes de canalisations en plastique
pour les installations d’eau chaude et froide –
Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) –
Partie 5: Aptitude à l’emploi du système
(ISO 15877-
  5:2009)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm-
und Kaltwasserinstallation – Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) –
Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems
(ISO 15877-
  5:2009)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 15877-  5:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15877-5:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu tekutin“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nesmí být činěn odpovědným za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 15877-  5:2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organi-
zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice, symboly a zkratky 7

4 Vhodnost použití spojů a potrubního systému 7

4.1 Všeobecné 7

4.2 Zkouška vnitřním přetlakem 8

4.3 Zkouška vytržením 11

4.4 Zkouška opakovaným působením zvýšené teploty (teplotními cykly) 11

4.5 Zkouška opakovaným působením tlaku 12

4.6 Těsnost při podtlaku 12

Bibliografie 13

Úvod

Systémová norma, jejíž součástí je tato část 5, specifikuje požadavky na potrubní systém a jeho součásti vyrobené z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody.

Vzhledem k možnému nepříznivému vlivu na jakost pitné vody se na výrobky podle ISO 15877 vztahují následující opatření:

Požadavky a metody zkoušení pro součásti potrubního systému jsou specifikovány v části ISO 15877-1, ISO 15877-2 a ISO 15877-3 této systémové normy. ISO/TS 15877-7 obsahuje směrnici pro posuzování shody.

Tato část ISO 15877 specifikuje vlastnosti týkající se vhodnosti použití potrubních systémů.

1 Předmět normy

Tato část ISO 15877 specifikuje vlastnosti vztahující se k vhodnosti použití potrubních systémů vyrobených z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C) určených pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vodu pro vytápěcí systémy za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití (viz tabulka 1 ISO 15877-1:2009).

Tato část ISO 15877 zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití) a třídy výpočtových tlaků. Pro hodnoty TD, TmaxTmal, které přesahují hodnoty uvedené v tabulce 1 ISO 15877-1:2009, nelze tuto část ISO 15877 používat.

POZNÁMKAOdběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při zvážení svých konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, technických pravidel pro instalaci nebo kódů.

Norma také specifikuje parametry pro metody zkoušení citované v této části ISO 15877.

Ve spojení s dalšími částmi ISO 15877 se používá pro PVC-C trubky, tvarovky, jejich spoje a pro spoje se součástmi z jiných plastů a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.