ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01; 23.040.20; 91.140.60 Září 2009

Plastové potrubní systémy pro rozvod
horké a studené vody – Chlorovaný
polyvinylchlorid (PVC-C) –
Část 1: Všeobecně

ČSN
EN ISO 15877-1

64 6414

idt ISO 15877-1:2009

Plastics piping systems for hot and cold water installations – Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) – Part 1: General

Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide – Poly(chlorure de vinyle)
chloré (PVC-C) – Partie 1: Généralités

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm– und Kaltwasserinstallation – Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) –
Teil 1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15877-1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15877-1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15877-1 (64 6414) z června 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti předcházejícímu vydání norma uvádí dva typy PVC-C, Typ I (vhodné pro třídu 1 a třídu 2) a Typ II (vhodné pro třídy 1, 2, 4 a 5).

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 472zavedena v ČSN EN ISO 472 (64 0001) Plasty – Slovník

ISO 1043-1zavedena v ČSN EN ISO 1043-1 (64 0002) Plasty – Symboly a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

ISO 1158 zavedena v ČSN EN ISO 1158 (64 0323) Plasty – Homopolymery a kopolymery vinylchloridu – Stanovení obsahu chlóru

ISO 1183-1 zavedena v ČSN EN ISO 1183-1 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů –
Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

ISO 9080 zavedena v ČSN EN ISO 9080 (64 6401) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace

ISO 15877-2:2009zavedena v ČSN EN ISO 15877-2:2009 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 2: Trubky

ISO 15877-3:2009zavedena v ČSN EN ISO 15877-3:2009 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 3: Tvarovky

Citované předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 131 Plastové potrubní systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 15877-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 91.140.60; 23.040.20 Nahrazuje EN ISO 15877-1:2003

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody –
Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) –
Část 1: Všeobecně
(ISO 15877-1:2009)

Plastics piping systems for hot and cold water installations –
Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) –
Part 1: General
(ISO 15877-1:2009) 

Systèmes de canalisations en plastique
pour les installations d’eau chaude et froide –
Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) –
Partie 1: Généralités
(ISO 15877-1:2008)

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Warm-
und Kaltwasserinstallation – Chloriertes Polyvinylchlorid
(PVC-C) –
Teil 1: Allgemeines
(ISO 15877-1:2008)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-02-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 15877-1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15877-1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát řídí NEN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily pro dopravu tekutin“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát statut národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nesmí být činěn odpovědným za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 15877-1:2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice, symboly a zkratky 7

3.1 Termíny a definice 7

3.2 Symboly a zkratky 11

4 Klasifikace provozních podmínek 12

5 Materiál 12

5.1 Všeobecně 12

5.2 Hustota 13

5.3 Obsah chlóru 13

5.4 Vlastnosti hydrostatické pevnosti 13

5.5 Ověření teploty funkčního selhání 13

5.6 Vliv na pitnou vodu 13

5.7 Znovu zpracovatelný a recyklovatelný materiál 13

Příloha A (normativní) 14

Bibliografie 16

Úvod

Systémová norma, jejíž součástí je tato část 1, specifikuje požadavky na potrubní systémy a jejich součásti vyrobené z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody.

Vzhledem k možnému nepříznivému vlivu na jakost pitné vody se na výrobky podle ISO 15877 vztahují následující opatření:

  1. tato část ISO 15877 neuvádí informace, zda může být výrobek použit bez dalších opatření v kterékoli z členských zemí EU a EFTA;

  2. je třeba poznamenat, že stávající národní pravidla týkající se používání a/nebo vlastností těchto výrobků zůstávají do přijetí ověřitelných evropských kritérií v platnosti.

Při použití rozpouštědlových lepidel je třeba dodržovat odpovídající národní předpisy vztahující se k jejich používání (např. ochrana pracovníků).

Požadavky a metody zkoušení pro součásti potrubních systémů jsou specifikovány v ISO 15877-2 a ISO 15877-3. Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití systému (hlavně spojů) jsou uvedeny v ISO 15877-5. ISO/TS 15877-7 obsahuje směrnici pro posuzování shody.

Tato část ISO 15877 specifikuje obecná hlediska plastových potrubních systémů.

1 Předmět normy

Tato část ISO 15877 specifikuje obecná hlediska pro potrubní systémy z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C) určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo o vodu pro systémy vytápění, za výpočtových tlaků a teplot odpovídajících třídě použití (viz tabulka 1).

Tato část ISO 15877 zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a rozměrové třídy trubek. Pro hodnoty TD, TmaxTmal, které přesahují hodnoty uvedené v tabulce 1, nelze tuto část ISO 15877 používat.

POZNÁMKAOdběratel nebo zadavatel je odpovědný za vhodný výběr podle uvedených hledisek, při zvážení svých konkrétních požadavků a příslušných národních předpisů, technických pravidel pro instalaci nebo kódů.

Norma také specifikuje parametry pro metody zkoušení citované v této části ISO 15877.

Spolu s dalšími částmi se ISO 15877 (viz Předmluva) používá pro PVC-C trubky a tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.