ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.140.99 Květen 2009

Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)
pro stavební aplikace –
Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové
úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

ČSN
EN 13245-2

64 3212

 

Plastics – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications – Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE
profiles for internal and external wall and ceiling finishes

Plastiques – Profilés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment – Partie 2: Profilés
en PVC-U et profilés en PVC-UE pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieurs

Kunststoffe – Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für die Anwendung im Bauwesen – Teil 2: Profile
aus PVC-U und Profile aus PVC-UE für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13245-2:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13245-2:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 477:1995zavedena v ČSN EN 477:1997 (74 6702) Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Stanovení odolnosti proti proražení hlavních profilů pomocí padajícího závaží

EN 13245-1:2004zavedena v ČSN EN 13245-1:2005 (64 3212) Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace – Část 1: Označování světle zbarvených profilů

EN 13501-1zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 179-1zavedena v ČSN EN ISO 179-1 (64 0612) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy –
Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

EN ISO 4892-3zavedena v ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

EN ISO 8256zavedena v ČSN EN ISO 8256 (64 0627) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti v tahu

EN ISO 9001:2000zavedena v ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti – Požadavky

EN ISO 11925-2zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Rozhodnutí Evropské komise 98/437/ES z 1998-06-30 (viz OJEU L194 z 1998-07-10), opravené (viz OJEU L278 z 1998-10-15) a změněné 2001/596/ES z 2001-01-08 (viz OJEU L209 z 2001-08-02).

Struktura normy

EN 13245 sestává ze samostatných částí, které mají společný název Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Marie Jurajdová

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN 13245-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2008

ICS 83.140.99

Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)
pro stavební aplikace –
Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy
vnitřních a venkovních stěn a stropů

Plastics – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
profiles for building applications –
Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles
for internal and external wall and ceiling finishes 

Plastiques – Profilés en poly(chlorure de vinyle)
non plastifié (PVC-U) pour applications dans
le bâtiment –
Partie 2: Profilés en PVC-U et profilés en PVC-UE
pour finitions des murs et plafonds intérieurs
et extérieurs

Kunststoffe – Profile aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) für die Anwendung
im Bauwesen –
Teil 2: Profile aus PVC-U und Profile aus PVC-UE
für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen-
und Außenanwendungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-07-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13245-2:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Funkční požadavky 8

4.1 Reakce na oheň 8

4.2 Odolnost proti upevňovacím prostředkům 8

4.3 Mechanická odolnost 8

4.3.1 Všeobecně 8

4.3.2 Profily z PVC-U 9

4.3.3 Profily z PVC-UE 9

4.4 Trvanlivost 9

4.4.1 Profily pro vnitřní použití 9

4.4.2 Profily pro venkovní použití 9

5 Posuzování shody 9

5.1 Všeobecně 9

5.2 Počáteční zkoušky typu 9

5.2.1 Všeobecně 9

5.2.2 Odběr vzorků, zkoušení a kritéria pro dosažení shody 10

5.3 Řízení výroby (FPC) 11

5.3.1 Všeobecně 11

5.3.2 Požadavky na FPC u všech výrobců 11

5.4 Jednorázové výrobky, prototypy a výrobky vyráběné ve velmi malém množství 12

6 Označování 12

Příloha A (normativní)  Podmínky montáže a upevňování profilů z PVC-U a profilů z PVC-UE v přístroji
pro zkoušku SBI a přímá aplikace pravidel (viz 4.1) 13

A.1 Podmínky montáže a upevňování 13

A.2 Přímá aplikace pravidel a příslušné parametry 16

A.2.1 Termíny a definice 16

A.2.2 Parametry 17

A.2.3 Přímá aplikace pravidel 17

Příloha B (normativní)  Odolnost profilů z PVC-UE proti proražení (viz 4.3.3, 4.4.1.2 a 4.4.2.2a)) 19

B.1 Podstata 19

B.2 Zkušební zařízení 19

B.3 Zkušební tělesa 20

B.4 Kondicionování 20

B.5 Postup zkoušky 20

B.6 Vyjádření výsledků 21

Příloha C (normativní)  Umělé stárnutí (fluorescenční UV lampy) nebo přirozené stárnutí a kódování výsledků
(viz 4.4.2.2 a)) 22

C.1 Všeobecně 22

C.2 Zkouška umělého stárnutí 22

Strana

C.3 Zkouška přirozeného stárnutí 22

C.4 Kódování výsledků odolnosti proti proražení po stárnutí 22

Příloha D (normativní)  Rázová houževnatost metodou Charpy a kódování výsledků (viz 4.4.2.2 b)) 23

D.1 Všeobecně 23

D.2 Zkouška rázové houževnatosti 23

D.3 Kódování výsledků rázové houževnatosti po stárnutí 23

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích 24

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 24

ZA.2 Postup prokazování shody pro profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních
a venkovních stěn a stropů 26

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 28

Bibliografie 33

Předmluva

Tento dokument (EN 13245-2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2010.

Upozorňuje se na možnost, že na některé součásti tohoto dokumentu se mohou vztahovat patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědná za identifikování některých nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován v rámci mandátu, který CEN udělila Evropská Komise a Evropské sdružení volného obchodu a podporuje podstatné požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

EN 13245 se společným názvem Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace se skládá z následujících částí:

Tato evropská norma je jednou z norem týkajících se profilů z PVC-U a PVC-UE pro stavební aplikace (viz tabulku 1).

Tabulka 1 – Vztah mezi různými normami 

Normy týkající se označování profilů z PVC-U

EN 13245-1Označování profilů z PVC-U (reviduje se)

prEN 13245-3Označování povrstvených/barvených profilů z PVC-UE *) (připravuje se)

Normy na výrobky a

EN 13245-2Plasty – Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace –
Část 2: Profily z PVC-U a PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů (normu vypracovala CEN/TC 249)

EN 13659Okenice – Funkční a bezpečnostní požadavky (normu vypracovala CEN/TC 33)

EN 14351-1Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (normu vypracovala CEN/TC 33)

Norma na polotovary

EN 12608Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří –
Klasifikace, požadavky a zkušební metody (normu vypracovala CEN/TC 33)

a Normy, které umožňují označení CE.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje zdravotní a bezpečnostní požadavky na profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) a lehčeného neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-UE) pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů. Uvádí také postupy posuzování shody výrobků s požadavky a obsahuje požadavky týkající se jejich označování.

Výrobky jsou určené pro použití jako povrchové úpravy stěn a stropů pro vnitřní a venkovní aplikace podle specifikací výrobce, které mohou obsahovat i specifikace pro upevňovací prostředky.

Tato norma se nevztahuje na profily pro uložení elektrických kabelů, komunikačních kabelů a sběrnic pro rozvod elektrické energie, výrobky pro vybavení střech (římsy a podhledy) včetně okapových žlabů, vnitřní profily včetně okenních parapetních desek a profilů pro výrobu oken a dveří. 1)

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.