ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.50; 83.080.20                                                                                                                 Srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost
a posuzování shody při recyklaci plastů
a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

ČSN
EN 15343

64 5802

 

Plastics - Recycled Plastics - Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content

Plastiques - Plastiques recyclés - Traçabilité du recyclage des plastiques et évaluation de la conformité et de la teneur
en produits recyclés

Kunststoffe - Kunststoff-Rezyklate - Rückverfolgbarkeit bei der Kunststoffverwertung und Bewertung der Konformität
und des Rezyklatgehalts

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15343:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15343:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81551


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 15342 zavedena v ČSN EN 15342 (64 5801) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových
(PS) recyklátů

EN 15344 zavedena v ČSN EN 15344 (64 5803) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů

EN 15345 zavedena v ČSN EN 15345 (64 5804) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů

EN 15346 zavedena v ČSN EN 15346 (64 5805) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů

EN 15347 zavedena v ČSN EN 15347 (64 5806) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů

EN 15348 zavedena v ČSN EN 15348 (64 5807) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů

CEN/TR 15353:2007 nezavedena

EN ISO 472:2001 zavedena v ČSN EN ISO 472: 2004 (64 0001) Plasty - Slovník

EN ISO 14021 zavedena v ČSN EN ISO 14021 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

ISO 17422 nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

ISO 15270:2006 Plastics - Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste

(Plasty - Směrnice pro zhodnocení a recyklaci plastových odpadů)

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Chalupová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 15343
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Prosinec 2007

ICS 13.030.50; 83.080.20

Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody
při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

Plastics - Recycled Plastics - Plastics recycling traceability and assessment
of conformity and recycled content

 

Plastiques - Plastiques recyclés - Traçabilité du
recyclage des plastiques et évaluation de la
conformité et de la teneur en produits recyclés

Kunststoffe - Kunststoff-Rezyklate - Rückverfolgbarkeit
bei der Kunststoffverwertung und Bewertung der
Konformität und des Rezyklatgehalts

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-11-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 15343:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny, definice a zkratky................................................................................................................................................. 7

4          Metodologie a postupy....................................................................................................................................................... 8

4.1       Kontrola vstupního materiálu............................................................................................................................................ 8

4.2       Řízení recyklačního procesu............................................................................................................................................. 8

4.3       Charakterizace plastového recyklátu............................................................................................................................... 8

4.4       Sledovatelnost..................................................................................................................................................................... 8

5          Prokazování kvality.............................................................................................................................................................. 9

6          Obsah recyklovaného materiálu...................................................................................................................................... 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15343:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát
zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2008.

Upozorňuje se na možnost, že na některé součásti tohoto dokumentu se mohou vztahovat patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědná za identifikování některých nebo všech patentových práv.

Tato norma je jednou z řady publikací CEN týkajících se recyklace plastů:

      EN 15342 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů

      EN 15343 Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

      EN 15344 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů

      EN 15345 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů

      EN 15346 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů

      EN 15347 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů

      EN 15348 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů

      CEN/TR 15353 Plasty - Recyklované plasty - Pokyny pro tvorbu norem na recyklované plasty

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Recyklace plastových odpadů je jedním druhem procesu regenerace materiálu, kterým se šetří zdroje (prvotní suroviny, voda a energie) a současně se minimalizují škodlivé emise do ovzduší, vody a půdy a rovněž dopady na lidské zdraví. Environmentální dopady recyklace se musí posuzovat během celého životního cyklu systému recyklace (od místa vzniku odpadu po likvidaci konečných reziduí). Aby se zajistilo, že recyklace představuje nejlepší environmentální možnost nakládání s dostupnými odpady, měly by být pokud možno splněny některé nezbytné předpoklady:

      uvažované recyklační schéma by mělo způsobovat menší environmentální dopady než alternativní možnosti regenerace;

      mělo by být definováno existující nebo potenciální odbytiště, které bude zajišťovat udržitelný provoz průmyslové recyklace;

      musí být správně navržena schémata sběru a třídění, aby dodávání souborů recyklovatelného plastového odpadu bylo přiměřeně dobře sladěno s dostupnými recyklačními technologiemi a (měnícími se) potřebami identifikovaných odbytišť, přednostně s minimálními společenskými náklady.

