ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.50; 83.080.20                                                                                                            Srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace
plastových odpadů

ČSN
EN 15347

64 5806

 

Plastics - Recycled plastics - Characterisation of plastics wastes

Plastiques - Plastiques recyclés - Caractérisation des déchets de plastiques

Kunststoffe - Kunststoff-Rezyklate - Charakterisierung von Kunststoffabfällen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15347:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15347:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81543


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12099 zavedena v ČSN EN 12099 (64 3152) Plastové potrubní systémy - Materiály a komponenty z polyetylénu - Stanovení obsahu těkavých látek

EN 15343 zavedena v ČSN EN 15343 (64 5802) Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

EN ISO 179-1 zavedena v ČSN EN ISO 179-1 (64 0612) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

EN ISO 179-2 zavedena v ČSN EN ISO 179-2 (64 0612) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

EN ISO 180 zavedena v ČSN EN ISO 180 (64 0616) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod

EN ISO 306 zavedena v ČSN EN ISO 306 (64 0521) Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST)

EN ISO 472:2001 zavedena v ČSN EN ISO 472: 2004 (64 0001) Plasty - Slovník

EN ISO 527-1 zavedena v ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 527-3 zavedena v ČSN EN ISO 527-3 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

EN ISO 1043-1:2001 zavedena v ČSN EN ISO 1043-1:2002 (64 0002) Plasty - Symboly a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

EN ISO 1133 zavedena v ČSN EN ISO 1133 (64 0861) Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů

EN ISO 3451-1 zavedena v ČSN EN ISO 3451-1 (64 0219) Plasty - Stanovení popela - Část 1: Všeobecné metody

CEN/TR 15353:2007 nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

ISO 15270:2006 Plastics - Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste

(Plasty - Směrnice pro zhodnocení a recyklaci plastových odpadů)

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Chalupová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 15347
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Prosinec 2007

ICS 13.030.50; 83.080.20

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů

Plastics - Recycled plastics - Characterisation of plastics wastes

 

Plastiques - Plastiques recyclés - Caractérisation
des déchets de plastiques

Kunststoffe - Kunststoff-Rezyklate - Charakterisierung
von Kunststoffabfällen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-10-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                             Ref. č. EN 15347:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny, definice a zkratky................................................................................................................................................. 8

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Klasifikační schéma........................................................................................................................................................... 8

5          Prokazování kvality.............................................................................................................................................................. 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15347:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát
zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2008.

Upozorňuje se na možnost, že na některé součásti tohoto dokumentu se mohou vztahovat patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědná za identifikování některých nebo všech patentových práv.

Tato norma je jednou z řady publikací CEN týkajících se recyklace plastů:

      EN 15342 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů

      EN 15343 Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

      EN 15344 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů

      EN 15345 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů

      EN 15346 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů

      EN 15347 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů

      EN 15348 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů

      CEN/TR 15353 Plasty - Recyklované plasty - Pokyny pro tvorbu norem na recyklované plasty

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Recyklace plastových odpadů je jedním druhem procesu regenerace materiálu, kterým se šetří zdroje (prvotní suroviny, voda a energie) a současně se minimalizují škodlivé emise do ovzduší, vody a půdy a rovněž dopady na lidské zdraví. Environmentální dopady recyklace se musí posuzovat během celého životního cyklu systému recyklace (od místa vzniku odpadu po likvidaci konečných reziduí). Aby se zajistilo, že recyklace představuje nejlepší environmentální možnost nakládání s dostupnými odpady, měly by být pokud možno splněny některé nezbytné předpoklady:

      uvažované recyklační schéma by mělo způsobovat menší environmentální dopady než alternativní možnosti regenerace;

      mělo by být definováno existující nebo potenciální odbytiště, které bude zajišťovat udržitelný provoz průmyslové recyklace;

      musí být správně navržena schémata sběru a třídění, aby dodávání souborů recyklovatelného plastového odpadu bylo přiměřeně dobře sladěno s dostupnými recyklačními technologiemi a (měnícími se) potřebami identifikovaných odbytišť, přednostně s minimálními společenskými náklady.

Tato norma byla vypracovaná podle směrnic o environmentálních dopadech, které vypracoval CEN a podle CEN/TR 15353 Plasty - Recyklované plasty - Pokyny pro tvorbu norem na recyklované plasty.

POZNÁMKA CEN/TR 15353 bere do úvahy všeobecné environmentální dopady, které jsou charakteristické pro proces recyklace.

Často je však nemožné vysledovat každý jednotlivý výrobek do etapy konečného užití a kontrolovat použití výrobku během jeho životnosti. Následkem toho jsou výrobky po určitý časový úsek mimo průmyslovou kontrolu. Je možné, že během této doby dojde ke kontaminaci jinými materiály, která může mít vliv na vhodnost výrobku pro recyklaci pro zamýšlená použití.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma poskytuje schéma pro charakterizaci plastových odpadů, ve kterém jsou uvedeny ty vlastnosti, u kterých musí dodavatel odpadů vypracovat informace dostupné odběrateli a metody zkoušení, kde je to potřebné. Ve schématu jsou informace rozděleny na „Požadované údaje“, které jsou povinné a doplňkové „Volitelné údaje“, ze kterých si může dodavatel vybrat, pokud chce poskytnout další hodnoty odpadů.

Tato norma je použitelná, aniž jsou dotčeny jakékoliv právní předpisy.

POZNÁMKA Tato norma nezahrnuje charakterizaci plastových recyklátů.-- Vynechaný text --