ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.01                                                                                                                               Prosinec 2004

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení
obsahu dusičnanů a dusitanů -
Část 1: Metoda s užitím redukce
kadmiem a spektrometrie

ČSN
EN ISO 14673-1

57 0544

                                                                                               idt ISO 14673-1:2004

Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contens - Part 1: Method using cadmium reduction and
spektrometry

Lait et produits laitiers - Détermination des teneurs en nitrates et en nitrites - Partie 1: Méthode par réduction au cadmium
et spectrométrie

Milch und Milchprodukte - Bestimmung des Nitrat- und Nitritgehaltes - Teil 1: Verfahren mit Cadmiumreduktion
und Spekrometrie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14673-1:2004. Evropská norma EN ISO 14673-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14673-1:2004. The European Standard EN ISO 14673-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14673-1 (57 0544) ze srpna 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71896
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14673-1:2004 do soustavy norem ČSN. Zatím co ČSN EN ISO 14673-1:2004 převzala EN ISO 14673-1:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 565 zavedena v ČSN ISO 565:1994 (25 9601) Zkušební síta. Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformovaná folie. Jmenovité velikosti otvorů

ISO 648 dosud nezavedena

ISO 835-1 dosud nezavedena

ISO 1042 zavedena v ČSN ISO 1042:1999 (70 4105) Laboratorní sklo - Odměrné baňky s jednou ryskou

Souvisící právní a jiné předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Struktura normy

Norma ČSN EN ISO 14673 Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů se sestává ze samostatných částí:

      Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie

      Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda)

      Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda)

Vypracování normy

Zpracovatel: Milcom servis a.s., IČ 18628826, Ing. Hana Vachoušková

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 14673-1
EUROPEAN STANDARD                                                                               Únor 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.100.10                                                                                         Nahrazuje EN ISO 14673-1:2001

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů -
Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie
(ISO 14673-1:2004)

Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contens -
Part 1: Method using cadmium reduction and spectrometry
(ISO 14673-1:2004)

 

Lait et produits laitiers - Détermination des teneurs

en nitrates et en nitrites - Partie 1: Méthode par

réduction au cadmium et spectrométrie
(ISO 14673-1:2004)

Milch ung Milchprodukte - Bestimmung des
Nitrat- und Nitritgehaltes- Teil 1: Verfahren
mit Cadmiumreduktion und Spektrometrie
(ISO 14673-1:2004)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-02-02. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídící centrum, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lucemburska, Litevska, Lotyšska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14673:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (ISO 14673-1:2004) byl připraven technickou komisí ISO/TC 34 „Zemědělské potravinářské výrobky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 302 „Mléko a mléčné výrobky - Odběr vzorků a metody zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lucemburska, Litevska, Lotyšska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

POZNÁMKA ŘÍDÍCÍHO CENTRA Při přijetí německé jazykové verze může být předmluva změněna. S německou verzí bude tedy cirkulovat předmluva potvrzená nebo pozměněná a pokud bude třeba stejně tak i normativní příloha ZA pro odkazy na mezinárodní publikace a jim příslušející publikace evropské.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 14673-1:2004 byl schválen CEN jako EN ISO 14673-1:2004 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

           Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

5          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 7

6          Přístroje ................................................................................................................................................................................ 9

7          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 9

8          Příprava zkušebního vzorku............................................................................................................................................... 9

8.1       Sušené mléko a sušená syrovátka................................................................................................................................. 9

8.2       Kaseiny a kaseináty.......................................................................................................................................................... 10

8.3       Sýry....................................................................................................................................................................................... 10

8.4       Syrovátkové sýry................................................................................................................................................................. 10

9          Pracovní postup................................................................................................................................................................. 10

9.1       Příprava kolony s poměděným kadmiem..................................................................................................................... 10

9.2       Kontrola redukční kapacity kolony.................................................................................................................................. 11

9.3       Regenerace kolony........................................................................................................................................................... 11

9.4       Příprava zkušebního dílu zkušebního vzorku............................................................................................................... 11

9.5       Extrakce a deproteinace................................................................................................................................................... 12

9.6       Redukce dusičnanů na dusitany.................................................................................................................................... 12

9.7       Slepý pokus........................................................................................................................................................................ 13

9.8       Stanovení............................................................................................................................................................................ 13

9.9       Příprava kalibračního grafu.............................................................................................................................................. 13

10        Výpočet a vyjádření výsledku........................................................................................................................................... 13

10.1     Obsah dusitanů................................................................................................................................................................. 13

10.2     Obsah dusičnanů.............................................................................................................................................................. 14

11        Shodnost............................................................................................................................................................................. 14

11.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

11.2     Opakovatelnost.................................................................................................................................................................. 14

11.3     Reprodukovatelnost.......................................................................................................................................................... 15

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 15

Příloha ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).......................... 17

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 18


Strana 6

UPOZORNĚNÍ Práce podle této mezinárodní normy může zahrnovat nebezpečné materiály, pracovní operace a přístroje. Tato norma nezaručuje, že by v ní byly uvedeny všechny problémy spojené s bezpečností práce při jejím použití. Uživatel této normy má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předem stanovit předpisy omezující použití.

1 Předmět normy

Tato část ISO 14673/IDF 189 specifikuje metodu pro stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v mléce a mléčných výrobcích s užitím redukce kadmiem a spektrometrie. Metoda je použitelná pro:

      plnotučné, částečně odtučněné a odtučněné sušené mléko;

      tvrdé, polotvrdé a měkké sýry;

      tavené sýry;

      syrovátkové sýry, kaseiny a kaseináty a sušenou syrovátku.

Metoda může být provedena s automatizovaným zařízením segmentovou průtokovou analýzou (SFA) nebo průtokovou dávkovací analýzou (FIA) a tak snížit kontaminaci kadmiem na pracovišti, tj. v laboratoři, ale i v odpadní vodě.

POZNÁMKA Tyto metody jsou uvedeny v ISO 14673-2/IDF 189-2 respektive v ISO 14673-3/IDF 189-3.-- Vynechaný text --