ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.120; 83.140.99                                                                                                                        Leden 2007

Vyztužené plasty (kompozity) -
Specifikace pro tažené profily -
Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

ČSN
EN 13706-2

64 9312

 

Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 2: Methods of test and general requirements

Composites en plastiques renforcés - Spécifications pour les profilés pultrudés - Partie 2: Methodés ďessai et exigences
générales

Verstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe - Spezifikationen für pultrudierte Profile - Teil 2: Prüfverfahren und allgemeine

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13706-2:2002. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13706-2:2002. It was translated by Czech Standard Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13706-2 (64 9312) z června 2003.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77478


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13706-2:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13706-2 z června 2003 převzala EN 13706-2:2002 schválením k přímému používání, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204:2005 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN ISO 472 zavedena v ČSN EN ISO 472:2004 Plasty - Slovník

EN ISO 527-4 zavedena v ČSN EN ISO 527-4 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

EN ISO 14125 zavedena v ČSN EN ISO 14125 Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností

EN ISO 14130 zavedena v ČSN EN ISO 14130 Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení zdánlivé mezilaminární smykové pevnosti metodou krátkého nosníku

ISO 1286-6 nezavedena

ISO 5893 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: GDP KORAL s.r.o., IČ 27663256, Ing. Eva Šebková

Technická normalizační komise: TNK (č. 52, Plasty)

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 13706-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         
Říjen 2006

ICS 83.120; 83.140.99

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily -
Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles -
Part 2: Methods of test and general requirements

 

Composites en plastiques renforcés -
Spécifications pour les profilés pultrudés -
Partie 2: Méthodes ďessai et exigences générales

Verstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe -
Spezifikationen für pultrudierte Profile -
Teil 2: Prüfverfahren und allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-09-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13706-2:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1        Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2        Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3        Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4        Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

4.1     Vzhled.................................................................................................................................................................................... 7

4.2     Rozměrové tolerance......................................................................................................................................................... 7

4.3     Provedení.............................................................................................................................................................................. 7

5        Vzorkování............................................................................................................................................................................. 7

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5.2     Certifikát o shodě................................................................................................................................................................ 7

5.3     Řešení problémů jakosti................................................................................................................................................... 7

6        Příprava desek a zkušebních vzorků............................................................................................................................... 7

6.1     Výroba zkušebních desek.................................................................................................................................................. 7

6.2     Příprava zkušebních těles................................................................................................................................................. 8

6.3     Plnoprůřezová zkušební tělesa........................................................................................................................................ 8

7          Seznam vlastností............................................................................................................................................................... 8

8          Značení................................................................................................................................................................................. 9

Příloha A (normativní)  Optické vady: popisy a úrovně přijatelnosti (viz také příloha C - Provedení).............................. 10

Příloha B (normativní)  Rozměrové tolerance pultrudovaných (tažených) profilů............................................................... 12

Příloha C (normativní)  Provedení............................................................................................................................................... 14

Příloha D (normativní)  Stanovení efektivního modulu pružnosti v ohybu............................................................................ 16

Příloha E (normativní)  Stanovení pevnosti na otlačení.......................................................................................................... 20

Příloha F (informativní)  Doporučené zkušební metody pro speciální požadavky............................................................. 25

Příloha G (informativní)  Stanovení ohybových, smykových a torzních tuhostí.................................................................... 27

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 35


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 13706-2:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát se řídí IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do dubna 2003.

Část 2. této evropské normy, EN 13706, definuje zkušební metody a obecné požadavky vhodné ke specifikaci pultrudovaných (tažených) profilů.

EN 13706 se společným názvem Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily sestává ze samostatných částí:

      Část 1: Označování

      Část 2: Zkušební metody a obecné požadavky

      Část 3: Specifické požadavky

Přílohy A až E jsou normativní. Přílohy F a G jsou informativní.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, České republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělska, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1Část 2 EN 13706 uvádí obecné požadavky, které platí pro specifikaci použitelné k upřesnění všech typů pultrudovaných (tažených) profilů podle předmětu části 1 EN 13706.-- Vynechaný text --