ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.120; 83.140.99                                                                                                                        Leden 2007

Vyztužené plasty (kompozity) -
Specifikace pro tažené profily -
Část 1: Označování

ČSN
EN 13706-1

64 9312

 

Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 1: Designation

Composites en plastiques renforcés - Spécifications pour les profilés pultrudés - Partie 1: Désignation

Verstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe - Spezifikationen für pultrudierte Profile - Teil 1: Bezeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13706-1:2002. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13706-1:2002. It was translated by Czech Standard Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13706-1 (64 9312) z června 2003.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77477


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13706-1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13706-1 z června 2003 převzala EN 13706-1:2002 schválením k přímému používání, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13706-2:2002 zavedena v ČSN EN 13706-2:2006 Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené
profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

EN 13706-3:2002 zavedena v ČSN EN 13706-3:2006 Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené
profily - Část 3: Specifické požadavky

EN ISO 472:2001 zavedena v ČSN EN ISO 472:2004 Plasty - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: GDP KORAL s.r.o., IČ 27663256, Ing. Eva Šebková

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 13706-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Listopad 2002

ICS 83.120; 83.140.99

Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily -
Část 1: Označování

Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles -
Part 1: Designation

 

Composites en plastiques renforcés -
Spécifications pour les profilés pultrudés -
Partie 1: Désignation

Verstärkte Kunststoffverbundwerkstoffe -
Spezifikationen für pultrudierte Profile -
Teil 1: Bezeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-09-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13706-1:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Systém označování............................................................................................................................................................. 6

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

4.2       Datový blok 1........................................................................................................................................................................ 7

4.3       Datový blok 2........................................................................................................................................................................ 7

4.4       Datový blok 3........................................................................................................................................................................ 8

5          Příklad označování.............................................................................................................................................................. 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 13706-1:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát se řídí IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do května 2003.

Část 1 této evropské normy, EN 13706, stanovuje blokový systém pro označení profilů, které byly vyrobeny pultruzním procesem (tažením) z kompozitů na bázi plastů vyztužených vlákny. Systém užívá formát a kódovací systém vytvořený Mezinárodní normalizační organizací (ISO), který je společný pro většinu reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny a termoplastů. Tento systém je určený pouze pro materiály připravené k přímému použití.

Systém označování je založen na předpokladu, že pultrudované (tažené) profily mohou být rozděleny do druhových skupin podle použité základní polymerní matrice, druhu výztuže a požadovaných provozních parametrů.

Systém je určen pro označení konkrétního profilu (nebo malé skupiny podobných profilů) v rámci druhových skupin.

Tento systém není určený k tomu, aby stanovil chemické složení nebo objemový podíl složek, které tvoří daný profil, má pouze označit profil pro identifikační účely. Výrobce zodpovídá za správné označení profilu.

Systém datových bloků je rovněž základem pro specifikace v částech 2 a 3 této normy.

EN 13706 se společným názvem Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily sestává ze samostatných částí.

      Část 1: Označování

      Část 2: Zkušební metody a všeobecné požadavky

      Část 3: Specifické požadavky

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Část 1 EN 13706 stanovuje systém datový bloků pro označování pultrudovaných (tažených) profilů vyrobených z kompozitů na bázi plastů vyztužených vlákny.-- Vynechaný text --