ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.80                                                                                                                                  Květen 2004

Elastomerní těsnění - Požadavky
na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody
a odpady -
Část 4: Lité polyurethanové těsnící části

ČSN
EN 681- 4 + A1

63 3002

 

Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 4: Cast
polyurethane sealing elements

Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisation utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation - Partie 4: Polyuréthane moulé

Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung - Teil 4: Dichtelemente aus gegossenem Polyurethan

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 681- 4:2000 včetně změny EN 681- 4:2000/A1:2002. Evropská norma
EN 681- 4:2000 spolu se zapracovanou změnou EN 681- 4:2000/A1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 681- 4:2000 including its Amendement
EN 681-
4:2000/A1:2002. The European Standard EN 681- 4:2000 together with incorporated Amendment
EN 681- 4:2000/A1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 681- 4 (63 3002) z dubna 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70263
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 681-4:2000 a změny EN 681- 4:2000/A1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 681- 4 z dubna 2001 a ČSN EN 681- 4:2000/A1:2002 z prosince 2002 převzaly EN 681- 4 respektive EN 681- 4:2000/A1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma je přejímá překladem.

Citované normy

ISO 37 zavedena v ČSN ISO 37 (62 1436) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků -
Stanovení tahových vlastností

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků -
Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 188:1998 dosud nezavedena

ISO 471 zavedena v ČSN ISO 471 (62 1403) Pryž - Teploty, vlhkosti a doby pro kondicionování a zkoušení

ISO 815 zavedena v ČSN ISO 815 (62 1456) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer. Stanovení trvalé deformace v tlaku při laboratorních, zvýšených nebo snížených teplotách

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ISO 3302-1 zavedena v ČSN ISO 3302-1 (63 0100) Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance

ISO 3384:1999 dosud nezavedena

ISO 3951 zavedena v ČSN ISO 3951 (01 0258) Přejímací postupy a grafy při kontrole měřením pro procento neshodných jednotek

ISO 4661-1 zavedena v ČSN ISO 4661-1 (62 1402) Pryž. Příprava vzorků a zkušebních těles. Část 1:
Fyzikální zkoušky

ISO 9691:1992 dosud nezavedena

EN ISO 9002 zrušena, nahrazena ČSN EN ISO 9001 (010321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

EN ISO 9003 zrušena, nahrazena ČSN EN ISO 9001 (010321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Obdobné mezinárodní normy

ISO 4633:2002 Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines - Specification for materials   
(Těsnění z pryže - Spojovací těsnící kroužky pro dodávku vody a odpady - Specifikace pro materiály)

ISO 9631:1991 Rubber seals; joint rings for hot water supply pipelines up to 110 °C; specification for the material
(Těsnění z pryže. Těsnicí kroužky pro dodávky horké vody, odpady a stoky do 110 °C. Specifikace pro materiál)

Souvisící ČSN

ČSN 63 3001:1993 Výrobky z pryže a plastů. Vytlačovaná profilová těsnění. Všeobecná ustanovení a zkoušení

Citované předpisy

Směrnice (Rady) 89/106/EHS (EU) z 21-12-1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s., IČ 47910381, Ing. Jarmila Kučerová

Technická normalizační komise: TNK 23, Pryž

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 681- 4
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2000
NORME EUROPÉENNE                                                                                        +A1
EUROPÄISCHE NORM                                                                                           Březen 2002

ICS 23.040.80

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady -
Část 4: Lité polyurethanové těsnící části (obsahuje změnu A1:2002)

Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals
used in water and drainage applications -
Part 4: (includes Amendment A1:2002)

 

Garnitures d'étanchéité en caoutchouc -
Spécification des matériaux pour garnitures
d'étanchéité pour joints de canalisation utilisées
dans le domaine de l'eau et de l'évacuation -
Partie 4: Polyuréthane moulé
(includ' l'amendement A1:2002)

Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen
für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwendungen
in der Wasserversorgung und Entwässerung -
Teil 4: Dichtelemente aus gegossenem Polyurethan
(enthält Änderung A1:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-07-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 681-4:2000 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Požadavky na materiál....................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5          Zkušební tělesa a teplota.................................................................................................................................................. 9

6          Řízení výroby v závodě........................................................................................................................................................ 9

7          Výrobní kontrola................................................................................................................................................................... 9

8          Označování........................................................................................................................................................................... 9

Příloha ZA (informativní)............................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 208 „Elastomerní těsnění spojů v potrubí a potrubních systémech“, jejíž sekretariát řídí BSI.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání nejpozději do ledna 2001, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Připravuje se evropská norma zaměřená na stanovení mikrobiologických požadavků na těsnění a po jejím vydání se předpokládá, že materiály, ze kterých se těsnění vyrábí, budou splňovat požadavky v ní uvedené.

Doporučuje se aby inspekce třetí stranou byla provedena nejméně dvakrát za rok bez předchozího upozornění osobou autorizovanou podle EN 45 011 a EN 45 012 nebo podle ekvivalentních předpisů.

Část 1 této normy je zpracována na základě ISO 4633 a ISO 9631, přičemž požadavky obsažené v těchto dvou normách (pro studenou vodu a horkou vodu) jsou uvedeny v rámci jedné specifikace. Oproti ISO 4633 a ISO 9631 jsou zavedeny požadavky týkající se vlivu na jakost vody a odolnost ozónu. Důraz na zkoušku při nízkých teplotách se přesunul z měření tvrdosti na trvalou deformaci, což je lépe rozlišitelné.

Část 2 byla připravena TC 208 jako reakce na požadavek CEN/TC 155, týkající se specifikace materiálu pro těsnění z termoplastických elastomerů pro použití ve spojení s netlakovými potrubními systémy z termoplastů.

Část 3 byla připravena pro průmyslové potrubní systémy, které používají těsnění z lehčené pryže.

Tato evropská norma by měla být používána tam, kde je to vhodné, společně s normami na výrobky, které specifikují požadavky na provedení spojů.

Těsnění a spoje trubek z polyurethanových elastomerů mají být konstruovány a zkoušeny tak aby splňovaly různé požadavky srovnatelné s těmi, které jsou uvedeny v části 1 této normy.

Dokument (EN 681-4:2000/A1:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 208 „Elastomerní těsnění spojů v potrubí a potrubních systémech“, jejíž sekretariát řídí BSI.

Této změně evropské normy je nutno dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání nejpozději do září 2002, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Změny zapracované do překladu jsou označeny dvojitou svislou čarou na levém okraji strany.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky na materiály použité v průmyslově vyráběných litých polyurethanových těsnicích částech použitých ve spojích pro drenážní, stokové systémy a pro odvody dešťové vody a pro dodávku užitkové vody, při kontinuálním toku do 45 °C.

Uvádí se také všeobecné požadavky na hotová těsnění; jakékoliv další požadavky pro zvláštní použití jsou specifikovány v příslušných předmětových normách, přičemž je třeba vzít v úvahu, že provedení spoje trubky je funkcí materiálových vlastností, geometrie těsnění a konstrukce spoje trubky.

Tato norma je vhodná pro těsnění spojů trubek ze všech potrubních materiálů včetně železa, oceli, glazované kameniny, cementové tkaniny, betonu, plastů a sklem vyztužených plastů.-- Vynechaný text --