ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.260                                                                                                                                       Srpen 2023

Potravinářská strojní zařízení – Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan – Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN
EN 12355

51 3045

 

Food processing machinery – Derinding-, skinning- and membrane removal machines – Safety and hygiene requirements

Machines pour les produits alimentaires – Machines à découenner, éplucher et peler – Prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène

Nahrungsmittelmaschinen – Entschwartungs-, Enthäutungs- und Entvliesmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12355:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12355:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12355 (51 3045) z ledna 2023.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12355:2022 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 12355 z ledna 2023 převzala EN 12355:2022 vyhlášením jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti ČSN EN 12355+A1:2010 jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 614-1:2006+A1:2009 zavedena v ČSN EN 614-1+A1:2009 (83 3501) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování – Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

EN 619:2022 zavedena v ČSN EN 619:2023 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami

EN 1005-1:2001+A1:2008 zavedena v ČSN EN 1005-1+A1:2009 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení –
Fyzická výkonnost člověka – Část 1: Termíny a definice

EN 1005-2:2003+A1:2008 zavedena v ČSN EN 1005-2+A1:2009 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení –
Fyzická výkonnost člověka – Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

EN 1005-3:2002+A1:2008 zavedena v ČSN EN 1005-3+A1:2009 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení –
Fyzická výkonnost člověka – Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení

EN 1005-4:2005+A1:2008 zavedena v ČSN EN 1005-4+A1:2009 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení –
Fyzická výkonnost člověka – Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

EN 1672-2:2020 zavedena v ČSN EN 1672-2:2022 (51 2000) Potravinářské stroje – Základní pojmy – Část 2: Hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost

EN 60204-1:2018 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 61496-1:2013 zavedena v ČSN EN 61496-1 ed. 3:2014 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

EN ISO 3744:2010 zavedena v ČSN EN ISO 3744:2011 (01 1604) Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

EN ISO 3746:2010 zavedena v ČSN EN ISO 3746:2011 (01 1606) Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou

EN ISO 4871:2009 zavedena v ČSN EN ISO 4871:2010 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

EN ISO 11201:2010 zavedena v ČSN EN ISO 11201:2010 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí

EN ISO 11202:2010 zavedena v ČSN EN ISO 11202:2010 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

EN ISO 11688-1:2009 zavedena v ČSN EN ISO 11688-1:2010 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 13849-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1:2017 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

EN ISO 13857:2019 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2022 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami

EN ISO 14119:2013 zavedena v ČSN EN ISO 14119:2014 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu

EN ISO 14120:2015 zavedena v ČSN EN ISO 14120:2017 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN ISO 21920-2:2022 zavedena v ČSN EN ISO 21920-2:2023 (01 4457) Geometrické specifikace výrobku (GPS) – Struktura povrchu: Profil – Část 2: Termíny, definice a parametry struktury povrchu

Souvisící ČSN

ČSN EN 894-1+A1:2009 (83 3585) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači

ČSN EN 894-2+A1:2009 (83 3585) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 2: Sdělovače

ČSN EN 894-3+A1:2009 (83 3585) Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů – Část 3: Ovládače

ČSN EN 15467:2015 (51 3085) Potravinářské stroje – Stroje na oddělování rybích hlav a filetování – Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 61310-1 ed. 2:2008 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

ČSN EN 61310-2 ed. 2:2008 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 2: Požadavky na značení

ČSN EN ISO 14118:2018 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna strojů a. s., IČO 27146235, Ing. Miloslav Vomočil

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12355
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2022

ICS 67.260                                                                                                  Nahrazuje EN 12355:2003+A1:2010

Potravinářská strojní zařízení – Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan – Bezpečnostní a hygienické požadavky

Food processing machinery – Derinding-, skinning- and membrane removal machines – Safety and hygiene requirements

Machines pour les produits alimentaires – Machines à découenner, éplucher et peler – Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène

Nahrungsmittelmaschinen – Entschwartungs-, Enthäutungs- und Entvliesmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2022-06-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 12355:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

4......... Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření/opatření ke snížení rizika............................................................... 12

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

4.2...... Mechanická nebezpečí................................................................................................................................................................ 15

4.3...... Elektrická nebezpečí..................................................................................................................................................................... 26

4.4...... Elektromagnetická kompatibilita................................................................................................................................................ 27

4.5...... Nebezpečí způsobená ztrátou stability..................................................................................................................................... 27

