ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.70                                                                                                                             Srpen 2008

Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic,
minimální a maximální vnitřní průměry
a mezní úchylky délek úřezků hadic

ČSN
EN ISO 1307

63 5224

                                                                                                idt ISO 1307:2006

Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and tolerances on cut-to-length hoses

Tuyaux en caoutchouc et en plastique - Dimensions des tuyaux, diamèters intérieurs minimaux et maximaux,
et tolérances sur la longueur de coupe

Gummi- und Kunststoffschläuche - Schlauchmaße, Kleinst-und Größt-Innendurchmesser, und Toleranzen bei
abgelängten Schläuchen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1307:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the document European Standard EN ISO 1307:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1307 (63 5224) ze srpna 1996.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81596


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Revidovaná norma zahrnuje klasifikaci hadic na typy podle výrobního postupu, jsou zavedeny další rozměry a změny mezních úchylek minimálních a maximálních vnitřních průměrů jsou dány do souladu s nejnovějšími normami na hadice.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Lenka Druláková

Technická normalizační komise: TNK 23 Pryž

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Chalupová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 1307
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               
Leden 2008

ICS 23.040.70                                                                                                     Nahrazuje EN ISO 1307:1995

Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry
a mezní úchylky délek úřezků hadic
(ISO 1307:2006)

Rubber and plastics hoses - Hose sizes, minimum and maximum inside diameters,
and tolerances on cut-to-length hoses
(ISO 1307:2006)

 

Tuyaux en caoutchouc et en plastique - Dimensions
des tuyaux, diamèters intérieurs minimaux et
maximaux, et tolérances sur la longueur de coupe
(ISO 1307:2006)

Gummi- und Kunststoffschläuche - Schlauchmaße,
Kleinst-und Größt-Innendurchmesser, und Toleranzen
bei abgelängten Schläuchen
(ISO 1307:2006)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-12-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN ISO 1307:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text ISO 1307:2006 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 45 „Pryž a pryžové výrobky“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat technickou komisí CEN/TC 218 „Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI, jako EN ISO 1307:2008.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Upozorňujeme, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] za jejich identifikaci nenese žádnou zodpovědnost.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 1307:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.-- Vynechaný text --