Tato norma byla vypracovaná podle směrnic o environmentálních dopadech, které vypracoval CEN a podle CEN/TR 15353 Plasty - Recyklované plasty - Pokyny pro tvorbu norem na recyklované plasty.

POZNÁMKA CEN/TR 15353 bere do úvahy všeobecné environmentální dopady, které jsou charakteristické pro proces recyklace.

Právní předpisy, mezinárodní normy nebo koneční uživatelé mohou vyžadovat vysledovatelnost (zjistitelnost) složek tvořících výrobek, aby byla umožněna lepší kontrola (řízení) výrobku nebo zjištění a odstranění nežádoucího materiálu a/nebo vadných výrobků z trhu. Účelem této normy je popsat postupy nezbytné pro mechanickou recyklaci, které jsou nutné pro výrobky, které mají být vyrobeny zcela nebo částečně z recyklovaných plastů a vyžadují doklad o sledovatelnosti. To umožní výrobcům používat recyklované materiály s důvěrou a poskytovat konečným uživatelům podklady pro jejich akceptování.

Často je však nemožné vysledovat každý jednotlivý výrobek do etapy konečného užití a kontrolovat použití výrobku během jeho životnosti.

Následkem toho jsou výrobky po určitý časový úsek mimo průmyslovou kontrolu. Je možné, že během této doby dojde ke kontaminaci jinými materiály, která může mít vliv na vhodnost výrobku pro recyklaci pro zamýšlená použití. V tomto případě mají subjekty recyklující plastový odpad dvě možnosti. Buď vstupní kontrola nebo třídicí zařízení zaručuje, že se nečistota nedostane do recyklačního procesu nebo se musí použít kvalifikovaný (přesně stanovený) postup, ve kterém znečištění a/nebo příměsi jsou odstraněny do takové míry, že nemají vliv na zamýšlené použití recyklovaného materiálu.

Kromě toho se během zpracování a používání původního výrobku mohou projevit chemické změny nebo změny struktury. V tomto případě subjekty recyklující plastový odpad je mohou recyklovat na nové materiály se zhoršenými vlastnostmi nebo mohou zkusit napravit poškození materiálu nebo mohou vylepšit vlastnosti materiálu přídavkem prvotních složek nebo přísad.

Recyklační proces by měl být navržen tak, aby znečistění nebo poškození materiálu, které by mohlo mít vliv na zamýšlené použití, bylo odstraněno nebo opraveno do té míry, že nebude mít negativní vliv na vhodnost recyklovaného materiálu pro zamýšlené použití. Pokud takové znečistění nebo poškození materiálu nemůže být během recyklace odstraněno nebo opraveno, nákup a/nebo kontrola vstupních materiálů by měla zaručovat, že kontaminovaný nebo poškozený materiál nevstoupí do procesu v množství, které by ovlivnilo vlastnosti recyklátu.

Kontroly vstupního materiálu, recyklačního procesu a vyrobeného materiálu jsou základními nástroji, které určují kvalitu recyklovaných výrobků.

Jestliže je známý původ všech složek výrobku, původních i recyklovaných, je možné vypočítat obsah recyklovaného materiálu, tato hodnota může být vyžadována zákazníky nebo dozorovými orgány.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje postupy nezbytné pro sledovatelnost recyklovaných plastů. Poskytuje základnu pro postup výpočtu obsahu recyklovaného materiálu ve výrobku.

Tato norma je použitelná, aniž jsou dotčeny jakékoliv právní předpisy.

POZNÁMKA Postupy jsou potřebné ke stanovení nebo popsání sledovatelnosti, sledovatelnost může být použita jako základna pro výpočet obsahu recyklovaného materiálu.-- Vynechaný text --