4.6...... Snížení hluku.................................................................................................................................................................................. 27

4.7...... Ergonomické požadavky............................................................................................................................................................. 28

4.8...... Hygiena a čištění........................................................................................................................................................................... 29

5......... Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření/opatření ke snížení rizika................................... 30

6......... Informace pro používání.............................................................................................................................................................. 31

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 31

6.2...... Návod k používání......................................................................................................................................................................... 31

6.3...... Značení............................................................................................................................................................................................ 33

Příloha A (normativní) Zkušební předpis pro hluk pro stroje na stahování kůže, seřezávání kůže
a odstraňování blan (třída přesnosti 2)...................................................................................................................................... 34

Příloha B (normativní) Zásady konstrukce pro zajištění čistitelnosti strojů na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan.......................................................................................................................................................................................................... 37

Příloha C (informativní) Požadovaná úroveň vlastností..................................................................................................................... 42

Příloha D (informativní) Seznam významných nebezpečí................................................................................................................ 43

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 44

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 45

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12355:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 153 Strojní zařízení určené pro používání s potravinami a krmivy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutné nejpozději do ledna 2023 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2023.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12355:2003+A1:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic)/
nařízení EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím)/nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Významné změny oproti předchozímu vydání EN 12355:2003+A1:2010 jsou uvedeny níže:

    struktura přizpůsobena podle CEN Guide 414:2017;

    byly zlepšeny obrázky, částečně změněny nebo nově vloženy;

    kapitola 1 Předmět normy: zjednodušena, popis typů strojů byl začleněn do kapitoly 4, technické vlastnosti byly převedeny do požadavků;

    kapitola 2 Citované dokumenty: zkompletována a aktualizována;

    kapitola 3 Termíny a definice: zkompletována a aktualizována;

    kapitola 4 Bezpečnostní požadavky: byly revidovány bezpečnostní požadavky;

    kapitola 5 Ověřování: přizpůsobena požadavkům kapitoly 4;

    kapitola 6 Informace pro používání: zlepšena a doplněna odkazy na odpovídající kapitoly;

    příloha A Zkušební předpis pro hluk: aktualizována;

    příloha B Zásady pro konstrukci k zajištění čistitelnosti: aktualizována;

    příloha C Požadovaná úroveň vlastností: doplněna, aby poskytovala rychlý přehled o PLr pro každou bezpečnostní funkci;

    příloha D Seznam významných nebezpečí: obsahuje předchozí kapitolu 4;

    příloha ZA Vztah ke směrnici 2006/42/ES: zlepšena a aktualizována.

Jakákoliv zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100:2010.

Tento dokument je významný především pro následující skupiny investorů reprezentující hráče na trhu s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

    výrobci strojů (malé, střední a velké podniky);

    zdravotnické a bezpečnostní orgány (regulační orgány, organizace pro prevenci úrazů, dozor nad trhem apod.).

Dále mohou být ovlivněni úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosaženou prostředky dokumentu u výše uvedené zájmové skupiny investorů:

    uživatelé strojů/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

    uživatelé strojů/zaměstnanci (např. odbory, organizace pro osoby se zvláštními potřebami);

    poskytovatelé servisu, např. pro údržbu (malé, střední a velké podniky);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného spotřebitelům).

Výše uvedené skupiny investorů měly možnost spolupracovat na návrhu tohoto dokumentu.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo nebezpečných událostí, na které se tento dokument vztahuje, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud požadavky této normy typu C jsou odlišné od těch, které byly stanoveny v normách typu A nebo B, požadavky normy typu C mají přednost před požadavky ostatních norem pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle požadavků této normy typu C.

1 Předmět normy

Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi nebo nebezpečnými událostmi souvisejícími se stroji na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan, pokud jsou používány, jak je určeno, a za podmínek nesprávného používání důvodně předvídatelných výrobcem (viz příloha D).

Tento dokument se zabývá nebezpečími, která mohou nastat během celého životního cyklu strojního zařízení (viz EN ISO 12100:2010, 5.4).

Tento dokument se nevztahuje na stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan pro domácí účely, ručně vedené stroje a stolní stroje.

Tento dokument neplatí pro stroje na řezání hlav a filetování ryb, jak je popsáno v EN 15467:2014.

Tento dokument neplatí pro stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan vyrobené před datem jeho vydání.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.